Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem prezentowanych badań było określenie, jaki poziom dojrzałości do planowania kariery, definiowany za pomocą wymiernego poczucia skuteczności w podejmowaniu decyzji zawodowych przez młodzież, jest typowy dla osób o preferencjach kombinacji różnych orientacji temporalnych. W badaniu wzięło udział 92 uczniów ostatnich klas szkoły ponadgimnazjalnej (50% dziewcząt i chłopców) w wieku 17–19 lat. Zastosowano Skalę Poczucia Skuteczności w Podejmowaniu Decyzji Zawodowych Betz i Taylor oraz Kwestionariusz Postrzegania Czasu Zimbardo i Boyda. Zebrane dane pokazały, że nasilenie orientacji temporalnej przeszłościowej negatywnej oraz teraźniejszej fatalistycznej wiąże się z brakiem dojrzałości do planowania kariery zawodowej w większości jej wymiarów. Wyniki zostały przeanalizowane w świetle badań nad poczuciem skuteczności w podejmowaniu decyzji oraz procesu orientacji młodzieży ku przyszłości.

Słowa kluczowe

orientacja temporalna dojrzałość do planowania kariery decyzje poczucie skuteczności

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Adelabu, D.H. (2007). Time Perspective and School Membership as Correlates to Academic Achievement among African American Adolescents. Adolescence, 42, 525-538.
 2. Adelabu, D.H. (2008). Future Time Perspective, Hope, and Ethnic Identity among African American Adolescents. Urban Education, 43, 347-360.
 3. Arthur, M.B, Rousseau, D.M. (1996). The Boundaryless Career: A New Employment Principle for a New Organizational Era. Oxford: Oxford University Press.
 4. Banasikowska, I. (2001). Rola różnic indywidualnych w badaniach nad poczuciem czasu u człowieka [“The Role of Individual Differences in Research on the Human Sense of Time”]. W: W. Ciarkowska, A. Matczak (red.), Różnice indywidualne: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelaua [Individual Differences: Selected Research Inspired by Professor Jan Strelau’s Regulative Theory of Temperament] (s. 117-133). Warsaw: The Interdisciplinary Centre for Behaviour Genetic Research of the Warsaw University.
 5. Bandura, A. (2002). “Exercise of Personal and Collective Efficacy in Changing Societies.” W: A. Bandura (red.), Self-Efficacy in Changing Societies (s. 1-45). Cambridge: Cambridge University Press.
 6. Bańka, A. (2005). Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy: psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym. Poznań: „Print-B”.
 7. Bańka, A. (2007). Psychologiczne doradztwo karier. Poznań: „Print-B”.
 8. Betz, N., Klein, K. (1996). Relationships among Measures of Career Self-Efficacy, Generalized Self-Efficacy, and Global Self-Esteem. Journal of Career Assessment, 4, 285-298.
 9. Betz, N.E., Hammond, M., Multon, K. (2005). Reliability and Validity of Five-Level Response Continua for the Career Decision Self-Efficacy Scale. Journal of Career Assessment, 13, 131-149.
 10. Betz, N.E., Taylor, K.M. (2006). Manual for the Career Decision Self-Efficacy Scale and CDSE – Short Form. Ohio: The Ohio State University.
 11. Block, R.A. (1990). Models of Psychological time. W: R.A. Block (red.), Cognitive Models of Psychological Time. Hilldale, NJ: Erlbaum.
 12. Brewer, J.D. (2005). Ethnography. Buckingham: Open University Press.
 13. Briscoe, J.P., Hall, D.T., Frautschy De Muth R.L. (2006). Protean and Boundaryless Careers: An Empirical Exploration, Journal of Vocational Behavior, 69, 30-47.
 14. Chlewiński, Z. (1977). Czas w aspekcie fizjologicznym i psychologicznym [“Time in Physiological and Psychological Aspects”]. Roczniki Filozoficzne [Philosophical Annuals], 25, 93-117.
 15. Crites, J.O. (1973). Career Maturity. Michigan: National Council on Measurement in Education.
 16. De Volder, M.L., Lens, W. (1982). Academic Achievement and Future Time Perspective as a Cognitive-Motivational Concept. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 566-571.
 17. Di Fabio, A. (2014). Intrapreneurial Self-Capital: a New Construct for the 21st Century. Journal of Employment Counselling, 3(51), 98-111.
 18. Encyklopedia PWN [Encyclopaedia of the Polish Scientific Publishers] (1999). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN [Polish Scientific Publishers].
 19. Ferrari, J.R., Diaz-Morales, J.F. (2007). Procrastination: Different Time Orientations Reflect Different Motives. Journal of Research in Personality, 41, 707-714.
