Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza aktualnych trendów i tendencji w badaniach i teoriach poradnictwa kariery. Autorka dokonuje swoistego podsumowania dotychczasowych badań i tendencji w obszarze poradnictwa kariery, a także przedstawia, jak poradnictwo to może być analizowane w perspektywie teorii strukturacji Anthony Giddensa.

Słowa kluczowe

poradnictwo kariery teorie badania teoria strukturacji

Szczegóły artykułu

Referencje

  Bańka A.(2012) Nowe kierunki rozwoju współczesnego poradnictwa zawodowego, protokół dostępu: http://www.doradca-zawodowy.ecorys.pl/index.php?option=com_content&ta-sk=view&id=104&Itemid=44 [12.12.2012].
  Bańka A. (2004) Rozwój i zastosowanie teorii psychologicznych w współczesnym doradztwie karier w kontekście integracji transkulturowej, „Chowanna” nr 23, t.2 (23), s. 9‑32.
  Bańka A. (2005) Rozwój zawodowy a ścieżki tranzycji z systemu edukacyjnego do rynku pracy, [w:] Doradztwo karier, Warszawa, OHP.
  Barley S.R. (2004) Careers, identity, and institutions: the legacy of the Chicago School of Sociology, [w:] M.B. Arthur, D.T. Hall, B.S. Lawrence (eds.) Handbook of career theory, Cambridge.
  Bilon A. (2010) Poradoznwstwo wobec ogólnej refleksji nad poradnictwem, „Edukacja Dorosłych” nr 1 (62), s. 55‑77.
  Bilon A., Kargul J. (2012) Społeczno-kulturowe konteksty definiowania roli doradcy, „Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy”.
  Bimrose J. (2013) Constructivist Approaches & Narrative Counselling, dostępne na: http://www.guidance‑research.org/EG/impprac/ImpP2/new‑theories/constructivism (data dostępu: 17.03.2013).
  Bright J., Pryor R.G.L. (2005) The chaos theory of careers: A user's guide, “The Career Development Quarterly”, 53, s. 291‑305.
  Burzyńska A.M. (2010) Planowane zatrudnienia przez działy HRM – szansa czy stracona inwestycja? Krytyczna analiza zagadnienia w świetle wybranych publikacji brytyjskich, „Edukacja Dorosłych” nr 1, s. 175‑187.
  Cedefop (2009) Professionalising career guidance. Practitioner competences and qualification routes in Europe, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
  Collin A., Young R.A. (1986) New Directions for Theories of Career, “Human Relations”,39(9), s. 837‑853.
  Cybal‑Michalska A. (2013) Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
  Drabik‑Podgórna (2005) Innowacja edukacyjna. Aplikacja rozwiązań francuskich w polskim poradnictwie zawodowym, Kraków, Impuls.
  Drzażdżewski S. (2010) Co spowalnia reorientację poradnictwa zawodowego na użytkownika? [w:] A., Atłas, M. Zdziarska (red.), Nowe tendencje w poradnictwie zawodowym, Biuletyn Programu Leonardo da Vinci, nr 1 2008, protokół dostępu: www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/.../biuletyn‑ldv2008‑01.pdf [12.03.2010].
  European Lifelong Guidance policy (ELGPN), (2010) A report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2008–2010,
  Jyväskylä. Giddens A. (2003) Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, tłum. Stefan Amsterdamski, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S‑ka,.
  Gikopoulou N. (2013) Report on Effective Career Guidance, “Career Guide”, 2008, dostępny na: http://www.career‑guide.eu/uploads/cg_handbook_low.pdf (data dostępu: 15.01.2013).
  Gołębniak B.D. (2009) Aplikacje konstruktywizmu do poradoznawstwa. Inspiracje pedeutologiczne, [w:] Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, A. Kargulowa (red.), Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
  Hermans H.J.M., Kempen H.J.G., van Loon R. J.P. (1992) The Dialogical Self. Beyond Indivi-dualism and Rationalism, “American Psychologist”, January, s. 23‑33.
  Hirschi A., Läge D. (2007) The relation of secondary student’s career choice readiness to a six--phase model of career decision-making, “Journal of Career Development”, 34(2), s. 164‑191.
  Hopson B. (2009) From Vocational Guidance to Portfolio Careers: A Critical Reflection, 12th Annual Lecture, University of Derby.Inglar T. (2011) Career guidance counseling in a globalized society. Strategies and tools for career counseling. Referat zaprezentowany podczas “ International career guidance con‑ference”, Cape Town, South Africa, 19.‑21. October 2011, dostępny na: www.apollo.co‑.za/.../TronInglarVocationalTeachersS.. (data dostępu: 12. 05. 2013).
