Treść głównego artykułu

Abstrakt

W tekście przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród 50 studentów pedagogiki o specjalności poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Celem badań było zidentyfikowanie wiedzy przyszłych doradców na temat użyteczności poradników w kształtowaniu roli zawodowej i/lub radzeniu sobie z własnymi problemami. Studenci najpierw wypełniali ankietę dotyczącą nastawienia wobec piśmiennictwa poradnikowego, a następnie czytali wybrany przez siebie poradnik. Wyniki badań dowodzą, że lektura poradników może skutecznie wspierać procesy samorozwoju i świadome kreowanie przyszłej kariery zawodowej.

Słowa kluczowe

poradniki doradcy badania poradoznawcze

Szczegóły artykułu

Referencje

  Bańkowska, A. & Przybyszewski, B. (2016). Pawlikowska nową książką „leczy” z depresji. Chorzy: „To niebezpieczne bzdury.” I opowiadają swoje historie [Pawlikowska “cures” depression with her new book. Patients say: “This hogwash is dangerous.” And they tell their stories]. Gazeta Wyborcza. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,20891703,beata-pawlikowska-nowa-ksiazka-leczy-z-depresji-to-bzdury.html Retreived 5 November 2016.
  Błachowicz, E. (2013). Oddaję do rąk czytelnika książkę, która pomoże ustrzec się choroby – wstęp w dawnym i współczesnym poradniku zdrowia [I bestow this book upon the readers’ hands, assured that it will help them avoid any disease: The role of introductions in old and modern health guides]. Słowo. Studia językoznawcze, 4, 35-52.
  Cheng, M. (2008). The selves of self-help books: Framing, argument, and audience construction for social and autonomous selves. Lore, 6(2), 1-27.
  Chrobak, K. (2015). Poradnik w (nie)dobrym stylu. Literatura poradnikowa – na wybranych czeskich i polskich przykładach w ujęciu aksjologicznym [A self-help book in bad taste: An axiological view of self-help literature based on selected examples of Czech and Polish translations]. Bohemistyka, 3, 269-286.
  Corey, G. (2005). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii [Theory and practice of counseling and psychotherapy]. (K. Mazurek, Trans.). Poznań, PL: Zysk i S-ka. (Original work published 2001).
  Czerniawska, O. (1973). Poradnictwo kulturalno-wychowawcze: Problemy i formy działania [Cultural and educational counselling: Issues and intervention forms]. Warszawa, PL: Instytut Wydawniczy CRZZ.
  Effing, M. M. (2009). The origin and development of self-help literature in the United States. The concept of success and happiness: An overview. ATLANTIS: Journal of the Spanish Association of Anglo-American Studies, 31(2), 125-141.
  Eichelberger, W. (2014). Pomóż sobie, daj światu odetchnąć [Help yourself, and give the world a break]. Warszawa PL: Wyd. Drzewo Babel.
  Fabiszak, J. (2010). O językowej deprecjacji potencjalnego klienta na przykładzie tytułow polskich i angielskich poradników [On the linguistic depreciation of potential clients: Selected examples of Polish and English self-help books.]. Poznańskie Studia Językowe, 17, 11-24.
  Fengler, J. (2000). Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej [Helfen macht műde. Zur Analyse und Bewaltigung von Burnout und beruflicher Deformation/Helping exhausts: Analysing and addressing occupational burnout] (K. Pietruszewski, Trans.). Gdańsk, PL: GWP. (Original work published 1996).
  Ficek, E. (2013). Poradnik. Model gatunkowy i jego tekstowe aktualizacje [The self-help book: The generic and its textual revision.]. Katowice, PL: Wyd. UŚ.
  Fijewski, P. (1998). Jak rozwinąć skrzydła [Spreading your wings.]. Warszawa, PL: W.A.B.
  Fried, S.B. & Schultis, G.A. (1995). The best self-help and self-awareness books: A topic-by--topic guide to quality information. Chicago & London: American Library Association.
  Furedi, F. (2004). We are losing the book habit. The Telegraph. http://www.telegraph.co.uk/education/3343323/We-are-losing-the-book-habit.html. Retreived 5 November 2016.
  Gdula, M. (2009). Trzy dyskursy miłosne [Three discourses about love]. Warszawa, PL: Oficyna Naukowa.
  Gokhale, M. (2012). Simplification in contemporary self-help literature. Paper read at the International Conference on Society, Humanity and History in Singapore, 23-24 July 2012. http://www.ipedr.com/vol44/019-ICSHH2012-W00031.pdf Retrieved 5 November 2016.
  Harbuz-Karczmarewicz, N. (2017). Szczęście w trzy dni. W niektórych poradnikach psychologicznych można wyczytać głupie, szkodliwe i nieprawdziwe treści [Happiness in three days: Some psychological self-help books convey foolish, harmful and mendacious messages]. Gazeta Wyborcza. http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,21198527,szczescie-w-trzy-dni-w-poradnikach-psychologicznych-mozna.html Retrieved 15 January 2017.
