Treść głównego artykułu

Abstrakt

Założeniem niniejszego artykułu jest przedstawienie refleksji nad poradnictwem kariery. Autorka zakłada trzy główne cele. Pierwszym z nich jest próba wskazania luki pomiędzy teorią poradnictwa kariery a rzeczywistością poradniczą. Drugim jest omówienie niektórych teoretycznych rozważań, które są obecnie przedmiotem debat skupionych wokół nowego paradygmatu konstruowania życia (life designing) i jego relacji z działaniami poradniczymi: omówienie poradnictwa jako procesu nieustannych interakcji, który pomaga w rozwiązywaniu problemów, lokuje podejmowanie decyzji w obrębie usystematyzowanej i realistycznej ramy oraz umożliwia połączenie potrzeb jednostki z wymaganiami kontekstu, w którym działa ona, rozwija się i żyje. Z tego powodu model konstruowania życia jest holistyczny i kontekstowy oraz pełni rolę profilaktyczno-ochronną. Trzeci z celów to opis procesu poradnictwa z punktu widzenia paradygmatu konstruowania życia (life designing): z teoretycznych rozważań wyłania się wykorzystywanie konkretnych metod i technik interwencji, wspierających rozwój wiedzy o sobie samym (self-knowledge), sprzyjających, bądź opóźniających proces podejmowania decyzji. Zamiast wyników testów lub interpretacji profilów osobowościowych, to narracje i działania podejmowane przez jednostki są centralnym punktem ogniskującym aspekty metodyczne i metodologiczne. Istniejące techniki i narzędzia są „rekonfigurowane” przy użyciu ich w podejściu charakterystycznym dla społecznego konstrukcjonizmu. Ten sposób postrzegania poradnictwa kariery zilustrowany jest studium przypadku omówionym po prezentacji zarysu metod zgodnych z paradygmatem „Poradnictwo w konstruowaniu życia” (Life Designing Counselling). W konkluzjach podane zostały niektóre z wyzwań, jakie stoją przed współczesnymi doradcami, zainteresowanymi kwestiami omówionymi w artykule.

Słowa kluczowe

poradnictwo kariery przygotowanie zawodowe doradców

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bilon, A., & Kargul, J. (2012). Socio-cultural contexts for defining the role of counsellors. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 265-287.
 2. Dauwalder, J-P., & Guichard, J. (2011, May). What competencies do career practitioners need to help clients design and develop their careers and life? Joint presentation at 2nd Conference of ERASMUS NICE Programme, Heilderberg, Germany.
 3. Duarte, M. E. (2009a). The psychology of life construction. Journal of Vocational Behavior, 75 (3), 259-266.
 4. Duarte, M. E. (2009b). Um século depois de Frank Parsons: escolher uma profissão ou apostar na psicologia da construção da vida? [A century after Frank Parsons: Choosing a profession or bet in the psychology of life construction?]. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 10 (2), 05-14.
 5. Duarte, M. E. (2010, March). Career counseling: objectives and instruments. Paper presented at Invited Symposium Life designing: A paradigm for career construction on the 21st century. Colloque International, Paris, INETOP- CNAM.
 6. Duarte, M. E. (2011, September). Life designing and theories of career counseling. Paper presented at Invited Symposium Life designing: New development and the applications of the paradigm. International Conference Vocational Designing and Career Counseling, University of Padova, Italy.
 7. Duarte, M. E. (2012). Reflections on the training of career counselors. Cypriot Journal of Educational Sciences. 7(4), 265-275.
 8. Guichard, J. (2009). Self- constructing. Journal of Vocational Behavior, 75 (3), 251-258.
 9. Kant, I. (1996). The critique of pure reason. (W. S. Pluhar, Trans.). Indianapolis, IN: Hackett Publishing Co. (Original work published 1781).
 10. Kargulowa, A. (2012). Counselling in the satellite communication era. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 201-215.
 11. Savickas, M. (2005). The theory and practice of career construction. In S. Brown & R. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp. 42-70). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 12. Savickas, M. (2012). Life desing: A paradigm for career intervention in the 21st century. Journal of Counseling & Development, 90, 13-19.
 13. Savickas, M., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J-P., Duarte, M. E., Guichard, J., Soresi, S., Van Esbroeck, R., & Van Vianen, A. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75 (3), 239-250.
 14. Super, D. (1990). A life-span, life-space approach to career development. In D. Hall (Ed.), Career development in organizations (2nd ed., pp. 197-261). San Francisco, CA: Jossey-Bass.