  Johnston D. (2009) Ubóstwo i dystrybucja – znów w polu zainteresowań neoliberałów? [w:] A. Saad‑Filho, D. Johnston (red.), Neoliberalizm przed trybunałem, Warszawa, Wydawnictwo Książka i Prasa.
  Kargulowa A. (1986) Poradnictwo jako wiedza i system działań. Wstęp do poradoznawstwa, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 816, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Kargulowa A. (2006) Poradnictwo andragogiczne. Konsekwencje paradygmatycznego przesunięcia, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2.
  Kargulowa A. (2007) O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu. Podręcznik akademicki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Kargulowa A. (2012) Poradnictwo ery komunikacji satelitarnej, „Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy”, s. 19‑34.
  Kim K.H. (2011) Toward a Science of Preventive counselling, “Journal of Asia Pacific Counseling”, Vol. 1, No. 1, s. 13‑28.
  Kłodkowska J. (2010) Aplikacja konstruktywizmu do poradnictwa, „Edukacja Dorosłych” nr 21 (62), s. 198‑201.
  Kłodkowska J. (2013) Konstruktywistyczna perspektywa poradniczej rzeczywistości, „Dyskursy Młodych Andragogów 14”.
  Kołodziej‑Durnaś A. (2004) O teorii strukturacji Anthony’ego Giddensa jako poszukiwaniu trzeciej drogi w naukach społecznych, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński.
  Kuhn T. (1963) Struktura rewolucji naukowych, Warszawa PWN.
  Law B. (2013) Career-learning Narratives – Telling, Showing and Mapping (2007), dostępne na: www.hihohiho.com/magazine/features/cafstorypract.ppt (data dostępu: 23.05.2013).
  Lindh G., Dahlin E. (2000) A Swedish Perspective on the Importance of Bourdieu’s Theories for Career Counseling, “Journal of Employment Counseling”, Volume: 37, Issue: 4, December, s. 194‑203.
  Malewski M. (1997) Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad edukacją. Spór o metodologiczną komplementarność. „Kultura i Edukacja”, nr 1‑2.
  McLeod J. (2003) An Introduction to Counselling, Philadelphia, Open University Press.
  McMahon M., Patton W. (eds.), (2006). Career counselling. Constructivist Approaches, New York, Routledge, Madiso Ave.
  McMahon M., Patton W., Watson M., (2004) Creating Career Stories through Reflection: An Application of the Systems Theory Framework of Career Development, “Australian Journal of Career Development”, 13(3), s. 13‑17.
  Mielczarek M. (2009) Władza doradcy w relacjach z radzącym się, [w:] A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 352‑369.
  Minta J. (2012) Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery, Warszawa, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,.
  Morrall P. (2008) The trouble with therapy. Sociology and Psychotherapy, New York, The McGraw‑Hill Companies.
  Nowak S. (1985) Metodologia badań społecznych, Warszawa, PWN. OECD, (2006) OECD Review of Career Guidance Policies. Netherlands: Country Note, 2002.Patton W., McMahon M. ()The Systems Theory Framework Of Career Development And Counseling: Connecting Theory And Practice, “International Journal for the Advancement of Counselling”, 28(2), s. 153‑166.
  Piorunek M. (2004) Planowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji,Poznań, Wyd. Nauk. UAM.
  Plant P., Thomsen R. (2012) Career Guidance In Denmark: Social Control in a Velvet Glove, Orientacióny Sociedad, protokół dostępu: http://www.scielo.org.ar/pdf/orisoc/v11/en_v11a02.pdf [10.05.2013].
  Pryor R.G.L, Amundson N.E., Bright J.E.H. (2008) Probabilities and possibilities: the strategic counseling implications of the chaos theory of careers, “The Career Development Quarterly”, Vol. 56, Issue 4, s. 309‑318.
  Saad‑Filho A., Johnston D. (red.) (2009) Neoliberalizm przed trybunałem, Warszawa, Wydawnictwo Książka i Prasa.
  Santos E.J.R., Ferreira J.A. (1998) Career Counseling and Vocational Psychology in Portugal: A Political Perspective, “Journal of Vocational Behavior” 52, s. 312‑322.
  Sarzyńska‑Mazurek E. (2013) Perspektywa przypadkowych zdarzeń w karierach doradców zawodowych, Lublin, UMCS.
  Savickas M.L. (1995) Constructivist Counseling for Career Indecision, “The Career Develop‑ment Quarterly”, Volume 43, Issue 4, June, s. 363‑373.
  Savickas M.L. (2001) The next decade in vocational psychology: Mission and objectives, “Jour‑nal of Vocational Behavior”, 59, s. 284‑290.
