Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł jest autorską prezentacją zagadnień, podjętych na międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Konstruowanie kariery i życia (Life Design) na rzecz zrównoważonego rozwoju i godnej pracy”, zorganizowanej we Wrocławiu przez Katedrę UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europan Society for Vocational Designing and Carrer Counseling w dniach 6–8 czerwca 2016 roku. Autorka artykułu przywołując tezy konferencyjnych wystąpień, zwraca uwagę na trzy dominujące obszary tematyczne, tj.: (1) Przyśpieszony, niezrównoważony rozwój gospodarczy i jego skutki; (2) Godna praca, czym właściwie jest i jakie ma znaczenie?; (3) Działania w ramach poradnictwa w konstruowaniu kariery i życia na rzecz zrównoważonego rozwoju i godnej pracy. Część pierwsza artykułu, mająca charakter wprowadzający i tworząca tło dla dalszych rozważań, ukazuje społeczne i gospodarcze skutki niezrównoważonego rozwoju. Druga część traktuje o godnej pracy i podejmowanych działaniach mających na celu stworzenie warunków łatwiejszej dostępności do pracy. Zostały także zaprezentowane wyniki międzynarodowych badań dotyczących znaczenia pracy w życiu człowieka. W części trzeciej artykułu zaprezentowano dyskusję dotyczącą współczesnego (postmodernistycznego) paradygmatu poradnictwa kariery Life Design i stopnia jego recepcji w praktyce poradniczej. W zakończeniu artykułu zawarto wnioski będące już przesłaniami dla przyszłej praktyki poradniczej.

Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój godna praca paradygmat Life Design poradnictwo kariery

