Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autorki tekstu skoncentrowały swoją uwagę na obecności problematyki poradnictwa w międzynarodowym środowisku zróżnicowanym kulturowo na łamach Studiów Poradoznawczych/Journal of Counsellogy (lata 2012–2021). Wyodrębniły teksty, które bezpośrednio odnoszą się do poradnictwa wielokulturowego, międzykulturowego, transnarodowego, zidentyfikowały specyficzne praktyki poradnicze i rozwiązania metodologiczne mające te praktyki uczynić badawczo dostępnymi oraz wskazały na wyłaniającą się w czasopiśmie przestrzeń dla dialogu badaczy z różnych krajów. Autorki przybliżają czytelnikowi ideę czasopisma, definiują kategorię centralną - poradoznawstwo oraz odsłaniają zróżnicowanie i dynamikę omawianych poradniczych praktyk. Zwracają uwagę na udział badaczy w budowaniu interdyscyplinarnego środowiska naukowego otwartego na wymianę myśli, wzajemne uczenie się i doświadczanie poradnictwa realizowanego w środowisku zróżnicowanym kulturowo.

Słowa kluczowe

poradnictwo międzykulturowe poradnictwo wielokulturowe poradnictwo transnarodowe podejście imersjonistyczne w badaniach poradoznawstwo.

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Appadurai, A. (1995). The production of locality. W R. Fardon (Red.), Counterworks: Managing the Diversity of Knowledge (pp. 204–225). Routledge.
 2. Bilon, A. (2010). Poradoznawstwo wobec ogólnej refleksji nad poradnictwem. Edukacja Dorosłych,1(62), 55–75. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f4f06c2d-3651-43d0-99a3-dbd55e9f1b3d
 3. Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society. Blackwell.
 4. Eade, J., Drinkwater, S., & Garapich, M. (2009). Poles Apart? EU Enlargement and the Labour Market Outcomes of Immigrants in the UK. International Migration, 47, 161–190. https://doi.org/10.1111/j.1468-2435.2008.00500.x
 5. Faist, T. (2000), Transnationalization in International Migration: Implications for the Study of Citizenship and Culture. Ethnic and Racial Studies, 23(2), 189–222. https://doi.org/10.1080/014198700329024
 6. Schiller, N.G. (2005), Transnational social fields and imperialism: Bringing a theory of power to Transnational Studies. Anthropological Theory, 5, 439–461. https://doi.org/10.1177/1463499605059231
 7. Kargulowa, A. (1982). Preparation questions concerning the research of educational guidance. International Journal for the Advancment of Counselling, 5, 87–94.
 8. Nikitorowicz, J. (2017). Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości. Impuls.
 9. Nikitorowicz, J. (2018). Edukacja międzykulturowa w procesie wspierania rozwoju tożsamości w warunkach wielokulturowości. Kultura i Edukacja, 3(121), 55–68. https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/kie/121/kie12104.pdf
 10. Podgórny, M. (2001). Strategie de comportemens des chomeus. L’Orientation Scolaire et Professionnelle, 30, 362–370.
 11. Pries, L. (Red). (2008). Rethinking Transnationalism: The Meso-link of organizations. Routledge.
 12. Siarkiewicz, E. (2010). Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia, iluzje, ambiwalencje. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 13. Słowik, A. (2013). Trzy fale powojennej emigracji. Impuls.
 14. Sośnicki, K. (1967). Istota i cele wychowania. Nasza Księgarnia.
 15. Sztompka, P. (2011). Czy istnieje socjologia polska? Studia Socjologiczne, 2(201), 43–54.https://journals.pan.pl/dlibra/publication/104838/edition/90688/content
 16. Szumigraj, M. (2011). Poradnictwo kariery. Systemy i sieci. Warszawa: Łośgraf.
 17. Vertovec, S. (2012). Transnarodowość (I. Kołbon, Tł.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Praca oryginalna Transnationalism wydana w 2009).
 18. Wojtasik, B. (2000). Models of the vocational counsellor’s work performance. International Journal for the Advancment of Counselling, 22, 197–208. http://dx.doi.org/10.1023%2FA%3A1005597921310