Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule wykorzystano wyniki badań dotyczących wiedzy studentów na temat doradztwa, ich oczekiwań względem usług doradczych, a także posiadanych przez nich doświadczeń. Badanie przeprowadzone zostało metodą sondażu diagnostycznego na próbie 200 studentów pedagogiki. Wyniki badań umożliwiają poznanie, w jaki sposób postrzegają oni doradztwo oraz tego, jakie kompetencje, ich zdaniem, powinien posiadać doradca. Wiedza ta może okazać się pomocna w budowaniu warsztatu pracy doradców zawodu oraz wykładowców, kształcących studentów w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego.

Słowa kluczowe

doradztwo karier doradztwo zawodowe kompetencje doradców wiedza na temat doradztwa studentów pedagogiki

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. ÆGisdóTtir, S., & Gerstein, L. H. (2004). Icelanders’ and U.S. nationals’ expectations about counseling: The role of nationality, sex, and Holland’s typology. Journal of Cross-Cultural Psychology, 35(6), 734–748. https://doi.org/10.1177/0022022104270115
 2. Alheit, P. (2002). „Podwójne oblicze” całożyciowego uczenia się: dwie analityczne perspektywy „cichej rewolucji”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, (2), 55–78.
 3. Bańka, A. (2007). Psychologiczne doradztwo karier. Poznań: Print-B.
 4. Bartosiak, M. (2015). Diagnoza oczekiwań uczących się w obszarze doradztwa zawodowego (Diagnosis of the Expectations of the Learners in the Field of Vocational Guidance). Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 16(3/3), 253–267. Retrieved from http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171408387
 5. Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność (Liquid Modernity) (T. Kunz, Trans.). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 6. Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności (Risk Society: Towards a New Modernity ) (S. Cieśla, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 7. Commission of the European Communities (2000). Memorandum on lifelong learning. Brussels: Commission of the European Communities. Retrieved from https://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf
 8. Corey, M. S., & Corey, G. (2002). Grupy. Metody grupowej pomocy psychologicznej (Groups: Process and Practice ) (S. Bulaszewski, Trans.). Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
 9. Council of the European Union. (2008). Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies. Brussels; Council of the European Union. Retrieved from https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/104236.pdf
 10. Czerkawska, A. (2018). Towards a dialogical bond in a humanistic-oriented counseling. Studia Poradoznawcze / Journal of Counsellogy, 7, 333-349. https://doi.org/10.34862/sp.2018.4
 11. Drabik-Podgórna, V. (2013). On behalf of the Editors. Studia Poradoznawcze / Journal of Counsellogy, 2, 187-190. https://doi.org/10.34862/sp.2013.0
 12. Drabik-Podgórna, V. (2019). The quandaries of a counseling scholar vis-à-vis conceptual chaos and discrepant practices. Studia Poradoznawcze / Journal of Counsellogy, 8, 289-303. https://doi.org/10.34862/sp.2019.4
 13. Getachew, A. (2019). Assessment of Psychological Counseling Service for Higher Education Institution Students. International Journal of Education & Literacy Studies, 7(4), 53– 61. https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.7n.4p.53
 14. Giddens, A. (2008). Konsekwencje nowoczesności (The Consequences of Modernity ) (E. Klekot, Trans.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 15. Guichard, J. (2018). Employability guidance & life design counselling: Objectives, ends and foundations of career and life design interventions. Studia Poradoznawcze / Journal of Counsellogy, 7, 235-236. https://doi.org/10.34862/sp.2018.1
 16. Ho, H.-F., Huang, W.-T., & Hu, T.-L. (2018). Enhancing the quality of university career services in Taiwan: perceptions of university alumni. Contemporary Issues in Education Research, 11(3), 113–120. https://doi.org/10.19030/cier.v11i3.10182
 17. Kargulowa, A. (2006). O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Kargulowa, A. (Ed.). (2009). Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Kławsiuć-Zduńczyk, A. (2014). Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 20. Kukla, D., & Zając, M. (2016). Poradnictwo zawodowe w procesie tranzycji przyszłych absolwentów na rynek pracy – oczekiwania studentów (Vocational Guidance in the Process of Transition of the Future Graduates Into the Labour Market – Student Expectations). Problemy Profesjologii, (1), 111–123. Retrieved from http://www.problemy-profesjologii.uz.zgora.pl/wydania/pp_2016_1.pdf
