Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule podjęte zostały próby wyjaśnienia terminu poradnictwo w ujęciu potocznym, psychologicznym i socjologicznym. Wyjaśnienia te są punktem wyjścia do uzasadnienia potrzeby badań nad poradnictwem i poszukiwania odpowiedzi na związane z tym pytania. Zebranie i uporządkowanie tych odpowiedzi w postaci hipotez, interpretacji zjawisk, prawidłowości, służyć ma budowaniu nauki o poradnictwie - poradoznawstwu. Jest tu próba scharakteryzowania zgromadzonej wiedzy dotyczącej poradnictwa i badań nad poradnictwem, określonej jako wiedza poradoznawcza oraz zapoczątkowanie myślenia o poradoznawstwie jako antropologii poradnictwa.

Słowa kluczowe

poradnictwo poradoznawstwo antropologia poradnictwa homo consultans

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Alheit P. (2011) Podejścia biograficzne do całożyciowego uczenia się, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3(55).
 2. Babbie E. (2008) Podstawy badań społecznych, tłum. zespół, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 3. Bańka A., (2007) Psychologiczne doradztwo karier, Poznań, Print B.
 4. Bauman Z. (2012) O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo, tłum. P. Poniatowska, Wrocław, Wyd. Nauk. DSW.
 5. Beck U., Giddens A., Lash S.(2009) Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estety-ka w porządku społecznym nowoczesności, tłum. J. Konieczny, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 6. Beck U. (2009) Ponowne odkrycie polityki; Przyczynek do teorii modernizacji refleksywnej,[w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, tłum. J. Konieczny, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 7. Bilon A. (2010) Poradoznawstwo wobec ogólnej refleksji nad poradnictwem, „Edukacja Dorosłych”, nr 1(82).
 8. Bilon A., Kargul J. (2012) Społeczno-kulturowe konteksty definiowania roli doradcy, „Studia Poradoznawcze/Journal of Counselling”, s. 85‑109.
 9. Brammer L. M. (1984) Kontakty służące pomaganiu. Procesy i umiejętności, tłum. J. Mieścicki, M. Żardecka, Warszawa, PTP, Studium Pomocy Psychologicznej.
 10. Castells M. (2008) Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański. M. Marody, red., Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 11. Červinková H., Gołębniak B. D. (2010), (red.) Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, Wrocław, Wyd. Nauk. DSW.
 12. Červinková H., Gołębniak B. D. (2013), (red.) Edukacyjne badania w działaniu, Warszawa, Wyd. Nauk. Scholar.
 13. Czerepaniak‑Walczak M. (2006) Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, Gdańsk. GWP.
 14. Czerkawska A. (2013) Poradnictwo egzystencjalne. Założenia-inspiracje-rozwiązania praktyczne, Wrocław, Wyd. Nauk. DSW.
 15. Czerniawska O. (1977) Poradnictwo jako wzmacnianie środowiska wychowawczego, Warszawa, Instytut Wydawniczy CRZZ.
 16. Dec J. (2012) Poradnictwo dla osób z grup marginalizowanych, „Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 2012”.
 17. Drabik‑Podgórna V. (2005) Innowacja Edukacyjna. Aplikacja rozwiązań francuskich w polskim poradnictwie zawodowym, Kraków, Impuls.
 18. Drabik‑Podgórna V. (2007) Poradnictwo w perspektywie dialogicznej – od poradnictwa dialogowego do dialogiki poradnictwa, [w:] Poradnictwo między etyką a techniką, V. Drabik‑Podgórna (red.), Kraków, Impuls.Duarte M. E. (2009) The psychology of life construction, “Journal of Vocational Behavior”,Vol. 75/3, s. 259‑266.
 19. Giddens A. (2003) Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, tłum. S. Amsterdamski, Poznań, Zysk i S‑ka.
 20. Giddens A. (2009) Życie w społeczeństwie posttradycyjnym, [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, tłum. J. Konieczny, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 21. Gladding S. T. (1994) Poradnictwo zawodowe – zajęcie wszechstronne, Warszawa, Urząd Pracy.