Szczegóły artykułu

Referencje

  Foucault, M., (1998). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia [Discipline and punish] (T. Komendant, Trans.). Warszawa: Fundacja Aletheia.(Original work published 1975).
  Kargulowa, A., (2016). Nurt krytyczny w poradoznawstwie [The critical trend in counsellogy]. In B. J. Ertelt, J. Gorna, & D. Kukla (Eds.), Wybrane aspekty doradztwa zawodowego na przestrzeni życia człowieka [Selected issues in career counseling across the human life-span] (pp. 73–94). Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
  Kwasieborski, B. (2015). Międzynarodowa konferencja poradnictwa zawodowego. Florencja, 4-6 czerwca, 2015 r./International Conference of vocational counseling, Florence, 4-6 June, 2015. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 4, 182-185/354-357.
  Report of the World Commission on Environment and Development (1987). http://www.undocuments.net/our-common-future.pdf [Retrieved October 12, 2016] Santos Annual Report 2014, https://www.santos.com/media/2496/2014_annual_report.pdf [Retrieved October 12, 2016]
  Słowik, A. (2014). Przesłania dla poradniczej praktyki na kongresie IAEVG/AIOSP w Montpellier/ Lessons for counselling practice at the IAEVG/AIOSP Congress in Montpellier. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 3, 123-135/293-305.
  Zabłocki, G. (2002). Rozwój zrównoważony – idee, efekty, kontrowersje [Sustainable development: Ideas, effects, controversies]. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
  Bilon, A. (2013). Współczesne tendencje w badaniach poradnictwa kariery/Career counselling: Current trends in research and theory. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 2, 42-63/217-236.
  Blustein, D. L. (2006). The psychology of working: A new perspective for counseling, career development, and public policy. Mahway, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
  Blustein, D. L. (2011). A relational theory of working. Journal of Vocational Behavior, 79(1), 1-17.
  Blustein, D. L., Kenna, A. C., Murphy, K. A., DeVoy, J. E., & DeWine, D. B. (2005). Qualitative research in career development: Exploring the center and margins of discourse about careers and working. Journal of CareerAssessment, 13(4), 351-370.
  Czerkawska, A. (2013). Poradnictwo egzystencjalne. Założenia – inspiracje – rozwiązania praktyczne [Existential counselling: Assumptions, inspirations and practical solutions]. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
  Di Fabio, A. (2014). Poradnictwo kariery i psychologia pozytywna w XXI wieku. Nowe konstrukty i sposoby oceny skuteczności działań doradczych/Career counselling and positive psychology in the 21st century: New constructs and measures for evaluating the effectiveness. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 3, 13-40/193-213.
  Di Fabio, A. (2012, July). Narratabililty and career construction: Empirical evidence of intervention effectiveness. State-of-the-Science. Invited Lecture in the field of the Psychology of Counseling presented at the International Congress of Psychology (ICP), Cape Town, South Africa.
  Di Fabio, A., & Maree, J. G. (2013). Career construction and life design: Heralding a new beginning to career counseling in the 21st century. In A. Di Fabio, & J. G. Maree (Eds.), Psychology of career counseling: New challenges for a new era. Festschrift in honour of Prof. Mark Savickas (pp. 1-13). New York, NY: Nova Science.
  Drabik-Podgorna, V. (2014). 28. Międzynarodowy Kongres Psychologii Stosowanej (ICAP 2014) 8-13 lipca 2014 w Paryżu/From Crisis to Sustainable Well-Being, 28th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2014), 8-13 July, 2014, Paris. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 3, 168-174/336-342.
  Duarte, M. E. (2014). Poradnictwo w konstruowaniu życia. Cele, procesy, instrumenty/Lifedesigning: Objectives, processes, instruments. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 3, 41-58/214-230.
  Guichard, J. (2005). Life-long self-construction. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 5(2), 111-124.
  Guichard, J. (2009). Self-constructing. Journal of Vocational Behavior, 75(3). 251-258.
  Guichard, J., Drabik-Podgorna, V., & Podgorny, M. (Eds). (2016). Counselling and dialogue for sustainable human development. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
  Helson, R., & Srivastava, S. (2001). Three paths of adult development: Conservers, seekers, and achievers. Journal of Personality and Social Psychology, 80(6), 995-1010.
  Kargulowa, A. (2006). Poradnictwo zawodowe na tle przemian kulturowych [Career counseling and cultural changes]. In J. Papież (Ed.), Człowiek – kultura – edukacja [The human – culture – education] (pp. 273-284) Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  Kargulowa, A. (2007). O teorii i praktyce poradnictwa, Odmiany poradoznawczego dyskursu. [On the theory and practice of counseling: Varieties of counsellogical discourse]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Kargulowa, A. (2013). O potrzebie badań poradoznawczych. Ku antropologii poradnictwa/ Why we need counsellogical research: Towards an anthropology of counselling. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 2, 85-108/258-278.
  Kargulowa, A., & Kargul, J. (2014). Kwestie konstruowania tożsamości z perspektywy dydaktyki dorosłych [Identity construction issues: An adult education perspective]. Studia Dydaktyczne, 26, 93-108.
  Lenart, J. (2013). Orientacja i poradnictwo zawodowe w Polsce w latach 1944–1989 [Vocational guidance and counselling in Poland in 1944 – 1989]. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Maree, K., & Di Fabio, A. (Eds.) (2015). Exploring new horizons in career counselling: Turning challenge into opportunities. Rotterdam: Sense Publishers.
  McMahon, M., & Patton, W. (2002). Using qualitative assessment in career counseling. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 2(1), 51-66.
  McMahon, M. (Ed.) (2006). Career counseling: Constructivist approaches. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
  Minta, J. (2012). Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery [From an actor to an author: Supporting young people in career design]. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
  Nota, L., & Rossier, J. (2015). Handbook of Life Design: From practice to theory and from theory to practice. Toronto: Hogrefe.
  Piorunek, M. (2006). The youth as the clients of career guidance: Selected studies of Polish adolescents. The New Educational Review, 9(2), 11-25.
  Piorunek, M. (2012). Wokół problemów doradztwa w szkole. Percepcja pomocowych funkcji szkoły w narracjach rodzicielskich.[On the problems of school-based counseling: Perceptions of the school’s helping function in parental narratives]. Studia Edukacyjne, 22, 283-299.
  Savickas, M. L. (2005). The theory and practice of career construction. In S. D. Brown, & R. W. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp. 42-70). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
  Savickas, M. L. (2011). Career counseling. Washington, DC: American Psychological Association.
  Savickas, M. L. (2013, September). Life Designing. What is it? Invited Keynote at the IAEVG International Conference, Montpellier, France.
  Siarkiewicz, E. (2014). Moc słowa. Możliwości identyfikowania wypowiedzi performatywnych w poradniczych praktykach/Performative utterances in counselling practice. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 3, 59-76/231-246.
  Wojtasik, B. (1993). Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa [The career counselor: A theoretical study in the field of counseling studies]. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne.
  Wojtasik, B. (2011). Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli [The basics of career counseling: A guide for teachers]. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.