Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy to czasopismo powołane i redagowane przez Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, a w szczególności Międzynarodową Katedrą UNESCO Lifelong Guidance and Counseling, działającą od 2013 roku w Instytucie Pedagogiki, i wydawane przez Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu.

Utworzone zostało zostało przez polskich badaczy, zainteresowanych utrzymaniem wysokiego poziomu badań nad poradnictwem i podniesieniem społecznej przydatności ich wyników. Czasopismo ma umożliwić wymianę myśli, refleksji teoretycznych, doświadczeń, wniosków nasuwających się z analiz poradnictwa, prowadzonych w Polsce i zagranicą.

Pierwszym naczelnym została prof. zw. dr hab. Alicja Kargulowa, która stworzyła subdyscyplinę zwaną poradoznawstwem. Kierowała zespołem redakcyjnym latach 2012 - 2022. Od 2022 roku redaktorem naczelnym jest dr Violetta Drabik-Podgórna.

Badacze skupieni w Naukowym Towarzystwie Poradoznawczym zapraszając do współpracy międzynarodowe wielodyscyplinarne grono autorów mają nadzieję, że nastąpi wzbogacenie tej dziedziny wiedzy, jaką jest poradoznawstwo. Uważają bowiem, że wiedza o poradnictwie nie może ograniczać się wyłącznie do opisu realnych wydarzeń, ale też rozwijana teoria poradnictwa nie może być zamkniętą z góry określoną strukturą. Zakładają więc, że podstawowe pytania dotyczące poradnictwa, będą uzyskiwać wielorakie odpowiedzi na łamach pisma, że rzucone zostanie nowe światło na wcześniej postawione i ciągle aktualne pytania/problemy:

  • o jakich procesach psychicznych i społecznych mówimy mając na myśli poradnictwo?
  • jakie składają się na nie fakty, zdarzenia, sytuacje? jakie osiągane są w nim/dzięki niemu wartości?
  • jakie znaczenia nadają ludzie procesom poradniczym?
  • jakie są typy, rodzaje, kategorie poradnictwa?
  • jakie obszary/terytoria poradnictwa stają się dziś najważniejsze?
  • jaka jest siła/skuteczność jego oddziaływania?
  • jakimi środkami dysponują doradcy i jak te środki można ulepszać/wzbogacać?

Redakcja Studiów Poradoznawczych/Journal of Counsellogy  zakłada, że w prowadzonych na łamach pisma dyskusjach, poradoznawstwo będzie stawało się „teorią dostosowaną”, zawierającą rzetelne dane, zebrane w trakcie badań oraz że będzie „pracować”, a więc umożliwiać przewidywanie, wyjaśnianie i rozumienie zjawisk z obrębu poradnictwa, a tym samym stanie się ważne dla osób zajmujących się poradnictwem, a zwłaszcza refleksyjnych praktyków.

Czasopismo Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy  wydawane jest w formie papierowej i elektronicznej, w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) jako jeden numer rocznie począwszy od roku 2012.

Zostało wyodrębnionych w nim sześć działów:

Dział I. Studia i rozprawy
Dział II. Komunikaty z badań i opinie
Dział III. Rekomendacje dla praktyki poradnictwa
Dział IV. Recenzje
Dział V. Aktualności i kronika
Dział VI. Varia

Indeksowanie:

Pismo zamieszczone jest w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN (poprzednio z punktacją 70 pkt.; obecnie - 40 pkt.).

Od kilku lat pismo obecne jest w bazach EBSCO, CEJH, Index Copernicus, Google Scholar, od 2019 w bazie polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych „Most Wiedzy” licencja: CC BY-SA 3.0, a od 2022 w bazie ERIH plus.