Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autorzy niniejszego artykułu podejmują próbę rozważań o społeczno-kulturowych kontekstach definiowania roli doradców. Starają się wskazać podobieństwa i różnice w koncepcjach roli doradcy w różnych krajach i kulturach na świecie. Podkreślają złożoność kwestii wyznaczania roli społecznej doradcy, wynikającą głównie z kontekstów (społecznych, kulturowych, politycznych), w jakich osadzone jest samo poradnictwo, rozumiane jako proces społeczny i/lub wytwór kulturowy.

Słowa kluczowe

doradca rola doradcy kontekst społeczny różnice kulturowe

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Appadurai A. (2005), Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek, Kraków, Universitas.
 2. Babbie E. (2007), Istota socjologii, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Bańka A. (2004) Rozwój i zastosowanie teorii psychologicznych w współczesnym doradztwie karier w kontekście integracji transkulturowej, „Chowanna” nr 23 t. 2.
 4. Bauman Z. (2006) Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Kraków, Wydawnictwo Literackie.
 5. Beck U. (2002, 2004) Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Warszawa, Wydawnictwo Scholar.
 6. Buber M. (1992) Ja i Ty, przeł. J. Doktór, Warszawa, IW PAX.
 7. Bulgarelli A. (2009), Foreword, [w:] Professionalising career guidance. Practitioner competences and qualification routes in Europe, Luxemburg, Office for Official Publications of the European Communities.
 8. Cambridge Dictionary of Sociology (2006) Bryan S. Turner (ed.) Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Săo Paulo, Cambridge University Press.
 9. Cedefop (2009) Professionalising career guidance. Practitioner competences and qualification routes in Europe, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.
 10. Cieślikowska D., Kownacka E., Olczak E., Paszkowska-Rogacz A. (2006) Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe, Warszawa, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 11. Corey G. (2005) Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii, przeł. K. Mazurek, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 12. Czerkawska A., Czerkawski, (2005) Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego, Warszawa, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 13. Dalhin E. (2012) A Swedish Perspective on the Importance of Bourdieu’s Theories for Career Counseling, dostępne na: http://www.allbusiness.com/human-resources/careers/680071-1.html (pobrano 20.02.2012).
 14. Dębska E. (2010) Mentor, coach, facyliator – trzy role doradcy zawodowego, „Edukacja Dorosłych” 2010, nr 1.
 15. Dziubka K., Szlachta B., Nijakowski L.M. (2008) Idee i ideologie we współczesnym świecie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Eisenstadt S. (2009) Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji, Warszawa, Oficyna Naukowa.
 17. Esping-Andersen G. (2010) Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Warszawa.
 18. Giddens A. (2001) Nowoczesność i tożsamość, przeł. A. Sulżycka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Giddens A. (2003) Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, przeł. S. Amsterdamski, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 20. Guichard J. (2007) Counselling Psychology in France: A Paradoxical Situation, “Applied Psychology. An International Review”, Volume 56, Number 1.
 21. Hampden-Turner Ch., Trompenaars F. (2002) Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, przeł. D. Gostyńska, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 22. Hofstede G, Hofstede G.J. (2007) Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, przeł. M. Durska, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 23. Kargulowa A. (2004) O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 24. Kriwas S. (2010), materiały w posiadaniu autorów.
 25. Mathews G. (2005) Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, przeł. E. Klekot, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 26. Matsumoto D., Juang L. (2007) Psychologia międzykulturowa, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 27. McCarthy J. (2005) Individualism and Collectivism: What Do They Have to Do with Counseling?, “Journal of Multicultural Counseling and Development”, Volume: 33. Issue: 2.
