Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Ogólne zasady publikacji

1. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy przyjmuje do publikacji teksty oryginalne, które wcześniej nie były publikowane.

2. Zanim tekst nadesłany do redakcji zostanie przekazany do recenzji, redaktorzy tematyczni we współpracy z redaktorem naczelnym dokonują wstępnej kwalifikacji. Tekst może zostać odrzucony w przypadku, gdy nie mieści się on w profilu pisma oraz nie spełnia wymogów merytorycznych i metodologicznych tekstu naukowego.

3. Do publikacji kwalifikowane są teksty, które uzyskały pozytywną opinię dwóch recenzentów zewnętrznych. Tekst, który otrzymał jedną negatywną, a drugą pozytywną recenzję nie jest przyjmowany do publikacji.

4. Artykuł, którego publikację recenzent uzależnia od uwzględnienia proponowanych przez niego korekt, tylko wówczas jest publikowany, gdy autor uwzględni sugestie recenzenta.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia skrótów i korekt w tekście.

6. Teksty prosimy zgłaszać poprzez system Open Journal System, do którego można się zarejestrować / zalogować przez stronę internetową czasopisma.

7. Autorom nie przysługuje honorarium za opublikowanie tekstu.

Wymagania techniczne

Prosimy Autorów o dostosowanie tekstów do następujących wymagań technicznych.

1. Artykuł należy należy przesłać w formacie DOC lub DOCX.

2. Przesyłany dokument powinien zawierać tytuł, abstrakt (maksymalnie do 120 słów), 4-6 słów kluczowych. Artykuły w języku polskim powinny zawierać powyższe informacje również w języku angielskim.

3. Zasady formatowania: Times New Roman 12; interlinia 1,5; marginesy standardowe (2,5 cm ze wszystkich stron); tekst zawarty w jednej kolumnie; wszelkie tabele muszą mieścić się w obszarze strony tekstu (orientacja pionowa lub pozioma); nie należy używać funkcji dzielenia wyrazów.

4. Rysunki, ilustracje, zdjęcia, mapy i inne materiały graficzne należy przesłać osobno w formacie JPEG. Rozmiary grafiki nie powinny być mniejsze aniżeli 300 x 500 pikseli. Wymagane jest oznaczenie tych materiałów w tekście wraz z numeracją (np. Rysunek 1) i podaniem źródła. W przypadku, gdy autor wykorzystuje cudze materiały graficzne zobligowany jest do przesłania pozwolenia od ich autorów.

5. Przesłany dokument nie powinien zawierać żadnych informacji pozwalających zidentyfikować autora. Należy zadbać o to, aby wszystkie informacje identyfikujące autora artykułu w tekście, odsyłaczach, przypisach i bibliografii były usunięte. Informacje o autorze powinny zostać umieszczone dopiero w ostatecznej wersji tekstu, czyli po zakończeniu procedury recenzowania i przyjęciu tekstu do publikacji.

6. Wszelkie odwołania do literatury (odsyłacze) oraz bibliografię należy formatować wg stylu APA 7:

(http://www.apastyle.org):

 

Odsyłacze w tekście:

 •        W odsyłaczu należy umieścić nazwisko autora, rok publikacji, ewentualnie zakres stron oddzielone przecinkami, np.: (Boma, 2007, s. 5).
 •        Jeśli cytowana publikacja ma dwóch autorów należy umieścić oba nazwiska połączone znakiem &, np.: (Boma & Drowska, 2007, s. 4-6).
 •        Jeśli autorów cytowanej pracy jest trzech lub więcej w cytowaniu należy podać tylko nazwisko pierwszego z dopiskiem ‘et al.’, np.: (Boma et al., 2007).
 •        W odsyłaczu do publikacji stworzonej przez ciało zbiorowe (np. organizację) należy za pierwszym razem podać pełną nazwę, jej skróconą formę w nawiasie kwadratowym i rok, np.: (Towarzystwo Wiedzy Powszechnej [TWP], 2012), w kolejnych odsyłaczach należy ograniczyć się do podania skrótu, np.: (TWP, 2012).
 •        W odsyłaczu dla prac anonimowej należy zamieścić tytuł i rok, np.: (Raport z badań, 2012).
 •       Jeśli w jednym miejscu cytowanych jest więcej niż jedna praca, oddzielamy je od siebie średnikami, np. (Adams 2019; Shumway & Shulman, 2015; Westinghouse, 2017).
 •        Jeśli cytowane są 2 lub więcej prac tego samego autora podajemy nazwisko raz, a daty oddzielamy przecinkami, np.: (Carrawy et al., 2013, 2014, 2019).
 •        Jeśli w tekście pojawiają się nazwiska autorów lub tytuł dzieła anonimowego, w odsyłaczu należy zamieścić jedynie rok, np.: proponuje Boma (2007); według kwalifikacji Smitha i Jonesa (2001); jak przedstawiono w Pedagogy (2012).
 •        Jeśli w tekście pojawia się nazwa ciała zbiorowego, w pierwszym odsyłaczu należy podać skrót i rok, np.: stworzone przez Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej (PTNEI, 2012), w dalszej części należy stosować skrót nazwy, a w odsyłaczu podawać jedynie rok, np.: w raporcie PTNEI (2012). W przypadku, gdy nazwa nie posiada skrótu w odsyłaczu należy podać rok, np.: Kolegium Nauczycielskie (2011).

