Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie specyficznej formy pomocy zwanej streetworkingiem, która dotyczy pracy socjalnej, edukacyjnej oraz poradniczej skierowanej szczególnie do ludzi lub grup, które z różnych względów nie chcą lub nie są w stanie korzystać z tradycyjnych i instytucjonalnych form wsparcia. Wpisując perspektywę pomagania w streetworkingu w koncepcję pomagania poprzez oferowanie autorka przybliża ideę streetworkingu, jego cele, zadania oraz założenia. Omawiając poradnictwo podejmowane w streetworkingu ujmuje je w kontekście poradnictwa dialogowego i liberalnego. Opis działalności streetworkerów zawiera wymagania, jakie są im stawiane, szczególnie pod kątem ich cech osobowościowych, kompetencji, wiedzy i umiejętności jako doradców. Szczegółowo przedstawione zostały także oferty pomocy i wsparcia skierowane do konkretnych grup marginalizowanych: osób prostytuujących się, uzależnionych od środków psychoaktywnych, dzieci ulicy i bezdomnych.

Słowa kluczowe

grupy marginalizowane streetworking redukcja szkód pomaganie przez oferowanie poradnictwo dialogowe poradnictwo liberalne

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Beniowski M. (1998) Wychodzenie z kręgu zła, „Harm Reduction” nr 1.
 2. Czerkawska A. (2004) Codzienność praktyki poradniczej widziana, przeżywana i relacjonowana przez osoby radzące się, [w:] Niejednoznaczność poradnictwa, red. E. Siarkiewicz, Zielona Góra, Wydaw. UZ.
 3. Dec J., Trębińska E. (2004) Swoisty charakter pomocy osobom świadczącym usługi seksualne, [w:] Niejednoznaczność poradnictwa, red. E. Siarkiewicz, Zielona Góra, Wydaw. UZ.
 4. Gaffrey J. (2002) Guidelines for Development Outreach Work with Men who Sell Sex, [w:] Manual. Tips, tricks and models of good practice for service providers considering, planning or implementing services for male sex workers, red. K. Schiffer, Amsterdam, ENMP.
 5. Gladding S. (1996) Counselling: A Comprehensive profession, New Jersey, Wydaw. Merrill.
 6. Kargulowa A. (1990) Poradnictwo wobec niepokojów współczesnego człowieka i niepokój wokół poradnictwa, [w:] Poradnictwo wobec złożoności problemów człowieka i świata. Materiały V Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, Karpacz 11-14 maja 1987, red. A. Kargulowa, t. 2, Wrocław, Wydaw. UWr.
 7. Kargulowa A. (2004) O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu. Podręcznik akademicki, Warszawa, PWN.
 8. Kołak W. (2000) W trosce o dzieci ulicy, „Opieka – Wychowanie – Terapia”, dod. „Nasz Animator”, 4.
 9. Kwaśnica R. (1994) O pomaganiu nauczycielowi – alternatywa komunikacyjna, Wrocław, Wydaw. WON.
 10. Leopold B., Steffan E. (1995) Prewencja w zakresie HIV/AIDS oraz STD a granice międzynarodowe, Berlin, Wydaw. SPI.
 11. Międzynarodowy przewodnik metodologiczny po streetworkingu na świecie, praca zbiorowa, 2008, Bruksela, The National Network of Social Street Workers and Dynamo International.
 12. Wodowski G. (2012) Redukcja szkód: od filozofi i do praktyki, Dostępne na stronie internetowej (http://narkomania.org.pl/czytelnia/index.php?nr=22, stan na dzień 31 marca 2012).
 13. Zielińska-Pękał D. (2008) „Etiudy Poradnicze” – od pomagania oferowanego do sterowanego… i odwrotnie, [w:] Dyskursy młodych andragogów 9, red. M. Olejarz, Zielona Góra, Wydaw. UZ.
 14. Zygadło M. (1998) Filozofia rehabilitacji jest częścią filozofi i redukcji szkód, „Harm Reduction” nr 2.
 15. Zygadło M. (1998a) Redukcja szkód – jako odpowiedź na problem narkomanii, „Harm Reduction” nr 1.