  Savickas M.L. (2003) Advancing the Career Counseling Profession: Objectives and Strategies for the Next Decade, “The Career Development Quarterly”, Vol. 52, September, s. 87‑96.
  Savickas M.L. (2011) Constructing careers: Actor, Agent, Author, “Journal of Employment counselling” , No. 48, Issue 4, December s. 179‑181.
  Savickas M.L., Nota L., Rossier J., Dauwalder J‑P., Duarte M.E., Guichard J., Soresi S., Van Esbroeck R. (2009) Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century, “Journal of Vocational Behavior”, Vol. 75/3, s. 239‑250.
  Siarkiewicz E. (2010) Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – iluzje – ambiwalencje, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
  Stead G.B., J.C. Perry, L.M. Munka, H.R. Bonnett, A.P. Shiban, E. Care (2012) Qualitative research in career development: content analysis from 1990 to 2009, “International Journal for Educational and Vocational Guidance”, Vol. 12, No. 2, s. 105‑122.
  Sultana R.G. (2009) Career Guidance Policies: Global Dynamics, Local Resonances, International Centre for Guidance Studies (iCeGS), University of Derby, Kedleston Road, Derby DE22 1GB.
  Sultana R.G. (2010) Career Guidance and Social Inclusion: A Challenge for Europe, “Austra‑lian Journal of Career Development”,Vol. 19, No. 1, s. 18‑23.
  Sultana R.G., Watts A.G. (2006) Career Guidance in Public Employment Services across Europe, “International Journal for Educational and Vocational Guidance”, 6, s. 29‑46.
  Szkudlarek T. (2005) „Koniec pracy" czy koniec zatrudnienia? Edukacja wobec presji światowego rynku, [w:] Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, A. Kargulowa, A. M. Kwiatkowski, T. Szkudlarek (red.), Kraków, IMPULS.Szumigraj M. (1998) Poradnictwo jako subtelny instrument sprawowania władzy, [w:] Z podstaw poradoznawstwa, z. II, B. Wojtasik (red.), Wrocław, Wyd. UWr.
  Szumigraj M. (2003) Kariera – spełnienie życiowych marzeń, [w:] Doradca – profesja, pasja, powołanie, B. Wojtasik, A. Kargulowa (red.), Warszawa, Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych.
  Szumigraj M. (2011) Poradnictwo kariery. Systemy i sieci, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Łośgraf,.
  Turner J.H. (1986) The theory of structuration, Review Essay, “American Journal of Sociology”, Vol. 91, Issue 4, Jan.
  Turner J.H. (2004) Struktura teorii socjologicznej. Wydanie Nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Vilhjálmsdóttir G. (2012) The relevance of Pierre Bourdieu within guidance, Referat wygłoszony podczas “IAEVG International Conference Career Guidance for Social Justice, Prosperity and Sustainable Employment: Challenges for the 21st Century, October 3rd– 6th2012, Mannheim, Germany,dostępne na: www.iaevg‑conference‑2012‑mannheim.com/.../Vilh... (data dostępu: 17. 01. 2013).
  Walsh W.B., Savickas M.L., Hartung P.J. (2013) Handbook of Vocational Psychology. Theory, Research, and Practice, 4th Edition, Routledge, c/o Taylor & Francis Group LLC, UK. Watts A.G., Dartois C., Plant P. (1987) Careers guidance services within the European Community: contrasts and common trends, International Journal for the Advancement of Counselling, Volume 10, Number 3, , s. 179‑189, DOI: 10.1007/BF00115701.
  Watts A.G., Guichard J., Plant P., Rodríguez M.L. (1994) Educational and vocational guidan-ce in the European Community, Luxembourg, European Commission, Brussels.
  Watts A.G. (2012) Lifelong Career Development in an International Perspective: Theory, Policy and Practice, Keynote address to an International Networking Conference organised by the Foundation for Swiss Cooperation and held in Zurich on 14 September 2012, dostępne na:http://www.chgo.ch/repository/proxy/oifiles/10232/Querschnitt/Eurogu‑idance/Vernetzung/2012_RF_llp_development_en.pdf (data dostępu: 14. 02. 2013).
  Wilson T., Stills A.B. (1981) Multicultural Counseling as a Profession, “Journal of Non‑White Concerns in Personnel and Guidance”, Volume 9, Issue 3, July, s. 103‑108.
  Wojtasik B. (2011) Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
  Wojtasik B. (2003) Refleksyjne konstruowanie kariery życiowej w ponowoczesnej codzienności, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, numer specjalny.