Treść głównego artykułu

Abstrakt

Tekst dotyczy historycznych i współczesnych sposobów i form kształcenia w zakresie poradnictwa (rodzinnego, zawodowego, socjalnego itp.) na kierunku „praca socjalna” w Polsce, analizowanych z punktu widzenia standardów jakości kształcenia akademickiego, w tym również wyznaczanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, a także reform systemu pomocy społecznej. Zmiany systemu pomocy powodują, że działania pomocowe wychodzą obecnie poza czynności administracyjne, a kładą większy nacisk na bezpośrednie, specjalistyczne wsparcie rodziny w różnych zakresach jej funkcjonowania: wychowania dzieci, budowania zdrowych relacji małżeńskich, edukacji dzieci, w tym dzieci ze szczególnymi potrzebami, wsparcia osób zależnych i współuzależnionych, z niepełnosprawnościami i będących w kryzysach. Wsparcie to realizowane jest w szczególności poprzez poradnictwo specjalistyczne, będące drobnym elementem kształcenia przyszłych pracowników socjalnych na polskich uczelniach.

Słowa kluczowe

praca socjalna jakość kształcenia poradnictwo poradoznawstwo wsparcie rodziny kształcenie pracowników socjalnych

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Brenk, M. (2012). Od społecznika do profesjonalisty – ewolucja zawodu pracownika socjalnego w Polsce. [From social worker to professional - the evolution of the social worker profession in Poland]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, (2), 135–149. https://doi.org/10.14746/kse.2012.2.10
 2. DuBois, B., & Krogsrud Miley, K. (1996). Praca socjalna [Social work] (K. Czekaj, Trans.). Warszawa: Interart.
 3. Duda, M., Wojtanowicz, K. (2018). Asystentura rodzinna jako istotny komponent współczesnego poradnictwa rodzinnego [Family assistantship as an important component of modern family counselling]. In B. Szluz & A. Szluz (Eds.). Poradnictwo w dyskursie interdyscyplinarnym [Counselling in interdisciplinary discourse] (pp. 13-28). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Gałęska, U. (2011). Poradnictwo rodzinne jako pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny [Family counselling as an aid in solving family life problems]. Wychowanie w Rodzinie, (4), 199-208.
 5. Green, D. (1994). Looking Ahead. In D. Green (Ed.), What is quality in higher education? (pp. 112-117). London: Society for Research into Higher Education & Open University Press.
 6. Green D. (Ed.). (1994). What is Quality in Higher Education?. London: Society for Research into Higher Education & Open University Press.
 7. Grudowski, P., & Lewandowski K. (2012). Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji w uczelniach wyższych [The concept of quality of education and conditions for its quantification in higher education institutions]. Zarządzanie i Finanse, 10(3/1), 397–406. Retrieved from http://jmf.wzr.pl/pim/2012_3_1_29.pdf
 8. Kamiński, T. (2000). Praca socjalna jako działalność zawodowa [Social work as a professional activity]. Seminare. Poszukiwania naukowe, 16, 431-448.
 9. Kargulowa, A. (2006). O teorii i praktyce poradnictwa: odmiany poradoznawczego dyskursu: podręcznik akademicki [On the theory and practice of counselling: variations of counselling discourse: academic textbook]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Kargulowa, A. (red.). (2009). Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu [Counselling - continuation of discourse]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Kotlarska-Michalska, A. (2003). Pracownik socjalny jako badacz i strateg – nowe wyzwania w kształceniu [Social worker as researcher and strategist - new challenges in education]. In E. Kantowicz & A. Olubiński (Eds.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku [Social action in social work on the threshold of the 21st century] (s. 31–43). Toruń: Wydawnictwo Akapit.
 12. Kotlarska-Michalska, A. (2004). Nowe role pracownika socjalnego w nowych obszarach pracy socjalnej [New roles of the social worker in new areas of social work]. In J. Brągiel & P. Sikora (Eds.), Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – multikulturowość – edukacja [Social work - multiple perspectives. Family - multiculturalism - education] (s. 211–219). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 13. Kotlarska-Michalska, A. (2005). Role pracowników socjalnych w nowych rolach [Social workers in their new roles]. In Efektywność, skuteczność i jakość działań w pomocy społecznej. Materiały z XIV Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej [Efficiency, effectiveness and quality of social assistance activities. Materials from the XIV National Conference of the Association of Local Government Social Assistance Centres]. Poznań: MOPR.
 14. Kotlarska-Michalska, A. (2009). O potrzebie poszerzenia ról pracownika socjalnego [On the need to broaden the roles of the social worker]. In A. Żukiewicz (Ed.), Ciągłość i zmiana w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Księga jubileuszowa z okazji XV-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie [Continuity and change in social assistance and social work. Jubilee Book on the occasion of the 15th anniversary of the Municipal Social Welfare Centre in Kraków]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 15. Kozak, M. (2012). Kształcenie w zakresie pracy socjalnej w Polsce – rys historyczny [Education in the field of social work in Poland - historical background]. Roczniki Nauk o Rodzinie, 4(59), 335–351. Retrieved from http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rnr/issue/view/602