 

Więcej na temat odsyłaczy w tekście pracy można znaleźć na stronie: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations

 

 Opis bibliograficzny:

 • Książka
  Boma, D. (b.d.). O zabawie dziecka w wieku przedszkolnym. Wydawnictwo Naukowe DSW. 
  Boma, D., & Jones, M. (2012). Mediacje w zabawie. Wydawnictwo Naukowe DSW.
  Boma, D., Smith, J., & Jones, M. (Red.). (2012). O zabawie (wyd. 2). Wydawnictwo Naukowe DSW.

 

 • Rozdział/artykuł w książce
  Boma, K. (2012). Pedagogika zabawy. In J. Smith & M. Jones (Red.), Edukacja w wieku przedszkolnym(s. 23–40). Wydawnictwo Archetyp.
  Boma, S., Michalski, G., & Pawlak, A. (2012). Granice edukacji. In P. Nowak (Red.), Edukacja (s. 40–43). Wydawnictwo X.
  O kształceniu zdalnym. (2011). In Edukacja na odległość (wyd. 3, s. 4–6). Wydawnictwo X.

 • Artykuł w czasopiśmie
  Nowak, K. (2012). Edukacja a nowe media. Roczniki Edukacyjne,12, 43–47.
  Wójtowicz, T. (2020). Social Credit System w Chińskiej Republice Ludowej. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego14(2), 38–54. https://doi.org/10.34862/rbm.2020.2.3
  Kowalski, R. (2008). Narzędzia w e-learningu. Roczniki o Edukacji3, 34–38. http://www.adres.artykulu.pl
  Co nowego w e-learningu akademickim. (2005 sierpień). Newsletter o E-learningu. Pobrano 19 czerwca 2012, z: http://www.adres.artykulu.pl

 

 • Internet

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. (b.d.). Pobrane 19 czerwca 2012, z: http://www.twp.edu.pl
Massachusetts Institute of Technology (Producent). (2011 wiosna). Introduction to Psychology [Film]. Pobrane 1 czerwca 2012, z: http://www.adres.filmu.pl
Kowalski, B. (Producent). (2012). E-learning w wersji audio [Audiocast]. Pobrano 1 czerwca 2012, z: http://www.adres.audiocastu.pl 


UWAGI DODATKOWE

*Wyrażenie „Pobrano” wraz z datą dostępu do publikacji online podjemy w przypadku adresów, które są lub mogą być aktualizowane (po jakimś czasie adres będzie kierował do innych treści). Adresu WWW nie kończymy kropką.

**W przypadku publikacji z numerem DOI – podjemy pełny adres, a nie sam numer. Nie kończymy numeru DOI kropką.

 

Więcej przykładów opisów publikacji można znaleźć na stronie: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Dozwolone jest stosowanie przypisów dolnych w celu objaśnienia, skomentowania, zamieszczenia interpretacji itp. 

 

Opisy publikacji w bibliografii załącznikową szeregujemy alfabetycznie według pierwszego elementu opisu (zazwyczaj nazwisko autora, redaktora itp.). Jeśli w bibliografii załącznikowej pojawia się więcej niż jedna praca tego samego autora z tego samego roku szeregujemy je wg tytułu, a do informacji o dacie publikacji dodajemy znacznik literowy, np.:

Azikiwe, H., & Bello, A. (2020a).

Azikiwe, H., & Bello, A. (2020b, 26 marca).

Azikiwe, H., & Bello, A. (2020c).

Przy szeregowaniu nie uwzględniamy „A”, „An”, „The” na początku tytułów.

 

Do tworzenia bibliografii załącznikowej oraz odsyłaczy można wykorzystać menedżer bibliografii (np. Zotero, Mendeley, Endnote). Należy pamiętać o usunięciu powiązań bibliograficznych z programem przed wysłaniem tekstu do Wydawnictwa.

Na pozostałe pytania związane z edytorskimi zasadami budowy tekstu należy szukać odpowiedzi w publikacji:
Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri. Pobrane z: http://liberilibri.pl/ksiazka/podstawowe-standardy-edytorskie-naukowych-tekstów-psychologicznych-w-języku-polskim-na