 22. Gołębniak D.B. (2009) Aplikacje konstruktywizmu do poradoznawstwa. Inspiracje pedeutologiczne, [w:] Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, A. Kargulowa (red.), Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 23. Grobler A. (2006) Metodologia nauk, Kraków, Wyd. Aureus – Wyd. Znak.
 24. Guichard J. (2001) Procesualne ramy i formy tożsamości a praktyka poradnicza, [w:] Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, B. Wojtasik (red.), Wrocław–Radom, ITeE‑PIB.
 25. Guichard J. (2009) Self-constructing, “Journal of Vocational Behavior”, Vol. 75/3 s. 251‑258.
 26. Guichard, J. (2010) The role of the theories of career construction and self-constructing in life designing, niepublikowany referat wygłoszony w Paryżu 17.03.2010 r., w ramach sympozjum “Life design: A paradigm for career construction in the 21st century”, Colloque INETOP‑CNAM Paris.
 27. Holt J. (1981) O „pomocy” i specjalistach od pomagania, [w:] Psychologia w działaniu, K. Jankowski (red.) Warszawa, Czytelnik.
 28. Izdebski Z. (2012) Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze, Kraków, Wyd. UJ.
 29. Kargul J. (1985) Kilka uwag o niebezpieczeństwach poradnictwa, [w:] Teoretyczne i metodologiczne problemy poradoznawstwa, A. Kargulowa, M. Jędrzejczak (red.), Wrocław, Wyd. U Wr.
 30. Kargulowa A. (1979) Praca poradni wychowawczo-zawodowej. Model empiryczny i różnicowanie się funkcji, Warszawa, IW CRZZ.
 31. Kargulowa A. (1996) Przeciw bezradności. Nurty–Opcje–Kontrowersje w poradnictwie i poradoznawstwie, Wrocław, Wyd. UWr.
 32. Kargulowa A. (2004) O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu,Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 33. Kargulowa A. (red.), (2009) Poradoznawstwo–kontynuacja dyskursu, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 34. Kargulowa A. (2012) Poradnictwo ery komunikacji satelitarnej, „Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy”.
 35. Kargulowa A. (2012a) Poradnictwo w perspektywie biograficznego uczenia się dorosłych,„Rocznik Lubuski”, t. 38, część 2.
 36. Kłodkowska J. (2010) Proces zmian społecznych w Ochotniczych Hufcach Pracy w zakresie poradnictwa zawodowego, [w:] Dyskursy młodych andragogów 11, M. Olejarz (red.), Zielona Góra, Oficyna Wydaw. UZ.
 37. Konecki K. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 38. Kozdrowicz E. (1993) Poradnictwo w teorii i praktyce, [w:] Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Warszawa, WP.
 39. Kuhn T. S. (1968) Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, Warszawa, PWN.
 40. Lash S. (2009) Refleksyjność i jej sobowtóry: struktura, estetyka, wspólnota, [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, tłum. J. Konieczny, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 41. Latour B. (2011) Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, tłum. M. Gdula, Warszawa, Oficyna Naukowa.
 42. Ładyżyński A. (2009) Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce, Kraków, Impuls.
 43. Meijers F. (2012) To Choose or Be Chosen?, oprac. E. Siarkiewicz, tłum. Z. Siarkiewicz „Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy”.
 44. Malewski M. (2012) Metodologia badań społecznych – ortodoksja i refleksyjność, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 4 (60).
 45. Marynowicz‑Hetka E. (red.) (2006) Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa Wyd. Nauk. PWN.
 46. Mielczarek M. (2009) Władza doradcy w relacjach z radzącym się, [w:] Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, A. Kargulowa (red), Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 47. Minta J. (2012a) Przesilenia życiowe w konstruowaniu kariery. Przesłania dla poradnictwa,Praca doktorska napisana pod kier. naukowym B. Wojtasik, DSW, Wrocław (w druku).
 48. Minta J. (2012b) Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery zawodowej, Warszawa Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 49. Mokrzycki E. ,(2007) Do nauki przychodzi się nie tylko z pytaniami, Warszawa, Wyd. IFiS PAN.
