Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono założenia transkulturowej psychoterapii pozytywnej. Przyjęto zasadę, że głównym obszarem rozważań będą po pierwsze, potencjalności interpretowane jako możliwości i zdolności człowieka, po drugie, konflikty intrapsychiczne wynikające z procesu różnicowania potencjalności aktywnych. Omówiono dokonania i wybrane prace teoretyczno-badawcze Nossrata Peseschkiana dotyczące procesu tworzenia się konfliktów wewnętrznych. Zwrócono uwagę na ważne zadanie procesu terapeutycznego, którym w zamyśle Nossrata Peseschkiana jest aktywizacja indywidualnych, społecznych i rodzinnych zasobów. Wskazano na elementy procesu terapeutycznego, którym są: Model Równowagi, język terapii, a także wykorzystywanie metafor, przysłów ludowych, przypowieści czy alegorii. Zwrócono uwagę na fakt, że w koncepcji twórcy transkulturowej psychoterapii pozytywnej współczesny proces oddziaływań terapeutycznych wpisywać się winien w szeroko pojęty kontekst kulturowy. Podjęto również próbę ukazania możliwości wykorzystania elementów transkulturowej psychoterapii pozytywnej w procesie poradniczym.

Słowa kluczowe

potencjalności konflikty wewnętrzne psychoterapia poradnictwo

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bilon, A. (2010). Poradoznawstwo wobec ogólnej refleksji nad poradnictwem [Counsellogy and the general study of counselling]. Edukacja Dorosłych 1(62), 55–75.
 2. Ciesielski, R. (2015). Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna jako zintegrowany system terapeutyczny [Transcultural Positive Psychotherapy as an integrated therapeutic system]. Continuo.
 3. Ciesielski, R. (2016a). Konflikty psycho- i socjodynamiczne w psychoterapii pozytywnej. Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna [Psycho- and socio-dynamic conflicts in positive psychotherapy: Transcultural Positive Psychotherapy]. Continuo.
 4. Ciesielski, R. (2016b). Model równowagi i trzy etapy interakcji w ujeciu Psychoterapii Pozytywnej [The balance model and three stages of interaction in Positive Psychotherapy]. Continuo.
 5. Ciesielski, R. (2016c). Pięć etapów Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej: Opis procesu terapeutycznego oraz startegii samopomocy [Five stages of Transcultural Positive Psychotherapy: A description of the therapeutic process and self-help strategies]. Continuo.
 6. Ciesielski, R. (2016d). Potencjalności aktywne, mikrotraumy i analiza różnicowa [Active potentialities, micro-traumas and differential analysis]. Continuo.
 7. Curtius, E. R. (1990). European literature and the Latin Middle Ages (W.R. Trask, Trans.). Princeton University Press.
 8. Czerkawska, A. (2013). Poradnictwo egzystencjalne: założenia – inspiracje – rozwiązania praktyczne [Existential counselling: Tenets, inspirations and practical solutions]. Wydawnictwo Naukowe DSW.
 9. Czerkawska, A. (2018). Towards a dialogical bond in a humanistic-oriented counseling (I. Tumidajewicz, Trans.). Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 7, 333–49.
 10. Dobiała, E. (2021). Psychiatria po dyplomie [Psychiatry with a degree]. Retrieved November 21, 2022, from https://podyplomie.pl/psychiatria/36366,psychoterapia-pozytywna-i-transkulturowa-w-terapii-osob-doroslych.
 11. Dobiała, E., & Winkler, P. (2016). ‘Positive psychotherapy’ according to Seligman and ‘Positive Psychotherapy’ according to Peseschkian: A Comparison. International Journal of Psychotherapy 20(3), 5–13.
 12. Erikson, E.H. (1968). Identity: Youth and crisis. W. W. Norton Company.
 13. Georges, H. (1998). Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch. Vol. 2. Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 14. Kargul, J. (2016). Kulturowe konteksty organizacji poradnictwa [Cultural contexts of the organisation of counelling]. In J. Ertel, J. Górna, & D. Kukla (Eds.), Wybrane aspekty doradztwa zawodowego na przestrzeni życia człowieka [Selected aspects of vocational guidance across human life-span] (pp. 1–13). Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
