Treść głównego artykułu

Abstrakt

Bezrobocie stanowi nieodłączny element gospodarki kapitalistycznej. Jego nieznaczny poziom można uznać za zjawisko pozytywne na rynku pracy, prowadzące do szanowania pracy i większej motywacji do jej wykonywania. Negatywne jest bezrobocie długotrwałe, przeciągające się na długi ponad roczny okres. Wiąże się z nim szereg negatywnych następstw, w tym jego umacnianie się, często prowadzące do chroniczności. O ile podaż miejsc pracy może prowadzić do obniżania stopy bezrobocia, o tyle nie rozwiązuje bezrobocia długoterminowego, tymczasem jest ono szczególnie niebezpieczne dla doświadczających go osób. W okresie poprzemysłowym i pocovidowym bezrobocie długoterminowe ma inne oblicze i cechy. Wymaga też innej pracy z osobami nim zagrożonymi i go doświadczającymi.

Słowa kluczowe

praca zawodowa długotrwałe bezrobocie gospodarka kapitalistyczna poradnictwo zawodowe indywidualizm aspiracje

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Albert, M. (1994). Kapitalizm kontra kapitalizm [Capitalisme contre capitalisme] (D. Zańko, Trans.). Signum.
 2. Antosz, E. (2016). Osoba długotrwale bezrobotna jako klient doradcy zawodowego [A long--term unemployed person as a client of a career counsellor]. In D. Kukla & W. Duda (Eds.), Poradnictwo zawodowe—rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym [Career counselling: A comprehensive view on professional development ] (pp. 326–47). Difin.
 3. Arendt, Ł., Hryniewicka A., Kukulak-Dolata, I., & Rokicki, B. (2012). Bezrobocie – między diagnozą a działaniem [Unemployment: Between diagnosis and intervention]. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 4. Banaszkiewicz, D., & Komorowska, O. (2012). Determinanty ryzyka bezrobocia długotrwałego wśród osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w Trójmieście [Long-term unemployment: Risk factors for people with disabilities and able-bodied people]. Zarządzanie i Finanse 4, 135–45.
 5. Bańka, A. (1995). Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym [Careers knowledge, vocational guidance and employment services: Psychological methods and helping strategies for the unemployed]. Wydawnictwo Print-B.
 6. Bańka, A. (2007). Psychologiczne doradztwo karier [Psychological career counselling]. Wydawnictwo Print-B.
 7. Chudzicka-Czupała, A. (2004). Bezrobocie. Różne oblicza wsparcia [Unemployment: The various facets of support]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 8. Damon, J. (2012). Wykluczenie [Exclusion] (A. Karpowicz, Trans.). Oficyna Naukowa.
 9. Europejska Fundacja Poprawy Warunków Życia i Pracy. (1992). Zwalczanie długotrwałego bezrobocia w Europie. Doświadczenia z 20 lokalnych projektów [Combating long-term unemployment in Europe: Experiences from 20 local projects]. Fundacja im. Friedricha Eberta.
 10. Giddens, A. (2006). Sociology (5th ed.). Polity.
 11. Górna, J. (2016). Starsi pracownicy – najbliższe perspektywy [Older workers: Immediate future perspectives]. In D. Kukla & W. Duda (Eds.), Poradnictwo zawodowe – rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym [Career counselling: A comprehensive view on professional development ] (pp. 391–417). Difin.
 12. Iwanicka, K., & Karwińska A. (1997). Czas wolny. Tendencje przemian [Leisure time: Change tendencies]. In R. Dyoniziak, K. Iwanicka, A. Karwińska, J. Nikołajew, & Z. Pucek, Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej [Society in change: An outline of general sociology] (pp. 239–52). Wyd. Zachodnie Centrum Organizacji.
 13. Jahoda, M., Lazarsfeld, P.F., & Zeisel, H. (2007). Bezrobotni Marienthalu [The unemployed of Marienthal] (R. Marszałek, Trans.). Oficyna Naukowa.
 14. Kabaj, M. (2004). Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce [Strategies and programmes for unemployment prevention in the European Union and in Poland]. Wydawnictwo Naukowe ‘Scholar.’
 15. Kabaj, M. (Ed.). (2001). Badanie bezrobocia długotrwałego. Raport IPiSS [Long-term unemployment. A Study: A report of the Institute of Labour and Social Affairs]. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 16. Kabaj, M., & Koptas, G. (1995). Bezrobocie długookresowe. Przyczyny, skutki i środki przeciwdziałania [Long-time unemployment: Causes, effects and preventive measures]. Studia i Materiały 2. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 17. Kirenko, J., & Duda M. (2018), Bezrobocie—jakość życia—uwarunkowania [Unemployment: Quality of life and conditios]. Wydawnictwo UMCS.
 18. Klementowska, A., & Flaszyńska, E. (2018). Rynek pracy a zmiany pokoleniowe (stan i prognozy), Uniwersytet Zielonogórski – Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne.
 19. Krause E., Ludwikowska K., & Tomaszewska R. (2019). Generacja NEET. Obraz własny doświadczenia pracodawców i instytucji rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 20. Kwiatkowski, E. (2006). Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Liwacz, A. (n.d.). Rok pandemii: Europa z 1,8 miliona więcej osób długotrwale bezrobotnych. Retrieved July 20, 2022, from https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-firm/informacje-ekspertyzy-opinie/jak-pandemia-wplynela-na-bezrobocie.html.
 22. Maciołek, D. (2019). Niepokorne pokolenie Milenium. Czego pragnie na rynku pracy? [The unruly generation of the millennials: What do they seek on the labour market?]. Difin.
 23. Piorunek, M. (2004). Projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji [Educational-occupational future design in adolescence]. Wydawnictwo Naukowe UAM.
 24. Podwysocka, A. (2017). Długotrwałe bezrobocie w Polsce w latach 2000–2015 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej [Long-term unemployment in Poland between 2000 and 2015 as compared with selected EU countries]. Acta Universitas Nicolai Copernici, Zarządzanie 44(2), 191–201.
 25. Rychard, A., & Federowicz, M. (1993). Społeczeństwo w transformacji: ekspertyzy i studia [A transforming society; Assessments and studies]. IFiS PAN.
 26. Skowrońska, A. (2014). Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi i członkami ich rodzin [Social work with long-term unemployed people and their families]. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 27. Szylko-Skoczny, M. (2007). Problemy społeczne w sferze pracy [Social problems in the field of work]. In G. Firlit-Fesnak & M. Szylko-Skoczny (Eds.), Polityka społeczna [Social policy] (pp. 217–32). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze. Retrieved June 20, 2022, from https://wupzielonagora.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/informacje-miesieczne, p. 2.