Prof. zw. dr hab. Alicja Kargulowa - redaktor naczelny

Pedagog, poradoznawca. Wydała siedem monografii autorskich, zredagowała lub współredagowała dziewiętnaście prac zbiorowych i opublikowała około dwustu artykułów poświęconych poradnictwu. Jest współzałożycielką Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego (opracowała jego logo), członkiem Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego (ma tu godność członka honorowego) i European Society for Vocational Designing and Career Counselling, oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych  Rzeczypospolitej Polskiej. Jest członkiem rad naukowych czasopism: „Studia Poradoznawcze/Joural of Counsellogy”, „Edukacja Dorosłych” i „Counseling Giornale Italiano di Ricerca e Applicazioni”.

Otrzymała następujące odznaczenia i nagrody:

Medal za Zasługi dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2017); nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za badania naukowe (1989, 1990, 1991, 1993, 1995, 1997), 2 indywidualne nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1987 i 2005), Dyplom European Society for Vocational Designing and Career Counselling za wybitne osiągnięcia w badaniach nad poradnictwem (2016).

Więcej w: Wikipedia i „Złota Księga Nauki Polskiej 2019”.


prof. DSW dr hab. Elżbieta Siarkiewicz - z-ca redaktora naczelnego

Prof. UWr dr hab. Edyta Zierkiewicz - z-ca redaktora naczelnego

Pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat poświęcony piśmiennictwu poradnikowemu jako (nie)profesjonalnej ofercie pomocowej ukazał się w roku 2004 pod tytułem Poradnik - oferta wirtualnej pomocy? W roku 2014 E. Zierkiewicz uzyskała stopień dr. hab. Książka, Prasa jako medium edukacyjne: Kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych (2013), która była przedmiotem kolokwium habilitacyjnego, w roku 2015 otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Zainteresowania E. Zierkiewicz koncentrują się na teorii i metodologii poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, na problematyce poradnictwa wielokulturowego oraz na zagadnieniach z zakresu pedagogiki/psychologii zdrowia. Od 2005 r. E. Zierkiewicz współpracuje z pacjenckimi organizacjami pozarządowymi. Pokłosiem tych zainteresowań są m.in. monografie napisane wspólnie z prezeską Federacji Stowarzyszeń Amazonki Krystyną Wechmann: Amazonki – moje życie: Historia ruchu kobiet po leczeniu raka piersi z biografią liderki w tle (2013) oraz Życie od nowa: Społeczne zaangażowanie Amazonek – aktywnych pacjentek (2016). Za swoje zaangażowanie w społeczną aktywność Amazonek dwukrotnie otrzymała od Federacji Stowarzyszeń honorowe odznaczenie Bursztynowy Łuk (w roku 2014 i 2020). W roku 2016 została powołana na stanowisko zastępczyni redaktor naczelnej czasopisma Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, redagowanego przez Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze od 2012 r.

Marta Bartusiak - sekretarz redakcji


Witold Gidel – redaktor techniczny
Wojciech Sitek – redaktor statystyczny
Anna Andrejów-Kubów - redaktor bibliograficzny
Zofia Smyk – korekta językowa (język polski)
Patrycja Jabłońska - korekta językowa (język polski)
Patrycja Poniatowska – korekta językowa (język angielski)
Katarzyna Byłów-Antkowiak – korekta językowa (język angielski)

Projekt okładki

Anna Mikoda-Antoniewicz