 15. Kargulowa, A. (1986). Poradnictwo jako wiedza i system działań: wstęp do poradoznawstwa [Counselling as knowledge and a system of actions: An introduction to counsellogy]. Wydawnictwo Uniwerystetu Wrocławskiego.
 16. Kargulowa, A. (2007). O teorii i praktyce poradnictwa [On the theory and practice of counselling]. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Kargulowa, A. (2014). 34 lata poradoznawstwa. ‘Taniec czasu’ w budowaniu dyscypliny [Thirty-four years of counsellogy: ‘The dance of time’ in the construction of the discipline]. Edukacja Dorosłych 2, 53–68.
 18. Leszczyńskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej. (n.d.) Wymiar pozytywny PPT [The positive dimension of PPT]. Retrieved November 18, 2022, from https://positum.org.pl/wymiar-psychodynamiczny-ppt/#podstawowy.
 19. Peseschkian, N. (1977). Positive Psychotherapy: Theory and practice of a new method [R. Walker, Trans.]. Springer.
 20. Peseschkian, N. (1992). Psychosomatik und positive Psychotherapie. Springer-Verlag.
 21. Peseschkian, N. (2016). Positive Psychotherapy of everyday life. Springer-Verlag.
 22. Peseschkian Stiftung. (n.d.). Foundation info. Retrieved November 18, 2022, from https://en.peseschkian-stiftung.de/foundation-info.
 23. Remmers, A. (2020). Theoretical foundations and roots of positive psychotherapy. In E. Messias, H. Peseschkian, & C. Cagande (Eds.), Positive psychiatry, psychotherapy and psychology: Clinical applications. Springer International Publishing.
 24. Ricoeur, P. (1969). The symbolism of evil (E. Buchanan, Trans.). Beacon Press.
 25. Rzechowska, E. (1996). Potencjalność w rozwoju: próba syntezy na podstawie teorii L.S. Wygotskiego i J.Piageta [Potentiality in development: An attempt at a synthesis based on the theories of L.S. Vygotsky and J. Piaget]. Forum Psychologiczne 1(1–2), 5–18.
 26. Rzechowska, E. (2004). Potencjalność w procesie rozwoju: mikroanaliza konstruowania wiedzy w dziecięcych interakcjach rówieśniczych [Potentiality in the process of development: A micro-analysis of knowledge construction in children’s peer interactions]. Wydawnictwo KUL.
 27. Siarkiewicz, E., Słowik, A., & Bilon-Piórko, A. (2021). Counsellogy within the international culturally diverse environment on the pages of Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 19, 327–40.
 28. Słowik, A. (2007). Spotkanie z doradcą zawodu pracującym w wielokulturowym środowisku [An encoutner with a vocational counsellor in a multicultural community]. Pedagogika Pracy 51, 150–6.
 29. Szczurek-Boruta, A. (2007). Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości. Szkice pedagogiczne [Education and the discovery of identity in multicultural settings: Essays on education]. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 30. Tritt, K., Loew, T., Meyer, M., Werner, B., & Peseschkian, N. (1999). Positive psychotherapy: Effectiveness of an interdisciplinary approach. The European Journal of Psychiatry 13(4), 231–41.
 31. Welsch, W. (1998). Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury [Transculturality: A new concept of culture]. In R. Kubicki (Ed.), Filozoficzne konteksty koncepcji rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha [The philosophical contexts of the transversal reason concept: On Wolfgang Welsch’s conception] (pp. 195–222. Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 32. Wojtasik, B. (2009). Sytuacja poradnicza – między rytuałem interakcyjnym a prawdziwym spotkaniem [The counselling situation: Between an interactional ritual and a genuine encounter]. In A. Kargulowa (Ed.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki [Counsellogy: The discourse continues. A university textbook] (pp. 199–216). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 33. Wróblewska, M. (2011). Kształtowanie tożsamości w perspektywie rozwojowej i edukacyjnej [Identity formation: A developmental and educational perspective]. Pogranicza. Studia Społeczne 17, 176–87.