 21. Lamb, R. (1998). Poradnictwo zawodowe w zarysie (Counseling resource guide) (L. Ryniak, Trans.). Warszawa: Krajowy Urząd Pracy.
 22. Lenart, J. (2017). Planowanie kariery jako jeden z wyznaczników sukcesu zawodowego. Edukacja Dorosłych, 2, 117–135.
 23. Malewski, M. (2010). Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 24. Minta, J. (2014). Oblicza współczesnych karier w perspektywie poradoznawczej (Faces of Contemporary Careers in the Counsellogy Perspective). Dyskursy Młodych Andragogów, 15, 113–127. https://doi.org/10.34768/dma.vi15.163
 25. Nymś-Górna, A., Sobczak, A. (2018). Akademickie biura karier i ich rola w poradnictwie zawodowym dla studentów. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 26(1), 111–121.
 26. Organisation for Economic Cooperation and Development (2004). Career guidance. A handbook for policy makers. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development the European Commission. Retrieved from http://www.oecd.org/education/innovation-education/34060761.pdf
 27. Padechowicz-Rugała, E. (2017). Doradca i doradztwo zawodowe w opiniach osób bezrobotnych (Advisor and counseling in the opinions of the unemployed). Rynek – Społeczeństwo – Kultura, (2), 135–141. Retrieved from http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk2-2017-padechowicz-ruga%c5%82a.pdf
 28. Piorunek, M. (2010). Studenci o pomocy psychopedagogicznej. Opinie – stereotypy doświadczenia (raport z badań). W: M. Piorunek (red.), Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki (s. 118–157). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 29. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (OJ L 394, 30.12.2006, p. 10–18). Retrieved from http://data.europa.eu/eli/reco/2006/962/oj
 30. Rogers, C. R. (1991). Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe (A. Dodziuk, & E. Knoll, Trans.). Wrocław: Thesaurus Press.
 31. Rosalska, M. (2018). Academic advising as form of support for students’ educational and professional careers. Studia Poradoznawcze / Journal of Counsellogy, 7, 367-378. https://doi.org/10.34862/sp.2018.6
 32. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1675).
 33. Savickas, M. L. (2012). Life design: A paradigm for career intervention in the 21st century. Journal of Counseling & Development, 90(1), 13–19. https://doi.org/10.1111/j.1556-6676.2012.00002.x
 34. Solarczyk-Ambrozik, E. (2016). Zmiany we wzorach przebiegu karier a całożyciowe uczenia się. In E. Solarczyk-Ambrozik (Ed.), Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się (pp. 31–47). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 35. Solarczyk-Ambrozik, E. (2018). Transformacja pracy i zatrudnienia a kariera zawodowa. Perspektywa jednostkowa i organizacyjna. In E. Solarczyk-Ambrozik & M. Barańska (Ed.), Uczenie się przez całe życie. Rozwój – kariera – praca. (pp. 19–35). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 36. Staiculescu, C., Lacatus, M. L., & Richiteanu-Nastase, R. E. (2015). Students’ career counseling – a need in contemporary universities: career counseling services provided by career counseling center of Bucharest University of economic studies. Review of International Comparative Management/Revista De Management Comparat International, 16(4), 506–513. Retrieved from http://rmci.ase.ro/no16vol4/07.pdf
 37. Szumigraj, M. (2011). Poradnictwo kariery. Systemy i sieci. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 38. Szumigraj, M. (2015). Klient wyobrażony – czyli kto zdaniem studentów pedagogiki potrzebuje pomocy? (The Imagined Client – Who Needs Help in the Opinion of Education Students?). Dyskursy Młodych Andragogów, (16), 101–114. https://doi.org/10.34768/dma.vi16.133
 39. Szumigraj, M. (2016). Kompetencje doradcy w autopercepcji studentów (Competence of Counsellors in Students’ Self-perception). Dyskursy Młodych Andragogów, (17), 141–155. https://doi.org/10.34768/dma.vi17.106
 40. Trojanowska, M. (2015). Działalność Akademickich Biur Karier w Warszawie (Activity of Academic Career Services in Warsaw). Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 35(1), 127–141. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.4582
 41. Wojtasik, B. (1994). Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 42. Wojtasik, B. (2003). Refleksyjne konstruowanie kariery życiowej w ponowoczesnej codzienności. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, Numer specjalny, 343–351.
 43. Wojtasik, B. (2011). Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.