Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autorka w artykule akcentuje, iż zasadnicze znaczenie ma status poznawczy teorii, która pozwoliłaby na zrozumienie zjawiska przyspieszenia historycznego, a w tym kontekście dynamiki zmian w świecie karier. Zjawisku rozwoju kariery można się analitycznie i interpretacyjnie przyglądać z różnych perspektyw teoretycznych o odmiennych założeniach konceptualnych. W tym kontekście, co podkreśla autorka, problemem rzeczywiście istotnym jest potrzeba generowania nowych podejść, które przekroczą granice określane przez cząstkowe paradygmaty. Wskazuje na potrzebę wyrazistości teorii kariery, która mogłaby przyczynić się do stworzenia wspólnych punktów odniesienia dla środowiska badaczy kariery. Przedmiotem szczególnych analiz stała się teoria konstruowania kariery Marka L. Savickasa jako odpowiedź na pytanie: o możliwe teoriopoznawcze podejście służące wyjaśnieniu szerokiego spektrum procesów odpowiadających za „organizowani różnorodności” wzorów karier w obrębie zglobalizowanego, współczesnego społeczeństwa. Propozycja Savickasa odzwierciedlająca konstruktywistyczne spojrzenie na rozwój kariery jest ciekawa poznawczo, bowiem zachowania zawodowe i ich rozwój są rozpatrywane procesualnie, z uwzględnieniem ich organizowania w sposób holistyczny.

Słowa kluczowe

kariera rozwój kariery teorie kariery teoria konstrukcji kariery M. Savickasa

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Adekola, B. (2011). Career planning and career management as correlates for career development and job satisfaction. A case study of Nigerian Bank Employees. Australian Journal of Business and Management Research, 2, 100-112.
 2. Allison, Ch.J. (2007). Person-Environment Theory of John L. Holland. Proven Practices for Recruiting Women to STEM Careers in ATE Programs. Lynnwood, vol. 5, no. 31.
 3. Arthur, M.B., Hall, D.T., Lawrence, B.S. (2004). Generating new directions in career theory: The case for a transdisciplinary approach. W: M.B. Arthur, D.T. Hall, B.S. Lawrence (red.), Handbook of career theory (s. 7-25). New York: Cambridge University Press.
 4. Banai, M., Harry, W. (2004). Boundaryless Global Careers: The International Itinerant. International of Studies of Management and Organization, 3, 96-120.
 5. Bańka, A. (2007). Psychologiczne doradztwo karier [Psychological career counselling]. Poznań: Wydawnictwo Print-B.
 6. Castells, M. (2008). Społeczeństwo sieci. [The Rise of the Network Society.], tłum. Zespół. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Cybal-Michalska, A. (2013). Młodzież akademicka a kariera zawodowa [University students and vocational career]. Kraków: Impuls.
 8. Czarnecki, K.M. (1973). Problemy osobowości zawodowej człowieka pracy produkcyjnej [Problems ofoccupational personality of a man in production labour]. Katowice: IKNiBO.
 9. Freeman, S. (1993). Donald Super: A Perspective on Career Development. Journal of Career Development, 19(4), 255-264.
 10. Kargulowa, A. (2010). Zmiany w polskim poradnictwie [Changes in counselling in Poland]. Edukacja Dorosłych, 1, 9-26.
 11. Leung, S.A. (2008) The Big Five Career Theories. W: J.A. Athanasou, R. Van Esbroeck (red.), International Handbook of Career Guidanc (s. 115-132). Springer Science & Business Media.
 12. Manterys, A., Mucha, J. (2009). Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Punkt widzenia 2009. W: A. Manterys, J. Mucha (red.), Nowe perspektywy teorii socjologicznej [New perspectives of sociological theory: The 2009 point of view]. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 13. Maree, J.G. (2010). Brief Overview of the Advancement of Postmodern Approaches to Career Counseling. Journal for Psychology in Africa, 20(3), 361-367.
 14. Misztal, B. (2000). Teoria socjologiczna a praktyka społeczna [Sociological theory and social practice]. Kraków: Wydawnictwo UNIVERSITAS.
 15. Miś, A. (2006). Kształtowanie karier w organizacji [Shaping of careers in an organisation]. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Paszkowska-Rogacz, A. (2009). Doradztwo zawodowe [Vocational guidance]. Warszawa: Wydawca Difin.
 17. Patton, W., McMahon, M. (2006). Career Development and Systems Theory: Connecting Theory and Practice. Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers.
 18. Savickas, M.L. (2013). Career Construction Theory and Practice. W: R.W. Lent, S.D. Brown (red.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (s. 147-183). Hoboken, NJ: Wiley.
 19. Savickas, M.L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J., Duarte, M.E., Guichard, J., Soresi, S., Van Esbroeck, R., Van Vianen, A.E.M. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75, 239-250.
 20. Solarczyk-Ambrozik, E. (2015). Nowe trendy w teoriach rozwoju karier – implikacje dla poradnictwa kariery [New trends in theories of career development: Implications for career counselling]. Studia Edukacyjne, 35, 29-30.
 21. Sztompka, P. (2002). Socjologia [Sociology]. Kraków: Wydawnictwo Znak.