dr Violetta Drabik-Podgórna - redaktor naczelny

Pedagog, poradoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Poradoznawstwa oraz zastępca kierownika Międzynarodowej Katedry UNESCO Lifelong Guidance and Counseling w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Członek Sekcji Poradnictwa Pedagogicznego KNP PAN. Jednocześnie doradca/architekt kariery, trener rozwoju osobistego, certyfikowany coach ICC.

Autorka książki Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym. Aplikacja rozwiązań francuskich (2005), redaktorka Poradnictwo między etyką a techniką (2007) oraz współredaktorka: Poradnictwo w kulturze indywidualizmu (2010), Filozoficzne implikacje w pedagogice. O sensie życia, edukacji i wychowaniu (2015), Counselling and dialogue for sustainable human development (2016), Zawód czy kompetencje? Wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery (2016), Interventions in career design and education. Transformation for sustainable development and decent work (2018). W swoich pracach podejmuje problematykę poradnictwa Life Design, podkreśla znaczenie dialogiczności relacji pomocowej oraz analizuje sytuację doradczą z perspektywy etycznej.

Organizatorka i współorganizatorka wielu konferencji i seminariów naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Prowadzi zajęcia na temat podstaw pomocy psychopedagogicznej, poradnictwa kariery, metod pracy doradczej i coachingowej, zarządzania karierą, wspierania rozwoju osobistego i zawodowego oraz etyki, przygotowując do pracy zawodowej przyszłych doradców, trenerów oraz coachów.

 

prof. DSW dr hab. Elżbieta Siarkiewicz - z-ca redaktora naczelnego

Pedagog, poradoznawca, prof. Uniwersytetu DSW.  Jest członkiem-założycielem Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego oraz specjalistką Sekcji Poradnictwa Pedagogicznego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. W jej zainteresowaniach naukowych i badawczych znajduje się poradoznawstwo oraz praktyka poradnicza. Bada procesy poradnicze usytuowane w instytucjach, w przestrzeni ruchów społecznych oraz te mieszczące się w obszarze codzienności. Sięga do możliwości, jakie dają badania terenowe, etnografia, etnometodologia, socjologia wizualna, analiza konwersacji, imersja.

Dr Aneta Słowik - sekretarz redakcji


Witold Gidel – redaktor techniczny
Wojciech Sitek – redaktor statystyczny
Sylwia Marciniak – redaktor bibliograficzny
Zofia Smyk – korekta językowa (język polski)
Patrycja Jabłońska – korekta językowa (język polski)
Patrycja Poniatowska – korekta językowa (język angielski)
Katarzyna Byłów-Antkowiak – korekta językowa (język angielski)


Projekt okładki

Anna Mikoda-Antoniewicz
Wojtek Sierżęga - aktualizacja