Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szybko zmieniający się świat, w którym żyjemy, czyni przyszłość bardzo niepewną i zmusza ludzi do poszukiwania pewnego rodzaju stabilności. Poradnictwo jest jednym ze współczesnych sposobów wsparcia, ukierunkowanego na projektowanie indywidualnego życia i rozwiązywanie problemów. Jak, w tej złożonej rzeczywistości, poradnictwo może stać się bardziej spójne? Jakie istnieją możliwości współpracy między doradcą a klientem, a także pomiędzy różnymi partnerami zainteresowanymi poradnictwem (publicznym i niepublicznym) w obrębie kultury indywidualizmu i różnorodności opinii? Jak można zapewnić wysoką jakość usług doradczych, w sytuacji gdy mamy do czynienia z mnogością dyskursów i praktyk oraz z wieloma różnymi instytucjami (profesjonalnymi i nieprofesjonalnymi) zaangażowanymi w procesy doradzania? Uważam, że doradcy, dzięki świadomej refleksji oraz podejmowaniu określonych działań doradczych, dysponują potencjałem zdolnym pogodzić sprzeczności współczesnego, płynnego świata, co może doprowadzić do pozytywnych zmian i udoskonalić proces pomagania.

Słowa kluczowe

polskie poradnictwo poradnictwo zawodowe poradnictwo kariery

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bauman Z. (2008) Konsumeryzmu ofiary towarzyszące, [w:] Pytanie o szkołę wyższą. W trosce o człowieczeństwo, red. B.D. Gołębniak, Wrocław, Wyd. Naukowe DSW.
 2. Crozier M. (1996) Kryzys inteligencji. Szkic o niezdolności elit do zmian, Warszawa, Poltext.
 3. Fitoussi J-P., Rosanvallon P. (2000) Czas nowych nierówności, Kraków, Wyd. Znak.
 4. Giddens A. (2001) Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.
 5. Kargulowa A., Wojtasik B. (2004) Jakość radzenia komuś a jakość radzenia sobie w codziennym życiu, [w:] Z. Wiatrowski, U. Jeruszka, H. Bednarczyk (red.), Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej, Warszawa, Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 6. Szacki J. (2005) Historyczna myśl socjologiczna, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.
 7. Szahaj A. (2007) Samotność i wspólnota, [w:] Edukacja, moralność, sfera publiczna, pod red. J. Rutkowiak, D. Kubinowskiego, M. Nowaka, Lublin, Oficyna Wyd. „Verba”.
 8. Sztompka P. (2002) Socjologia, Kraków, Wyd. Znak.
 9. Sztompka P. (2003) Szok przyszłości. Dziesięć dylematów XXI wieku, „Wprost” 5.01.2003.
 10. Wojtasik B. (2000) Models of the vocational counsellor’s work performance: A polish perspective, “International Journal the Advancement of Counselling” No 22, Kluwer Academic Publishers.
 11. Wojtasik B. (2003a) Refleksyjne konstruowanie kariery życiowej w ponowoczesnej codzienności, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, Wrocław, Wyd. Naukowe DSW.
 12. Wojtasik B. (2003b) Dilemmas and Anxieties of the Polish Vocational Counsellor in the Reality of the Post-Modern World, [w:] E. Kalinowska, A. Kargulowa, B. Wojtasik (red.), Counsellor – profession, passion, calling?, Wrocław, Wyd. Naukowe DSWE.
 13. Wojtasik B. (2005) Poradnictwo zawodowe, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. Pilch (red.), Warszawa, Wyd. Akademickie Żak.