 16. Krasiejko, I. (2016). Asystentura rodziny [Family assistance]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 17. Leś, E. (2001). Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce [Outline of the history of charity and philanthropy in Poland]. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 18. Leś, E., & Rosner, J. (Eds.). (1991). Kształcenie pracowników socjalnych [Education of social workers]. Warszawa: Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych.
 19. Michalska, A. E. (2016) Warunki efektywnego kształcenia pracowników socjalnych [Conditions for effective training of social workers]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska – Sectio J – Paedagogia-Psychologia, 29(1), 7–26. Pobrane z https://journals.umcs.pl/j/article/view/2762
 20. Oleszczyńska, A. (1978) Z historii pomocy społecznej oraz kształcenia pracowników socjalnych [From the history of social assistance and training of social workers]. Opiekun Społeczny, 4.
 21. Piorunek, M. (2010). O pomocy, wsparciu społecznym i poradnictwie – prolegomena do teoretycznych rozważań i praktycznych odniesień [On assistance, social support and counselling - a prolegomenon to theoretical considerations and practical references]. In M. Piorunek (Ed.), Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki [Assistance - social support - counselling. From theory to practice] (pp.7-12). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 22. Rymsza, M. (2012a). Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce [Social workers and social work in Poland]. In M. Rymsza (Ed.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem [Social workers and social work in Poland. Between social service and office] (pp. 11-33). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 23. Rymsza, M. (2012b). W stronę pracy środowiskowej i nowych ról zawodowych pracowników socjalnych [Towards environmental work and new professional roles for social workers]. In M. Rymsza (Ed.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce Między służbą społeczną a urzędem [Social workers and social work in Poland. Between social service and bureaucracy] (pp. 203-226). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 24. Wawrzonek, A. (2019). The need for counselling support in multigenerational working teams. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 8, 350-372. https://doi.org/10.34862/sp.2019.7
 25. Wódz, K. (1999). Profesjonalizm jako podstawowy wyznacznik tożsamości zawodowej pracownika socjalnego [Professionalism as a basic indicator of a social worker's professional identity]. In A. Niesporek & K. Wódz (Eds.), Praca socjalna w Polsce: badania, kształcenie, potrzeby praktyki: materiały z VIII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej w Katowicach [Social work in Poland: research, education, practical needs: materials from the VIII Congress of the Polish Association of Social Work Schools in Katowice]. Katowice: Śląsk.
 26. Wójcicka M. (2001). Jakość kształcenia [Quality of education]. In M. Wójcicka (Ed.), Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny [Quality of higher education. Thematic dictionary]. Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego.
 27. Wyrobkowa-Pawłowska, W. (1986). Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej [College of Social and Educational Work at the Free Polish University]. Praca Socjalna, 2.
 28. Zasada-Chorab, A. (2004) Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce [Formation of the profession of social worker in Poland]. Częstochowa: AV Wyd. Centrum.
 29. Regulations
 30. - The Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 13 June 2006 on the names of fields of study (Journal of Laws 2006 No. 121, item 838).
 31. - The Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 25 January 2008 on the specialized course of study in higher education institutions preparing for the profession of the social worker (Journal of Laws 2008 No. 27, item 158).
 32. - Act of 20 July 2018. - Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2018, item 1668).
 33. - Act of 29 November 1990 on Social Assistance (Journal of Laws 1990 No. 87, item 506).
 34. - Act of 9 June 2011 on Family Support and Foster Care System (Journal of Laws 2011 No 149, item 887).
 35. - Act of 12 March 2004 on Social Assistance (Journal of Laws 2004 No. 64, item 593)
 36. - Act of 29 July 2005 on Counteracting Domestic Violence (Journal of Laws 2005 No 180, item 1493).
 37. - Act of 19 July 2019 on the Provision of Social Services by a sSocial Service Centre (Journal of Laws 2019, item 1818).
 38. Netography
 39. Praca socjalna studia – kierunek studiów. (n.d.). Retrieved March 25, 2020 from https://www.otouczelnie.pl/artykul/1345/Praca-socjalna
 40. Baza uczelni. (n.d.). Retrieved March 25, 2020 from https://opinieouczelniach.pl/baza-uczelni?uczelnia=&wojewodztwo=&miasto=&status=&typ=&kierunek=praca-socjalna&page=2