Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule zaprezentowana została pewna część badań, które były prowadzone w ramach europejskiego projektu badawczego EMPLOY – Enhancing the employability of non-traditional students in HE (Wzmacnianie zatrudnialności
studentów nietradycyjnych). Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zatrudnialności w kontekście sposobów konstruowania ścieżek kariery przez polskich studentów nietradycyjnych. W interpretacjach uzyskanych wyników badań wykorzystano głównie koncepcję konstruowania kariery Marka L. Savickasa. Odwołując się do przeprowadzonych ze studentami nietradycyjnymi wywiadów biograficznych, autorka wyłoniła kilka sposobów planowania kariery, które nazywa ścieżkami: „dalszej edukacji”, „tymczasowości ku lepszej przyszłości”, „biograficznego autostopu” i ścieżką „realizowania pasji”.

Słowa kluczowe

zatrudnialność studenci nietradycyjni ścieżki kariery konstruowanie kariery

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Alheit, P. (2002). „Podwójne oblicze” całożyciowego uczenia się: dwie analityczne perspektywy „cichej rewolucji”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2 (18), 55–78.
 2. Castells, M. (2008). Siła tożsamości. Warszawa: PWN.
 3. Cybal-Michalska, A. (2012). Konstruowanie kariery procesem inwestowania w jej portfolio. Dialogi o kulturze i edukacji, 1 (1), 71–86.
 4. Cybal-Michalska, A. (2015). (Meta)analityczna wartość założeń teorii kariery – przyczynek do dyskusji na temat teorii konstrukcji kariery Marka L. Savickasa. Studia Poradoznawcze, 4, 52–63.
 5. Czubak-Koch, M., Monteagudo, J. G., Nizińska, A., Padilla-Carmona, T. (2017). Między uniwersytetem a światem pracy. Tranzycje w narracjach studentów polskich i hiszpańskich. Dyskursy Młodych Andragogów, 18, 9–18.
 6. Finnegan, F., Merrill, B., Thunborg C. (red.) (2014). Student Voices on Inequalities in European Higher Education: Challenges for theory, policy and practice in a time of change. Londyn: Routledge.
 7. Forrier, A., Sels, L. (2003). The concept employability: a complex mosaic. International Journal of Human REsources Development and Management, 3 (2), 102–124.
 8. Hillage, J., Pollard, E. (1998). Employability: developing a framework for policy analysis. Londyn: DfEE.
 9. Kurantowicz, E., Nizińska, A., Monteagudo, J. G., Padilla-Carmona, T. (2017). Uniwersytet i pracodawcy w Polsce i Hiszpanii. Konfrontacje, oczekiwania, perspektywy. Studia Edukacyjne, 44, 23–44.
 10. Malewski, M. (2000). Kompetencja jako sprawności. Teoria uczenia się ludzi dorosłych Alana B. Knoxa. W: R. Urbański-Korż (red.), Kompetencje społeczne dorosłych. Język – dobro – piękno – śmierć (ss. 91–108). Toruń–Poznań: Edytor.
 11. Marzec, I. (2010). Zatrudnialność jako czynnik bezpieczeństwa zatrudnienia i sukcesu na współczesnym rynku pracy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 1 (6), 127–138.
 12. Minta, J. (2014). Oblicza współczesnych karier w perspektywie poradoznawczej. Dyskursy Młodych Andragogów, 15, 113–128.
 13. Minta, J. (2016). Tranzycje w konstruowaniu karier przez młodych dorosłych. Przesłania dla poradnictwa. Wrocław: Wydaw. Naukowe DSW.
 14. Savickas, M.L. (2011). Career counseling. Washington: APA.
 15. Świgoń, M. (2014). Potencjał kariery studentów kierunków i specjalności informatologicznych. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 66 (2), 79–90.
 16. Wenger, E. (1998). Communiyies of practice. Learning, meaning and identity. Cambrige: Cambrige University Press.
 17. Wojtasik, B. (2003). Refleksyjne konstruowanie kariery życiowej w ponowoczesnej codziennosci. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr specjalny, 343–351.
 18. Yorke, M. (2006). Employability in higher education: what it is-what it is not. York: The Higher Education Academy