  Jacyno, M. (2007). Kultura indywidualizmu [The culture of individualism]. Warszawa, PL: PWN.
  Jakubėnas, R. (2009). Reklama poradników w prasie wileńskiej w II połowie XVIII w [Advertisements of self-help books in the Vilnius press in the latter half of the XVIII century]. Kalbotyra, 2, 266-277.
  Kargulowa, A. (1986). Poradnictwo jako wiedza i system działań: Wstęp do poradoznawstwa [Counselling as a source of knowledge and a system of interventions: An introduction to counsellogy]. Wrocław, PL: Wyd. UWr.
  Kargulowa, A. (1996). Przeciw bezradności: Nurty, opcje, kontrowersje w poradnictwie i poradoznawstwie [Against helplessness: Trends, options and controversies in counselling and counsellogy.]. Wrocław, PL: Wyd. UWr.
  Katz, B. & Sternberg-Katz. L. (1985). Self-help: 1400 best books on personal growth. New York, NY & London, UK: R. R. Bowker Company.
  Kędzierska, J. (2007). Instruktorzy życia szczęśliwego. Fenomen współczesnych poradników – wybrane aspekty [Instructors of happy life: Selected aspects of the modern self-help book phenomenon]. Global Media Journal – Polish Edition, 1, 99-116.
  Kolbuszewski, J. (2006). Poradnik towarzyski [Savoir-vivre books]. In T. Żabski (Ed.), Słownik literatury popularnej (pp. 441-444). Wrocław, PL: Wyd. UWr.
  Koryś, I., Michalak, D. & Chymkowski, R., (2015). Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku [The state of readership in Poland in 2014]. http://ksiegarnia.bn.org.pl/pdf/Stan%20czytelnictwa%20w%20Polsce%20w%202014%20roku.pdf Retrieved 5 November 2016.
  Lampropoulos, G.K. & Spengler, P.M. (2005). Helping and change without traditional therapy: Commonalities and opportunities. Counseling Psychology Quarterly, 18(1), 47-59.
  Lichterman, P. (1992). Self-help reading as a thin culture. Media, Culture & Society, 3, 421-447.
  Linde, B.S. (1858). Słownik języka polskiego [Dictionary of the Polish language] vol. 4. Lwow: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  Małek, A. (2012). Tradycyjne i nowatorskie myślenie o dziecku w poradnikach wychowawczych z okresu Drugiej Rzeczypospolitej [Traditional and innovative approaches to children in educational guides of the inter-war period]. Przegląd Pedagogiczny, 1, 213-223.
  Markwith-Grzyb, N. (2012). Źródła wsparcia dla kobiet w rozwiązywaniu problemów wywołanych klimakterium [Sources of support for women in solving menopause-related problems]. Nowiny Lekarskie, 3, 197-202.
  Martinez-Serrano, P. & Sierra, J. C. (2005). Efecto de la lectura de material de autoayuda sebre algunas variables psicologicas en una muestra no clinica [The effect of reading self-help resources on selected psychological variables in a non-clinical sample.]. Universitas Psychologica Bogotá, 4(2), 197-203.
  Marzec, J. (2010). O samorealizacji w epoce „instant” [On self-realization in the “instant” age] Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2, 23-34.
  Michalak, D., Koryś, I., & Kopeć, J. (2016). Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku: Wstępne wyniki [The state of readership in Poland in 2015: Preliminary results]. Warszawa: Biblioteka Narodowa. http://www.bn.org.pl/download/document/1459845698.pdf Retrieved 5 November2016.
  Mieścicka-Mellibruda, L. (1993). Jak być matką dorosłych dzieci [How to be a mother of adult children]. Warszawa, PL: W.A.B.
  Molicka, M. (2008). Terapeutyczne funkcje literatury [Therapeutic functions of literature]. Scripta Comeniana Lesnensia, 6, 27-40.
  Nawrot-Borowska, M. (2012). Higiena małego dziecka w świetle poradników z początku XX wieku [Young child hygiene in the light of advice books from the early 20th century.]. Przegląd Pedagogiczny, 1, 169-197.
  Neville, P. (2008). Reading self-help books. In M.P. Corcoran & P. Share (Eds.), Belongings. Shaping identity in modern Ireland (pp. 217-230). Dublin, Ireland: Institute of Public Administration.
  Norcross, J. C., Santrock, J. W., Campbell, L. F., Smith, T. P., Sommer, R., & Zuckerman, E.L. (2000). Authoritative guide to self-help resources in mental health. New York, NY: The Guilford Press.
  Ogles, B.M., Lambert, M.J., & Craig, D.E (1991). Comparison of self-help books on coping with loss: Expectations and attributions. Journal of Counseling Psychology, 4, 387-393.
  Piotrowska-Marchewa, M. (2006). „Trzech masz wrogów, którzy czyhają na zabicie twej duszy....”: Zagrożenia moralne w ujęciu polskich poradników i prasy dla służby domowej na przełomie XIX i XX wieku [“Three art thine adversaries, craving for thy soul…”: Moral dangers as described in Polish advice books and press for domestic servants at the turn of the 19th century]. In A. Żarnowska & A. Szwarc (Eds.), Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności: Wiek XIX i XX [The woman and the counterculture revolution: Socio-cultural aspects of sexuality. 19th and 20th centuries] (pp. 247-264). Warszawa, PL: Wyd. DiG.
