Treść głównego artykułu

Abstrakt

Większość interwencji w poradnictwie, które zostały zaprojektowane pod koniec XIX wieku, ograniczała się do prowadzenia jednostek w kierunku zatrudnienia. Biorąc pod uwagę skalę współczesnych kryzysów (zagrożenia dla
naszego ekosystemu, zwiększona nierówność majątkowa, deficyt godnej pracy, masowa emigracja itp.) wywołanych obecnymi formami organizacji i wymiany produktów pracy, należy teraz opracować interwencje wspierające budowanie aktywnego życia, przyczyniając się tym do globalnego, humanitarnego, sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju. Ich cele byłyby zgodne z programami głównych organizacji międzynarodowych (w tym Agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 roku). Odnosiłyby się one do fundamentalnego imperatywu etycznego: „kierowanie swoim aktywnym życiem w taki sposób, aby przyczyniało się ono do dobrego życia z innymi i dla innych, w instytucjach sprawiedliwych, zapewniając trwałość autentycznie ludzkiego życia na Ziemi”. Z tego imperatywu można wywnioskować zasadę subsydiarności (pomocniczości) ekologicznej polegającą na nadaniu priorytetu lokalnym lub regionalnym produkcjom, które mają niższy wskaźnik ekologicznych zanieczyszczeń niż produkcja bardziej odległa. Interwencje te przybrałyby formę nowej edukacji zorientowanej na młodzież, warsztatów dla zespołów pragną
cych stworzyć systemy lokalnych wymian i dialogów doradczych wspierających refleksje pojedynczych osób na temat budowania aktywnego życia, opartego na takich zasadach etycznych. Jednakże taki program może być w pełni udany tylko wtedy, gdy będzie wspierany przez instytucję prawa międzynarodowego, regulującego kwestie pracy i wymiany jej produktów.

Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój godna praca sprawiedliwość społeczna godność ludzka edukacja kariery dialogi doradcze życie aktywne zasada odpowiedzialności LETS

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Arendt, H. (1958). The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press.
 2. Arnsperger, C. (2009). Ethique de l’existence post-capitaliste. Pour un militantisme existentiel. Paris: Editions du Cerf.
 3. Arnsperger, C. (2011). L’homme économique et le sens de la vie. Petit traité d’alter-économie [Homo economicus and the meaning of life. Small treatise of alter-economy]. Paris: Textuel.
 4. Badie, B., Vidal, D. (dir.) (2015). Un monde d’inégalités. L’état du monde 2016. Paris: La Découverte.
 5. Bauman, Z. (2000). Liquid modernity. Cambridge: Polity Press.
 6. Bauman, Z. (2007). Liquid times: Living in an age of uncertainty. Cambridge: Polity Press.
 7. Beck, U. (1986). Risikogesellchaft. Auf dem Weg eine andere Moderne. Frankfurt am Main: Surkampf.
 8. Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage.
 9. Bergson, H. (1907). L’évolution créatrice. Paris: Felix Alcan [przedr.: (2003). Paris: PUF (collection Quadrige)].
 10. Bourg, D., Dartiguepeyrou, C., Gervais, C., Perrin, O. (red.) (2016). Les nouveaux modes de vie durables: S’engager autrement [New sustainable life modes: Alternative engaging]. Lormont: Editions Le Bord de l’eau.
 11. Bradburn, S. (2017). Les systèmes d’échanges locaux. Contribution à l’étude juridique de l’économie collaborative. Paris: Dalloz.
 12. Cingolani, P. (2005). La précarité. Paris: PUF (Que-sais-je ?).
 13. Cohen-Scali, V., Pouyaud, J., Podgorny, M., Drabik-Podgorna, V., Aisenson, G., Bernaud, J.L., Moumoula, I., Guichard, J. (red.) (2018). Interventions in Career Design and Education: Transformation for Sustainable Development and Decent Work. New York: Springer.
 14. Daudin, G., Levasseur, S. (2005). Délocalisation et concurrence des pays émergents: mesurer l’effet sur l’emploi en France [Relocation and competition from emergent countries: Measuring their effects on employment in France. Revue de l’OFCE, 94, 131–160.
 15. Dejours, C. (2000). Travail, usure mentale [Work and mental erosion]. Paris: Bayard.
 16. Dejours, C. (2009). Travail vivant. Vol. 1: Sexualité et travail. Vol. 2: Travail et émancipation. Paris: Payot.
 17. Elias, N. (1987). Die Gesellschaft der Individuen. Francfort am Main: Suhrkamp.
 18. FAO (2017). L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Pobrano z: http://www.fao.org/news/story/fr/item/1037322/icode/ (4.03.2018).
