Treść głównego artykułu

Abstrakt

W przedstawionym tekście podjęto problematykę rodziny jako podmiotu oddziaływań poradniczych oraz terapeutycznych. Za cel autor postawił sobie swoiste zindeksowanie zasadniczych obszarów trudności przeżywanych przez współczesną rodzinę. Pytania, które sobie stawia, przyjmują postać: Jakie obszary trudności spotykają współczesną rodzinę na poszczególnych etapach jej rozwoju? Czy i jakiej pomocy potrzebuje współczesna rodzina z zewnątrz? Rodzina od wielu dziesięcioleci stanowi podmiot pracy pomocowej o charakterze psychopedagogicznym. Jej formy zmieniają się i wciąż są doskonalone. Konieczność prowadzenia takiej działalności wynika ze specyfiki współczesnej rodziny oraz zmian społeczno-kulturowych oddziałujących na nią. Przeobrażenia te wpływają na wszystkie pokolenia oraz na rodzinę na każdym etapie jej rozwoju. Wydaje się, że cenna jest coraz większa gotowość członków wspólnot do korzystania z pomocy tego typu, a co za tym idzie zwiększanie się kultury terapeutycznej we współczesnym społeczeństwie. Umożliwia to bowiem wykorzystanie poradnictwa oraz terapii rodzinnej, tak by wzmacniać tę podstawową wspólnotę. W tekście wykorzystano literaturę przedmiotu oraz posłużono się odniesieniami do praktycznej działalności pomocowej.

Słowa kluczowe

rodzina, poradnictwo, terapia, fazy cyklu życia rodzinnego

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Adamski, F. (2002). Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Boryś, W. (2005). Słownik etymologiczny języka polskiego. Wydawnictwo Literackie.
 3. Cisło, M. (1983). Budować – „chronić wzrastanie”. Więź, (2), 104-106.
 4. Corinne, M. (2007). Żadnych bachorów. 40 powodów by nie mieć dzieci. Agencja Reklamowa G+J Gruner+Jahr Polska.
 5. Czabała, J.C. (2002). Czynniki leczące w psychoterapii. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Duch-Krzysztoszek, D. (2003). Małżeństwo, seks, prokreacja. Analiza socjologiczna. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 7. Dyczewski, L. (2004). Kreatywna rola rodziny w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego i rozwoju społeczności lokalnej. W: G. Soszyńska (red.), Rodzina Myśl i działanie (s. 71-86). Polihymnia.
 8. Fuszara, M. (2002). Nowy kontrakt płci?. W: M. Fuszara (red.), Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci? (s. 7-12). Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 9. Goldenberg, H., Goldenberg, I. (2006). Terapia rodzin. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 10. Gottman, J., Silver, N. (2014). Siedem zasad udanego małżeństwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 11. Kozłowska, A. (2005). Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny. Jak pomóc rodzinie i dziecku?. Wydawnictwo Akademickie Żak.
 12. Ładyżyński, A. (2020). Życie rodzinne jako szansa rozwoju osobowego z perspektywy pedagogicznej rodziny. Wydawnictwo Atut.
 13. Ładyżyński, A. (2022). „Kłopoty z dziećmi” jako źródło inicjacji pracy terapeutycznej rodziny. W: J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo – wybrane obszary trudności i wsparcia (s. 33-41). Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 14. Napier, A. (2008). Małżeństwo: krucha więź. W poszukiwaniu partnerstwa i trwałości. Wydawnictwo Znak.
 15. Ostoja-Zawadzka, K. (1999). Cykl życia rodzinnego. W: B. de Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (s. 18-30). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 16. Stierlin, H., Rucker-Embden, I., Wetzel, N., Wirsching, M. (1999). Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 17. Szlendak, T. (2010). Socjologia rodziny: edukacja, historia, zróżnicowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Titkow, A. (2007). Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 19. Tyszka, Z. (1994). Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa. Roczniki Socjologii Rodziny, 6, 23-39.
 20. Willan-Horla, L. (2008). Czy współczesne kobiety potrzebują małżeństwa?. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość. Wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej (s. 137-152). Wydawnictwo Adam Marszałek.
 21. Wojciechowska, L. (2008). Syndrom pustego gniazda. Dobrostan matek usamodzielniających się dzieci. Instytut Psychologii PAN.
 22. Zalewski, B., Pinkowska-Zielińska, H. (2021). Kiedy terapia pary jest pomocna?. W: B. Zalewski, H. Pinkowska-Zielińska (red.), Diagnoza par w różnych podejściach (s. 1 50). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Ziemska, M. (1979). Rodzina a osobowość. Wiedza Powszechna.