Treść głównego artykułu

Abstrakt

Wielowymiarowa dynamika zmian we współczesnej rzeczywistości społecznej skłania do podejmowania coraz to nowszych prób opisu i systematyzacji wiedzy zarówno na ich temat, jak i na temat zjawisk im towarzyszących i ich różnorodnych skutków. Wśród nich także na temat pomocy społecznej i wyzwań, jakie pojawiają się w zakresie jej organizacji. W nurt tych poszukiwań wpisuje się również niniejszy artykuł. Zawarte w nim analizy dotyczą sposobu rozumienia roli poradnictwa specjalistycznego w systemie wsparcia osób bezdomnych, a przytoczone przykłady wskazują na konkretne rozwiązania przyjęte w Polsce oraz zwracają uwagę na potrzebę koniecznych zmian w tym zakresie.

Słowa kluczowe

bezdomność poradnictwo specjalistyczne wsparcie osób bezdomnych

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 2. Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Tłum. S. Cieślar. Warszawa: Wyd. Scholar.
 3. Czabała, J. C., Sęk, H. (2001). Pomoc psychologiczna. W: Psychologia. Podręcznik akademicki T. 3., J. Strelau (red.). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 4. Czerkawska, A. (2004). Jakość poradnictwa zawodowego – sens spotkania z doradcą. W: Jakość w poradnictwie zawodowym, Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego – Zeszyt 28, G. Morys – Gieorgica (red.). Warszawa.
 5. Dębski, M. (red.), (2011). Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty – diagnoza Zespołu Badawczego. Gdańsk: Wyd. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.
 6. Giddens, A. (2002). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Sulżycka, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.
 7. Goryńska-Bittner, B. (2011). Diagnoza skali i charakteru zjawiska bezdomności Polaków (poza granicami Polski) w Europie. W: Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty – diagnoza Zespołu Badawczego, M. Dębski (red.). Gdańsk: Wyd. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.
 8. Hołówka, J. (1994). O pomocy w potrzebie. W: O wartościach, normach i problemach moralnych, M. Środa (red.). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 9. Jacyno, M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN
 10. Jaroszewski, M. (2013). Poradnictwo psychologiczne dla średniozaawansowanych, dostępne na: http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=662 (pobrane: 14.02.2013).
 11. Jasnoch, M. (2013). Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polce, dostępne na: http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza%20ZE%20RzD.pdf (pobrane: 14.02.2013).
 12. Józefczyk, J. (2013). Perspektywy rozwoju pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni, dostępne na: http://www.rodzinablizejsiebie.pl/IMG/pdf/2-_Jaroslaw_Jozefczyk_ _Perspektywy_rozwoju--.pdf (pobrane: 24.07.2013).
 13. Kaczmarek, G., et al.(2013). Standard poradnictwa specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi, dostępne na: http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/poradnictwoON2601.pdf (pobrane: 14.02.2013).
 14. Kargulowa, A. (2004). O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 15. Moczuk, E. (1999). Bezdomność jako problem społeczny w opiniach osób bezdomnych. W: Poczucie nieegalitarności, ubóstwo, bezdomność a zjawiska patologii społecznej w aktualnej rzeczywistości kraju, T. Sołtysiak (red.). Włocławek: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 16. Minta, J. (2012). Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery. Warszawa: KOWEZiU.
 17. Olech, P. (2011). Strategie rozwiązywania problemów bezdomności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii i Europie. W: Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty – diagnoza Zespołu Badawczego, M. Dębski (red.). Gdańsk: Wyd. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.
 18. Porowski, M. (1998). Bezdomność. W: Encyklopedia Socjologii, W. Kwaśniewicz (red.). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 19. Przymeński, A. (2001). Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej. Poznań: Wyd. Akademii Ekonomicznej.
 20. Siarkiewicz, E. (2010). Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – iluzje – ambiwalencje. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 21. Skałbania, B. (2009). Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 22. Sołtysiak, T. (1997). Powiązania bezdomności z zachowaniami patologicznymi, „Problemy Alkoholizmu” 1997, Vol.2/3.
 23. Staręga-Piasek, J. (2005). Wstęp. W: Formy pomocy bezdomny. Analiza ułatwień i ograniczeń problemu, D. Zalewska, et. al.(red.). Warszawa: Wyd. Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 24. Stenka, R. (red.), (2011). Raport z fazy diagnozy. Kondycja i dobre praktyki pomocy ludziom bezdomnym w sześciu obszarach: streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwa lokalne, zdrowie, zatrudnienie i edukacja. Gdańsk: Wyd. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.
 25. Szczepaniak-Wiecha, I. (2005). Bezdomność. Analiza zjawiska. W: Formy pomocy bezdomny. Analiza ułatwień i ograniczeń problemu, D. Zalewska, et. al. (red.). Warszawa: Wyd. Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 26. Wiącek, A. (2011). Bezdomność w danych statystycznych. W: Idea św. Brata Alberta we współczesnej pomocy osobom bezdomnym, M. Sieńczyk, B. Aniszczyk (red.). Wrocław: Wyd. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.
 27. Winiarska, A. (red.), (2013). Obywatel i prawo VI wybrane problemy i rekomendacje, dostępne na: http://isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Prawa%20i%20Instytucji%20Demokratycznych/OiPRaportVI.pdf (pobrane: 14.02.2013).
 28. Wojtasik, B. (2012). Refleksje na temat stanu polskiego poradnictwa, „Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy”.
 29. Wołk, Z. (2011). Poradnictwo zintegrowane jako instrument ekonomii społecznej. W: Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, M. Piorunek (red.). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 30. Netografia
 31. http://porso.cba.pl/, z dnia14 lutego 2013.
 32. http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=205648, z dnia 14 lutego 2013.
 33. http://www.bezdomnosc.org.pl/rzecznik/, z dnia 14 lutego 2013.
 34. http://www.sdc.mopr.gda.pl/, z dnia 14 lutego 2013.
 35. http://www.bpo.warszawa.pl/2012/07/%E2%80%9Etwoj-dom%E2%80%9D-%E2%80%93-partnerstwo-na-rzecz-osob-bezdomnych-i-zagrozonych-bezdomnoscia-w-dzielnicypraga-poludnie-m-st-warszawy/, z dnia 14 lutego 2013.
 36. http://www.sdc.mopr.gda.pl/, z dnia 14.02.2013.
 37. http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-04-64-593, z dnia 14 lutego 2013.