 19. Frey, C. B., Osborne, M. (2013). The future of employment. Oxford: The Oxford Martin Programme on Technology and Employment.
 20. Friedmann, G. (1950). Où va le travail humain? [Where is humane working heading to?]. Paris: Gallimard.
 21. Friedmann, G. (1964). Le travail en miettes. Paris: Gallimard.
 22. Garric, A. (2017). A partir du 2 août, l’humanité vit à crédit. Il faudrait 1,7 planète pour produire toutes les ressources naturelles que nous consommons en une année. Le Monde, 2 août 2017, 7.
 23. Global Footprint Network (2017). Earth Overshoot Day 2017. Pobrano z: http://www.overshootday.org/ (1.09.2017).
 24. Gordon, D.M., Edwards, R.C., Reich, M. (1982). Segmented Work, Divided Workers: The Historical Transformation of Labour in the United States. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
 25. Gorz, A. (1988). Métamorphose du travail. Critique de la raison économique. Paris: Folio Essais.
 26. Guichard, J. (2008). Proposition d’un schéma d’entretien constructiviste de conseil en orientation pour des adolescents ou de jeunes adultes. L’Orientation Scolaire et Professionnelle, 37, 413–440.
 27. Guichard, J. (2016a). Life- and working-design interventions for constructing a sustainable humane world. Journal of Counsellogy, 5, 179–190.
 28. Guichard, J. (2016b). Career guidance, education, and dialogues for a fair and sustainable human development. W: J. Guichard, V. Drabik-Podgorna, M. Podgórny (red.),
 29. Counselling and dialogues for sustainable human development (ss. 17–43). Toruń: Adam Marszałek.
 30. Guichard, J. (2017). Final purposes for life-and-career design interventions in the Anthropocene era. W: V. Cohen-Scali, J. Rossier, L. Nota (red.), International perspectives on current research in career counseling and guidance. Building careers in changing and diverse societies. New York: Springer.
 31. Guichard, J. (2018). Life design interventions (LDI) and the issue of work. W: V. CohenScali, J. Pouyaud (red.), Interventions in Career Design and Education: Transformation for Sustainable Development and Decent Work. New York: Springer.
 32. Guichard, J. (2018a). Doradztwo dotyczące zatrudnienia a poradnictwo Life Design: cele główne i doraźne oraz podstawy interwencji poradniczych. Studia Poradoznawcze, obecny nr.
 33. Guichard, J. (2018b). Dialog Life Design – dialog konstruowania życia. Nowa forma wspierających interwencji doradczych. Studia Poradoznawcze, obecny nr.
 34. Guichard, J., Bangali, M., Cohen-Scali, V., Pouyaud, J., Robinet, M.-L. (2017). Concevoir et orienter sa vie: les dialogues de conseil en life design [Designing a life: the lifedesign dialogues]. Paris: Editions Qui Plus Est.
 35. Guichard, J., Drabik-Podgorna, V., Podgórny, M. (red.). (2016). Counselling and dialogues for sustainable human development. Toruń: Adam Marszałek.
 36. Hayek, F.A. von (1976). Law, legislation, and liberty. A new statement of the liberal principles of justice and political economy. Vol. 2: The mirage of social justice. London: Routledge.
 37. Hayek, F.A. von (1981). Droit, législation et liberté. Une nouvelle formulation du principe de justice et d’économie politique Vol. 2: Le mirage de la justice sociale. Paris: PUF.
 38. Hudson, M. (2012). Finance capitalism and its discontents. Dresden: ISLET.
 39. Hunyadi, M. (2015). La tyrannie des modes de vie. Sur le paradoxe moral de notre temps [Tyranny of life modes. On the moral paradox of our time]. Lormont: Editions Le Bord de L’eau.
 40. ILO (International Labour Organization) (2001). Reducing the decent work deficit: A global challenge. International conference 89th session 2001 (Report to the Director General). Geneva: International Labour Organization.
 41. ILO (International Labour Organization) (2006). The Decent Work Deficit: A new ILO report outlines the latest global employment trends. World of Work. The Magazine of the ILO, 56 (april), 12–15.
 42. ILO (International Labour Organization) (2008). ILO Declaration on social justice for a fair globalization adopted by the International Labour Conference at its Ninetyseventh Session, Geneva, 10 June 2008. Geneva: International Labour Organization.
 43. ILO (International Labour Organization) (2013). Global employment trends for youth 2013. A generation at risk. Geneva: International Labour Organization.
