Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autorka artykułu dokonuje charakterystyki etapów trajektorii uczenia się emigrantów w sytuacji przeżywania przez nich zawieszenia (floating). Doświadczenie emigracji nazwane trajektorią zawieszenia (biografią zawieszenia) nie ma wyłącznie wymiaru trajektorii cierpienia (F. Schütze). Kategoria floatingu – autorstwa A. Bron – zostaje wykorzystana do przedstawienia tej sytuacji jako emancypacyjnego i edukacyjnego procesu uczenia się. Poznanie dróg i sposobów uczenia się emigrantów może być przesłanką dla organizowania poradnictwa międzykulturowego dla osiadłych cudzoziemców, nowych przybyszy z innej kultury, a także osób zamierzających opuścić własny kraj.

Słowa kluczowe

trajektoria uczenia się polscy emigranci kategoria zawieszenia „floating” poradnictwo międzykulturowe

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Alheit P. (1995) Biographical Learning. Theoretical Outline, Challenges and Contradictions of a New Approach in Adult Education, [in:] P. Alheit (eds.), The Biographical Approach in European Adult Education, Wien, Verband Wiener Volksbildung/ESREA.
 2. Alheit P. (2002) Podwójne oblicze’ całożyciowego uczenia się: dwie analityczne perspektywy 'cichej rewolucji’, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2.
 3. Alheit P. (2011) Podejście biografi czne do całożyciowego uczenia się, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3 (55).
 4. Barthes R. (2008) Mitologie, Warszawa, Aletheia.
 5. Bauman Z. (2011) Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa, Perfekt.
 6. Beck U. (2011) Za chwilę nadejdzie katastrofa, „Gazeta Wyborcza”, 29 -30 października.
 7. Bron A. (2000) Floating as an Analytical Category in the Narratives of Polish Immigrants to Sweden, [w:] E. Szwejkowska-Olsson, M. Bron Jr (red.) Allvarig debatt och rolig lek. En festskrift tillagnad A. Nils Uggla, Uppsala University.
 8. Eco U. (2006) Nigdy się nie zakochuj we własnym samolocie, [w:] S. Griffiths (red.), Prognozy trzydziestu myślicieli o przyszłości, Poznań, Zysk i S-ka.
 9. Eriksen T.H. (2001) Tyrania chwili, Warszawa, PIW.
 10. Field J. (2000) Lifelong and the New Educational Order, Stoke on Trent.
 11. Goffman E. (2010) Spotkania. Dwa studia z socjologii interakcji, Kraków, Nomos.
 12. Goleman D. (2006) Zwycięstwo w bitwie o ludzkie serce, [w:] S. Griffiths (red.), Prognozy trzydziestu myślicieli o przyszłości, Poznań, Zysk i S-ka.
 13. Gombrowicz W. (2001) Ferdydurke, Warszawa, Porozumienie Wydawców.
 14. Jarvis P. (2006) Towards a Comprehensive Theory of Human Learning, Volume 1, London, Routledge.
 15. Jaźwińska E., Okólski M. (red.) (2001) Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 16. Jonscher Ch. (2001) Okablowane życie, Warszawa, MUZA.
 17. Korczyńska J. (2003) Sezonowe wyjazdy zarobkowe Polaków do Niemiec, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 18. Kownacka E. (2006) Od szoku do adaptacji: Psychologiczne konsekwencje wyjazdu za granicę, [w:] D. Cieślikowska, E. Kownacka, E. Olczak, A. Paszkowska-Rogacz (red.), Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe, Warszawa, KOWEZiU.
 19. Kurantowicz E. (2007) O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych, Wrocław, DSW.
 20. Lave J., Wenger E. (1991) Situated learning: Legitimate peripheral participation, Cambridge, Cambridge University Press.
 21. Mach B.W. (1989) Funkcja i działanie. Systemowa koncepcja ruchliwości społecznej, Warszawa, PWN.
 22. Malewski M. (2010) Od nauczenia do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wrocław, DSW.
 23. Mostwin D. (1998) Dar białego kamienia, [w:] D. Mostwin (red.), Słyszę jak śpiewa Ameryka, Londyn, Polska Fundacja Kulturalna.
 24. Nowak-Dziemianowicz M. (2011) Narracja – Tożsamość – Wychowanie. Perspektywa przejścia i zmiany, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3.
 25. Piotrowska -Breger K. (2004) Ameryka to nie tak miało być, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 26. Putnam R.D. (2007) E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty – first Century, “Scandinavian Political Studies”, nr 30.
 27. Rokuszewska-Pawełek A. (2002) Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków, Łódź, Wyd. UŁ.
 28. Schütze F. (1997) Trajektorie cierpienia jako przedmiot socjologii interpretatywnej, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
 29. Siarkiewicz E. (2010) Poradnictwo performatywne i inne formy pomocy w zdarzeniach krytycznych i doświadczeniach granicznych, [w:] M. Olejarz (red.), Dyskursy młodych andragogów 12, Zielona Góra, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 30. Szlendak T. (2010) Wielozmysłowa kultura iwentu, „Kultura Współczesna”, nr 4.