 28. McLeod J. (2003) An Introduction to counselling, Philadelphia, Open University Press.
 29. Meijers F. (2009) Career guidance: a complex learning process, [w:] Career learning. Research and practice in education, M. Kuijpers & F. Meijers (eds.), s’Hertogenbosch, Euroguidance Nederland.
 30. Melosik Z. (2001) Kultura instant – paradoksy pop – tożsamości, [w:] Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały pokonferencyjne, A. Nalaskowski i K. Rubacha (red.), Toruń.
 31. Mielczarek M. (2009) Władza doradcy w relacjach z radzącym się, [w:] Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, A. Kargulowa (red.), Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.
 32. Minta J. (2010) Rozmowa doradcza we współczesnym poradnictwie kariery, [w:] Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych w sektorze edukacji. Materiały poseminaryjne, Warszawa, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
 33. Oxford Dictionary of Sociology (1998) Role, Social Role, Role Theory, G. Marshall (ed.), 2nd ed., Oxford University Press.
 34. Paszkowska-Rogacz A., Doradztwo zawodowe w krajach Unii Europejskiej, dostępne na: http://www.sdsiz.pl/index.php/publikacje/161-doradztwo-zawodowe-w-krajach-unii-europejskiej (pobrany: 21.01.2012).
 35. Rorty R. (1998) Konsekwencje pragmatyzmu, tłum. Cz. Karkowski, Warszawa, Wyd. IFiS PAN.
 36. Savickas M.L. (1996) Handbook of Career Counselling Theory and Practice, Menlo Park, Davis – Black Publishing.
 37. Savickas M.L., Cochran L. (1997) Career counseling: A narrative approach, London, Thousand Oaks, New Delhi Sage Publications Ltd.
 38. Siarkiewicz E. (red.) (2004) Niejednoznaczność poradnictwa, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 39. Siarkiewicz E. (2010) Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – iluzje – ambiwalencje, Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski.
 40. Skałbania B. (2012) Instytucjonalne poradnictwo pedagogiczne okresu przemian. Kontynuacja i zmiany, Radom, Politechnika Radomska.
 41. Słowik A. (2008) Interkulturowe sytuacje poradnicze, [w:] Dyskursy młodych andragogów 9, M. Olejarz (red.), Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski.
 42. Sultana R.G. (2003) Guidance and counselling for learning, career and employment, Luxemburg, Cedefop.
 43. Szahaj A. (1995) (red.) Między pragmatyzmem a postmodernizmem: wokół filozofi i Richarda Rorty’ego, Toruń Wydawnictwo UMK.
 44. Szumigraj M. (2007) W imię czyjego dobra? Czyli o misji poradnictwa kariery, [w:] Poradnictwo między etyką a techniką, V. Drabik-Podgórna (red.), Kraków, Impuls.
 45. Szumigraj M. (2010) Poradnictwo kariery – ujęcie makrospołeczne, „Edukacja Dorosłych”, nr 1(62).
 46. Szumigraj M. (2011) Poradnictwo kariery. Systemy i sieci, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 47. Tractenberg L., Streumer J., van Zolingen S. (2002) Career Counselling in the Emerging Post-Industrial Society, “International Journal for Educational and Vocational Guidance”, nr 2.
 48. Watts A.G. (1998) Reshaping career development for the 21st Century, dostępny na http://www.derby.ac.uk/files/reshaping_career_development.pdf (pobrano: 23.02.2012).
 49. Watts A.G., Guichard J., Plant P., Rodriguez M.L. (1994) Educational and vocational guidance in the European Community, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.
 50. Wei-Cheng Mau (2000) Cultural Differences in Career Decision-Making Styles and Self-Efficacy, “Journal of Vocational Behavior”, nr 57, s. 365 -378.
 51. Wojtasik B. (1993) Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski.
 52. Wojtasik B. (1997) Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Warszawa, Wyd. Szkolne PWN.
 53. Wojtasik B. (2003) Refleksyjne konstruowanie kariery życiowej w ponowoczesnej codzienności, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, numer specjalny, Wrocław.
 54. Yan Li (2008/2009) Localization of Career Counseling in China: Achievements and Challenges, “Career Planning and Adult Development Journal”, Winter 2008/2009, vol. 24, No. 4, pg. 39.