 44. ILO (International Labor Organization) (2014a). The future of work: Centenary Initiative. Pobrano z: http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_534201.pdf (1.09.2017).
 45. ILO (International Labor Organization) (2014b). Towards a fair migration. Pobrano z: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_242879.pdf (1.09.2017).
 46. ILO (International Labour Organization) (2015a). World Employment Social Outlook. The Changing Nature of Jobs. Geneva: International Labour Organization. Pobrano z: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/WCMS_369618/lang--en/index.htm (1.09.2017).
 47. ILO (International Labor Organization) (2015b). Decent work. Pobrano z: http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm (1.09.2017).
 48. ILO (International Labor Organization) (2016). World employment social outlook: Trends 2016. Geneva: International Labor Office.
 49. ILO (International Labor Organization) (2017). World employment and social outlook: Trends. Pobrano z: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/---publ/documents/publication/wcms_541211.pdf (1.09.2017).
 50. Jonas, H. (1979). Das Prinzip Verandvwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation [The Imperative of responsibility: In search of an ethics for the technological age]. Frankfurt: Insel.
 51. Jonas, H. (2005). Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique. Paris: Flammarion (collection Champs).
 52. Karabarbounis, L., Neiman, B. (2013). The global decline of the labor share. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. Pobrano z: http://www.nber.org/papers/w19136 (1.09.2017).
 53. Kargulowa, A. (2018). Homo consultans amidst pop-culture: Towards sustainable development. W: V. Cohen-Scali, J. Pouyaud, M. Podgórny, V. Drabik-Podgórna, G. Aisenson, J.L. Bernaud, I. Moumoula, J. Guichard (red.), Interventions in Career Design and Education: Transformation for Sustainable Development and Decent Work. New York: Springer.
 54. Lallement, M. (2007). Le travail. Une sociologie contemporaine [A contemporary sociology approach to work]. Paris: Gallimard (Folio Essais).
 55. Lang, P. (1994). LETS work. Rebuilding the local economy. Bristol: Grover Books.
 56. Laville, J. L. (2016). L’économie sociale et solidaire. Pratiques, théories, débats. Paris: Seuil (Points).
 57. Le Blanc, G. (2007). Vies ordinaires. Vies précaires [„Ordinary lives. Precarious lives”]. Paris: Seuil.
 58. Lewin, D. (2005). The dual theory of human resources management and business performances: lessons from HR executives. W: M. Losey, S. Meisinger, D. Ulrich (red.), The future of human resources management. 64 thought leaders explore the critical HR issues of today and tomorrow (ss. 385–392). New York: Wiley.
 59. Linhart, D. (2011). Une précarisation subjective du travail? [A subjective precariousness in work?]. Annales des Mines – Réalités industrielles, 1 (février), 27–34.
 60. Linhart, D. (2015). La comédie humaine du travail: De la déshumanisation taylorienne à la sur-humanisation managériale. [The human comedy of work: From Taylor’s dehumanization to managerial over-humanization]. Toulouse: Editions Erès.
 61. Mandin, D. (2009). Les systèmes d’échanges locaux (SEL). Circulations affectives et économie monétaire. Paris: L’Harmattan (coll. Logiques sociales).
 62. Marazzi, C. (2010). The violence of financial capitalism (wyd. 2). Cambridge: MIT Press.
 63. Marx, K. (1964). The economic and philosophic manuscripts of 1844. New York: International Publishers.
 64. Marx, K. (1999). Les manuscrits de 1844. Tłum. J.-P. Gougeon. Paris: Garnier – Flammarion.
 65. Migaud, D., Carrez, G., Brard, J.P., Emmanuelli, H., Mancel, J.F., Perruchot, N. (2009). Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur les paradis fiscaux. Paris: Assemblée Nationale.
 66. Miller, M. (2016). Les robots ébranlent le monde des avocats. Le Monde (30.11). Supplément Economie et Entreprise, 7.
 67. Naville, P. (1956). Essai sur la qualification du travail. Paris: Marcel Rivière.
 68. Obama, B. (2015). Remarks by President Obama to the United Nations General Assembly. Pobrano z: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/09/28/remarks-president-obama-united-nations-general-assembly (1.09.2017).