  Popiołek, K. (1995). Bariery korzystania z pomocy profesjonalnej [Obstacles to professional help]. In A. Kargulowa (Ed.), Poradnictwo w okresie transformacji kulturowej [Counselling in the age of cultural transformations] (pp. 109-116). Wrocław, PL: Wyd. UWr.
  Prochaska, J. O. (1995). Common problems: Common solutions. Clinical Psychology: Science and Practice, 2, 101-105.
  Roćko, A. (2009). „Uwagi do zupełnego zabierających się w stan małżeński szczęścia służące…” – osiemnastowieczny poradnik byłego pijara, Aleksandra Pawła Zatorskiego. Próba wyzwolenia czy tradycja? [“Advice on attainment of marital bliss for those on the threshold of matrimony …” – an 18th-century guide by a former Piarist, Aleksander Paweł Zatorski: An emancipation attempt or bolstering the tradition?]. Napis, 15, 47-59.
  Rok, B. (1995a). Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej [Man in the face of death in Old Polish culture]. Wrocław, PL: Wyd. UWr.
  Rok, B. (1995b). Polskie poradniki dobrego życia w XVIII w. – poszukiwanie inspiracji współczesnego poradnictwa [Polish guides to a worthy life in the 18th century: In search of inspiration for modern counselling]. In A. Kargulowa (Ed.), Poradnictwo okresu transformacji kulturowej [Counselling in the age of cultural transformations] (pp. 73-80). Wrocław, PL: Wyd. UWr.
  Rok, B. (1998). Poradnik Józefa Legowicza o pożyciu małżeńskim z XVIII wieku [Józef Legowicz’s 18th-century guide to marital life]. Prace Pedagogiczne: Z podstaw poradoznawstwa, 2, 75-131.
  Schrager, C. (1993). Questioning the promise of self-help: A reading of Women who love too much. Feminist Studies, 19(1), 177-192.
  Singleton, A. (2004). Good ad vice for godly men: Oppressed men in Christian men’s self-help literature. Journal of Gender Studies, 13(2), 153-164.
  Starker, S. (1986). Promises and prescriptions: Self-help books in mental health and medicine. American Journal of Health Promotion, 1, 19-24.
  Starker, S. (1988). Do-it-yourself therapy: The prescription of self-help books by psychologists. Psychotherapy, 25, 142-146.
  Stawiak-Ososińska, M. (2008). Ponętna, uległa, akuratna: Ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku (w świetle ówczesnych poradników) [Alluring, submissive, respectable: Ideals and portrayals of Polish women in the first half of the 19th century as presented in the period’s advice literature]. Krakow, PL: Impuls.
  Straus, G. & Wolff, K. (1996). Czytanie i kupowanie książek w Polsce w 1994 r.: Raport z badań [Reading and buying books in Poland in 1994: A study report]. Warszawa, PL: Biblioteka Narodowa.
  Szocki, J. (1968). Czytelnictwo i lektura ludzi dorosłych [Readership trends in the adult population]. Wrocław, PL: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
  Śliwerski, B. (2015). Potoczna wiedza pedagogiczna w popularnym piśmiennictwie poradnikowym [Colloquial pedagogy in popular advice writings]. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 4, 15-29.
  Yalom, I. (2003). Dar terapii: List otwarty do pacjentów i ich terapeutów [The gift of therapy: An open letter to a new generation of therapists and their patients] (A. Tanalska-Dulęba, Trans.). Warszawa, PL: Instytut Psychologii Zdrowia. (Original work published in 2002).
  Wilson, D.M. & Cash, T.F. (2000). Who reads self-help books?: Development and validation of the Self-Help Reading Attitudes Survey. Personality and Individual Differences, 29, 119-129.
  Włodarski, M. (1987). Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w. [Ars moriendi in the Polish literature of the 15th and 16th centuries]. Krakow, PL: Znak.
  Woydyłło, E. (2011). Sekrety kobiet [Women’s secrets]. Krakow, PL: Wydawnictwo Literackie.
  Wojtasik, B. (1993). Doradca zawodu: Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa. [Career counsellor: A theoretical study in the field of counsellogy]. Wrocław, PL: Wyd. UWr.
  Wolff, K. (2009). Społeczny zasięg książki w Polsce w 2008 roku: Komunikat z badań Biblioteki Narodowej [The social reach of books in Poland in 2008: A communique from the National Library study]. Notes Wydawniczy, 4, 48-52.
  Zawadzki, K. (1988). Książka poradnikowa dla rodziców jako pomoc w wychowaniu dzieci [Self-help books for parents as an aid in childrearing]. In A. Kargulowa (Ed.), Perspektywy rozwoju teorii i praktyki poradnictwa [Growth perspectives for the theory and practice of counselling],Vol. 3 (pp. 125-142). Wrocław, PL: Wyd. UWr.
  Zierkiewicz, E. (2004). Poradnik – oferta wirtualnej pomocy [The self-help book: An offer of virtual help]. Krakow, PL: Impuls.