 20. Fraisse, P. (1963). Psychology of Time. New York: Harper & Now.
 21. Ferrari, J.L, Nota, L., Soresi, S. (2010). Time Perspective and Indecision in Young and Older Adolescents. British Journal of Guidance and Counselling, 38, 61-82.
 22. Gati, I., Osipow, W., Fassa, N. (1994). The Scale Structure of Multi-Scale Measures: Application of the Split-Scale Method to the Task-Specific Occupational Self-Efficacy Scale and the Career Decision-Making Self-Efficacy Scale. Journal of Career Assessment, 2, 384-397.
 23. Hackett, G. (2002). Self-Efficacy in Career Choice and Development. W: A. Bandura (red.), Self-Efficacy in Changing Societies (s. 1-45). Cambridge: Cambridge University Press.
 24. Hall, D.T. (2006). Special Section on Boundaryless and Protean Careers: Next Steps in Conceptualizing and Measuring Boundaryless and Protean Careers. Journal of Vocational Behavior, 69. 1-3.
 25. Hodgins, D.C., Engel, A. (2002). Future Time Perspective in Pathological Gamblers. Journal of Nervous and Mental Disease, 190, 775-780.
 26. Hoonaert, J. (1973). “Time Perspective: Theoretical and Methodological Considerations.” Psychologia Belgica, 13, 265-294.
 27. Hulbert, R.J., Lens, W. (1988). Time and Self-Identity in Later Life. Aging and Human Development, 27, 293-303.
 28. Inkson, K. (2006). Protean and Boundaryless Careers. Journal of Vocational Behavior, 69. 48-63.
 29. Lennings, C.L., Burns, A.M., Cooney, G. (1998). The Profiles of Time Perspective and Personality: Developmental Considerations. Journal of Psychology, 132, 629-641.
 30. Lasane, T.P. Jones, J.M. (1999). Temporal Orientation and Academic Goal-Setting. The Mediation Properties of a Motivational Self. Journal of Social Behavior and Personality, 14, 31-44.
 31. Lens, W. (2004). Future Time Perspective. A Psychological Approach. Paper presented at the symposium: “The Psychology of Time: Theoretical Inspirations, Experience, Temporal Competencies, Empirical Approaches.” Lublin: The Catholic University of Lublin.
 32. Lens, W., Moreas, M.A. (1994). Future Time Perspective: An Individual and a Societal Approach. W: Z. Zaleski (red.), Psychology of Future Orientation. Lublin: The Scientific Society of the Catholic University of Lublin.
 33. Lewin, K. (1946). Behavior and Development as a Function of Total Situation. W: L. Carmichel (red.). Manual of Child Psychology, New-York: Wiley, 791-844.
 34. Liberska, H. (2004). Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania [“Temporal Perspectives of Young People. Selected Determinants.”] Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM [Adam Mickiewicz University Press].
 35. Luken, T. (2013). Przygotowania do konstruowania kariery (career learning) – czy rzeczywiście zmierzamy w dobrym kierunku? [“Career Learning – Is It Really a Step in the Right Direction?”]. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 131-147.
 36. Łukaszewski, W. (1984). Umiejscowienie w czasie [“Placement in Time”]. W: W. Łukaszewski, Szanse rozwoju osobowości [Opportunities of Personality Development] (s. 157-184). Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 37. Łukaszewski, W. (1983). Orientacje temporalne jako jeden z aspektów osobowości [“Temporal Orientations as One of Aspects of Personality”]. W: W. Łukaszewski (red.), Osobowość – orientacje temporalne – ustosunkowanie się do zmian (Personality – Temporal Orientations – Shaping Attitudestowards Changes). Wrocław: Wrocław University Press.
 38. Nawrat, R. (1981). Orientacja temporalna: przegląd technik pomiaru i wyników badań [“Temporal Orientation: Overview of Techniques of Measurement and Results of Research”]. Przegląd Psychologiczny [Psychological Review] 24, 97-123.
 39. Nosal, Cz. (2004). Struktura orientacji temporalnej [“Structure of Temporal Orientation”]. W: Cz. Nosal, B. Bajcar, Czas psychologiczny: wymiary, struktura, konsekwencje [Psychological Time: Dimensions, Structure and Consequences] (s. 57-73). Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
 40. Nurmi, J. (1991). How do Adolescents See their Future? A Review of the Development of Future – Orientation and Planning. Developmental Review, 11, 1-59.
 41. Nuttin, J. (1985). Future Time Perspective and Motivation.Theory and Research Method. Leuven: Leuven University Press.