 69. OCDE (2015a). Tous concernés. Pourquoi moins d’inégalité profite à tous. Paris: Editions
 70. OCDE. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1787/9789264235519-fr (1.09.2017).
 71. OECD (2015b). Améliorer la qualité des emplois et réduire les écarts entre hommes et femmes est essentiel pour endiguer la montée des inégalités (Conférence de Presse, 21 Mai, 2015). Pobrano z: http://www.oecd.org/fr/presse/ameliorer-la-qualite-desemplois-et-reduire-les-ecarts-entre-hommes-et-femmes-est-essentiel-pour-endi‑guer-la-montee-des-inegalites.htm (1.09.2017).
 72. ONU (1948). La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Pobrano z: http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html (1.09.2017).
 73. OXFAM (2017). An economy for the 99%. It’s time to build a human economy that benefits everyone, not just the privileged few. Pobrano z: https://www.oxfam.org/sites/...oxfam.../bp-economy-for-99-percent-160117-en.pdf (25.01.2017).
 74. OXFAM (2018). Reward work, not wealth. To end the inequality crisis, we must build an economy for ordinary working people, not the rich and powerful. Pobrano z: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-reward-work-notwealth-220118-summ-en.pdf (28.02.2018).
 75. Palmade, J. (Ed.)(2003). L’incertitude comme norme. Paris: PUF.
 76. Parsons, F. (1909). Choosing a vocation. Boston: Houghton Mifflin.
 77. Paugam, S. (2000). Le salarié de la précarité [„Precariousness’ employee”]. Paris: PUF.
 78. Piketty, T. (2013). Le capital au 21ème siècle. Paris: Editions du Seuil.
 79. Plant, P. (2005) Foreword: Mind the gap. W: B.A. Irving, B. Malik, Critical reflections on career education and guidance: Promoting social Justice within a global economy. London – New York: Routledge Falmer.
 80. Pouyaud, J., Guichard, J. (2017). A twenty-first century challenge: How to lead an active life whilst contributing sustainable and equitable development. W: T. Hooley, R.G. Sultana, R. Thomsen (red.), Career guidance and social justice in a neoliberal world. Abingdon: Routledge.
 81. Pouyaud, J., Bangali, M., Cohen-Scali, V., Robinet, M.-L., Guichard, J. (2016). Exploring changes during Dialogues for Life- and Career- Designing. Journal of Vocational Behavior, 97, 3–12.
 82. Richards, L.S. (1881). Vocophy. The new profession. A system enabling a person to name the calling or vocation one is best suited to follow. Marlboro: Bratt Brothers.
 83. Ricoeur, P. (1990). Soi-même comme un autre. Paris: Editions du Seuil.
 84. Roquefort, A. (2012). Précarités, soutiens sociaux et perspectives d’avenir d’allocataires du revenu de solidarité active: Approche psychosociale. Thèse de Doctorat de Pyschologie dirigée par Alain Baubion-Broye & Violette Hajjar, soutenance le 13 décembre 2012. Toulouse: Université de Toulouse Le Mirail.
 85. Savickas, M.L. (2011). Career counseling. Washington: APA.
 86. Savickas, M.L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J.-P., Duarte, M.E., Guichard, J., Soresi, S., Esbroeck, R. van, Vianen, A.E.M. van (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75, 239–250.
 87. Savickas, M., Guichard, J. (red.) (2016). Research on the Process of Narrative Career Counseling. Journal of Vocational Behavior, 97, 1–90.
 88. Sennett, R. (1998). The corrosion of character. The personal consequences of work in the new capitalism. New York: Norton.
 89. Smith, A. (1776). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. London: W. Strahan & T. Cadell.
 90. Standing, G. (2011). The Precariat. The new dangerous class. London: Bloomsbury Academic.
 91. Stiglitz, J.E. (2015). The great divide: unequal societies and what we can do about them. New York: Norton.
 92. Supiot, A. (2010). L’esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total. Paris Seuil.
 93. Touraine, A. (1965). L’évolution du travail ouvrier aux usines Renault. Paris: Editions du CNRS.
 94. Traité de Versailles. The Peace Treaty of Versailles (1920). Pobrano z: http://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/versailles.html (12.03.2017).
 95. Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami (1920), podpisany w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku opublikowany w Dz.U. z 1920 r. Nr 35, poz. 200. Pobrano z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19200350200 (21.04.2017).
 96. UN (2015). Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Pobrano z: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E (21.04.2017).
 97. UN (2015). Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. 70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Pobrano z: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S(21.04.2017).
 98. UN (2015). Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015. Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Pobrano z: http://unctad.org/meetings/fr/SessionalDocuments/ares70d1_fr.pdf (5.03.2018).
 99. World Wealth and Income Data Base (2018). World inequality report 2018. Pobrano z: http://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf (5.03.2018).