Prof. zw. dr hab. Alicja Kargulowa - redaktor naczelny

Pedagog, poradoznawca. Wydała siedem monografii autorskich, zredagowała lub współredagowała dziewiętnaście prac zbiorowych i opublikowała około dwustu artykułów poświęconych poradnictwu. Jest współzałożycielką Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego (opracowała jego logo), członkiem Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego (ma tu godność członka honorowego) i European Society for Vocational Designing and Career Counselling, oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych  Rzeczypospolitej Polskiej. Jest członkiem rad naukowych czasopism: „Studia Poradoznawcze/Joural of Counsellogy”, „Edukacja Dorosłych” i „Counseling Giornale Italiano di Ricerca e Applicazioni”.

Otrzymała następujące odznaczenia i nagrody:

Medal za Zasługi dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2017); nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za badania naukowe (1989, 1990, 1991, 1993, 1995, 1997), 2 indywidualne nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1987 i 2005), Dyplom European Society for Vocational Designing and Career Counselling za wybitne osiągnięcia w badaniach nad poradnictwem (2016).

Więcej w: Wikipedia i „Złota Księga Nauki Polskiej 2019”.


prof. DSW dr hab. Elżbieta Siarkiewicz - z-ca redaktora naczelnego

dr Violetta Drabik-Podgórna - z-ca redaktora naczelnego

 

Dr Aneta Słowik - sekretarz redakcji


Witold Gidel – redaktor techniczny
Wojciech Sitek – redaktor statystyczny
Sylwia Marciniak – redaktor bibliograficzny
Zofia Smyk – korekta językowa (język polski)
Patrycja Jabłońska – korekta językowa (język polski)
Patrycja Poniatowska – korekta językowa (język angielski)
Katarzyna Byłów-Antkowiak – korekta językowa (język angielski)


Projekt okładki

Anna Mikoda-Antoniewicz
Wojtek Sierżęga - aktualizacja