 42. Obuchowski, K. (1987). Psychologiczne aspekty orientacji temporalnej [“Psychological Aspects of Temporal Orientation”]. W: K. Cackowski, J. Wojczakowski (red.), Stosunek do czasu w różnych strukturach kulturowych [The Attitude to Time in VariousCultural-Structures]. Warszawa: ANS.
 43. Ornstein, R.W. (1969). On the Experience of Time. New York: American Elsevier.
 44. Pawluczuk, W. (1987). Czas w różnych systemach aktywności człowieka [“Time in Various Systems of Human Activity”]. W: K. Cackowski, J. Wojczakowski (red.), Stosunek do czasu w różnych strukturach kulturowych [The Attitude to Time in Various Cultural Structures]. Warszawa: ANS.
 45. Phan, H.P. (2009). Amalgamation of Future Time Orientation, Epistemological Beliefs, Achievement Goals and Study Strategies: Empirical Evidence Established. British Journal of Educational Psychology, 79, 155-173.
 46. Presti, A.L., Pace, F., Mondo, M., Nota, L., Casarubia, P., Ferrari, L., Betz, N.E. (2012). An Examination of the Structure of the Career Decision Self-Efficacy Scale (Short Form) among Italian High School Students. Journal of Career Assessment, 21, 337-347.
 47. Savickas, M.L. (2005). The Theory and Practice of Career Construction. W: S.D. Brown, R.W. Lent (red.), Career Development and Counselling: Putting Theory and Research to Work (s. 42-70). Hoboken, NJ.: John Wiley & Sons.
 48. Simons, J., Dewitte, S., Lens, W. (2004). The Role of Different Types of Instrumentality in Motivation, Study Strategies, and Performance: Know Why You Learn, so You’ll Know What You Learn! British Journal of Educational Psychology, 74, 343-360.
 49. Suddendorf, T., Corballis, M.C. (1997). Mental Time Travel and the Evolution of the Human Mind. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 123, 133-167.
 50. Sullivan, S.E. Arthur, M.B. (2006). The Evolution of Boundaryless Career Concept: Examining Physical and Psychological Mobility. Journal of Vocational Behavior, 69, 19-29.
 51. Super, D.E. (1972). Psychologia zainteresowań, tłum. H. Choynowska, [Psychology of Interests]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 52. Super, D.E. (1990). A Life Span, Life Space to Career Development. W.D. Brown, L. Brooks (red.), Career Choice and Development (2nd ed., s. 197-261). San Francisco, Washington, London: Jossey-Bass Publishers.
 53. Tabachnick, B.G., Fidel, L.S. (2007). Using Mulitavariate Statistics (5th ed.). New York: Allen & Bacon.
 54. Taber, B.J. (2012). Time Perspective and Career-Making Difficulties in Adults. Journal of Career Assessment, 21, 200-209.
 55. Taylor, K.M., Betz, N.E. (1983). Applications of Self-Efficacy Theory to the Understanding and Treatment of Career Indecision. Journal of Vocational Behavior, 22, 63-81.
 56. Tucholska, K. (2007). Kompetencje temporalne jako wyznacznik dobrego funkcjonowania [Temporal Competences as an Indicator of Good Functioning]. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 57. Wallace, M., Rabin, A.I. (1960). Temporal Experience. Psychological Bulletin, 57, 213-236.
 58. Wessman, A.E. (1973). Personality and the Subjective Experience of Time. Journal of Personality Assessment, 37, 103-114.
 59. Zaleski, Z. (1988). Transtemporalne «ja»: osobowość w trzech wymiarach czasowych [“The Transtemporal ‘I’: Personality in Three Temporal Dimensions”]. Przegląd Psychologiczny [Psychological Review], 4(31), 931-945.
 60. Zaleski, Z. (1991). Psychologia zachowań celowych [Psychology of Intentional Behaviours]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 61. Zimbardo, P.G. (2002). Time to Take our Time. Psychology Today, 35, 62.
 62. Zimbardo, P.G., Boniwell, I. (2007). Zrównoważona perspektywa czasowa jako warunek optymalnego funkcjonowania [“Balanced Temporal Perspective as a Condition of Optimal Functioning”]. W: A. Linley, S. Joseph, Psychologia pozytywna w praktyce, tłum. A. Jaworska [Positive Psychology in Practice]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 63. Zimbardo, P.G., Boyd, J.N. (1999). Putting Time in Perspective: A Valid, Reliable Individual Differences Metric. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 6, 1271-1288.
 64. Zimbardo, P.G., Boyd, J.N. (2009). Paradoks czasu, tłum. A. Cybulska, M. Zieliński, [The Time Paradox]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 65. Zimbardo, P.G., Gonzalez, A. (1985). Time in Perspective. Psychology Today, 3, 21-26.