 50. Nowacki T. W. (2001) Zawodoznawcy wobec nowych wyzwań. Refleksje nad progiem modernizacyjnym, [w:] Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, Wrocław‑Radom, Instytut Technologii Ekspoatacji.
 51. Oleniacz M. (2012) Problematyka koncepcji życia w poradnictwie rehabilitacyjnym, [w:] Dyskursy młodych andragogów 13, M. Olejarz (red.), Zielona Góra, Oficyna wyd. UZ.
 52. Piekarski J. (2007) U podstaw pedagogiki społecznej. Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne, Łódź, Wyd. UŁ.
 53. Piorunek M. (2004) Projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji, Poznań, Wyd. Nauk. UAM.
 54. Potulicka E. (1996) Nowa prawica a edukacja, Poznań‑Toruń, Edytor.Rachalska W. (1987) Problemy orientacji zawodowej, Warszawa, WSiP.
 55. Rifkin J. (2003) Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, tłum. E. Kania, Wrocław, Wyd. Dolnośląskie.Savickas M. L., Nota L., Rossier J., Dauwalder J‑P., Duarte M. E., Guichard J., Soresi S., Van Esbroeck R., Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century, “Journal of Vocational Behavior”, 2009, Vol. 75/3, s. 239‑250.
 56. Savickas M.L. (2011) Constructing careers: Actor, Agent, Author, “Journal of Employment counselling” , No. 48, Issue 4, December s. 179‑181.
 57. Siarkiewicz E. (2010) Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia–iluzje–ambiwalencje, Zielona Góra, Oficyna Wyd. UZ.
 58. Siarkiewicz E. (2010a) Poradnictwo performatywne i inne formy pomocy w zdarzeniach kry-tycznych i doświadczeniach granicznych, [w:] Dyskursy młodych andragogów 11, M. Olejarz (red.), Zielona Góra, Oficyna Wyd. UZ.
 59. Siarkiewicz E., Trębińska‑Szumigraj E., Zielińska‑Pękał D. (2012) Edukacyjne prowokacje. Wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia doradców, Kraków, Impuls.
 60. Silverman D. (2009) Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 61. Skałbania B. (2012) Instytucjonalne poradnictwo pedagogiczne okresu przemian. Kontynuacja i zmiany, Radom, Zakład Poligraficzny Politechniki Radomskiej.
 62. Słowik A. (2013) Trzy fale powojennej emigracji. O doświadczeniach biograficznych polskich emigrantów z Newcastle upon Tyne, Kraków, Impuls.
 63. Straś‑Romanowska M. (2009) Doświadczenia graniczne w rozwoju człowieka: wyzwania dla poradnictwa, [w:] Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, A. Kargulowa (red.), Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 64. Szendlak K. (2012) Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 65. Szumigraj M. (2009) O problemie w poradnictwie, [w:] Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, A. Kargulowa (red.), Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 66. Szumigraj M. (2011) Poradnictwo kariery. Systemy i sieci, Warszawa, Łośgraf.
 67. Tilliman K.‑J. (1996) Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, tłum. G. Bluszcz i B. Miracki, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 68. Walulik A. (2009) Korespondencyjny Kurs Biblijny – forma poradnictwa egzystencjalnego,[w:] Refleksje o poradnictwie debiutujących doradców, Zielińska‑Pękał D. (red.) Zielona Góra, Oficyna Wyd. UZ.
 69. Wojtasik B. (2003) Refleksyjne konstruowanie kariery życiowej w ponowoczesnej codzienności, „Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja” numer specjalny. Wrocław.
 70. Wołk Z. (2009) Poradnictwo w zakładzie pracy w kontekście przemian społeczno-kulturowych, [w:] Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, A. Kargulowa (red.), Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 71. Zielińska‑Pękał D. (red.) (2009) Refleksje o poradnictwie debiutujących doradców, Zielona Góra, Oficyna Wyd. UZ.
 72. Zierkiewicz E. (2004) Poradnik – oferta wirtualnej pomocy?, Kraków, Impuls.