Treść głównego artykułu

Abstrakt

Ze strony organizacji europejskich płynie wyraźna sugestia odnośnie do rozwoju programów edukacji i szkolenia zawodowego (VET – Vocational Education and Training – Uczenie się w kształceniu i szkoleniu zawodowym), które przyjmują ideę równoległego uczenia się opartego na pracy w przedsiębiorstwach (WBL – Work Based Learning). W niniejszym tekście analizowana jest rola szkoły zawodowej funkcjonującej w ramach takich programów. Powstaje pytanie, w jakim stopniu – znajdując się w takiej relacji – partnerska szkoła może utrzymać swoją pedagogiczną rolę i może wspierać rozwój wartości emancypacyjnych (liberating). Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga przeanalizowania odpowiedniej literatury.


Odnośnie do pedagogicznej roli szkoły studium to pokazuje, że nie może być ona w pełni rozwijana w ramach tzw. podwójnego systemu (dual system). Dominująca obecnie logika rynku pracy utrudnia bowiem krytyczne podejście do instytucji społecznych oraz struktur produkcyjnych. Jednakże zamiar emancypacyjny szkoły oraz przygotowanie uczniów do krytycznego podejścia w poznawaniu życia codziennego, w tym życia zawodowego, potencjalnie mogą być realizowane w ramach połączonych programów wówczas, gdy szkoła odgrywa rolę ważnego partnera i swoistego koordynatora. Na zakończenie tego artykułu zostaną więc wysunięte pewne propozycje ułatwienia współpracy między szkołą a przedsiębiorstwem w ramach owych wspólnych programów.

Słowa kluczowe

wartości emancypacyjne (liberating) szkoły edukacja zawodowa uczenie się oparte na pracy rynek pracy

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Adams, N., Adams, J. (2006). Bad Work is Better Than No Work: The Gendered Assumptions in Welfare-to-Work Training Programs. Journal for Critical Education Policy Studies, 4(1), 143-159. Available at: http://www.jceps.com/archives/2304
 2. Agulhon C.A. (2000). L’alternance: une notion polymorphe, des enjeux et des pratiques segmentés. Revue Française de Pédagogie, No 131, 55-64. Paris: INRP.
 3. Arrighi, J.J. (2013). L’apprentissage et le chômage des jeunes. En finir avec les illusions. Revue Française de Pédagogie, No 183, 49-58. Lyon: INRP.
 4. Bahl, A. (2013). Between a rock and a hard place – structural dilemmas of workplace trainers in German apprenticeship training. W: S. Akoojee, Ph. Gonon, U. Hauschildt, Ch. Hofmann (red.): Apprenticeship in a Globalised World. Premises, Promises and Pitfalls (s. 157-160). Münster / Zürich: LIT 2013.
 5. Beicht, U., Walden, G. (2014). How socially selective is the German system of initial vocational education and training? Transitions into initial vocational training and the influence of social background. Journal of Vocational Education and Training, doi: 10.1080/136820.2014.983955
 6. Bruges Communiqué, (2010). On enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for the period 2011-2020, accessed at: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/bruges_en.pdf.
 7. Cheneval-Armand, H. (2007). Construire une référence à partir des pratiques professionnelles: le cas de l’enseignement de la santé et de la sécurité du travail. Skholê, hors serie 1, 109-118.
 8. Dewey, J. (1966). Democracy and education. New York: Free Press.
 9. Di Fabio, A. (2014). Career counselling and positive psychology in the 21st century: New constructs and measures for evaluating the effectiveness of intervention. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 13-40/193-213.
 10. Duarte, M.E. (2014). Life-designing: Objectives, processes, instruments. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 41-71/214-230.
 11. Eckelt, M., Schmidt, G. (2015). Learning to be precarious – The transition of young people from school into precarious work in Germany. Journal for Critical Education Policy Studies, 12(3), 130-155. Available at: http://www.jceps.com/archives/2304
 12. Freire, P. (1968) Pedagogy of the Oppressed. New York: Continum.
 13. Halliday, J. (2010). Critical thinking and the academic vocational divide, The Curriculum Journal, 11(2), 159-175.
 14. Hyland, T. (2006). Vocational education and training and the therapeutic turn, Educational Studies, 32(3), 299-306.
 15. Hyland, T. (2011). Mindfulness, therapy vocational values: exploring the moral and aesthetic dimensions of vocational education and training. Journal of Vocational Education and Training, 63(2), 129-141.
 16. Imdorf, C. (2013). Lorsque les entreprises formatrices sélectionnent en fonction du genre. Le recrutement des apprenti(e)s dans le secteur de la réparation automobile Suisse. Revue française de Pédagogie, 183, 59-70. Lyon: INRP.
 17. James, P., Mulcahy, D. (2000). Competency-based training and beyond: action research and reflective practice in vocational education and training, Educational Action Research, 8(3), 515-532.
 18. Jonhson, S. (1998). ‘Skills, Socrates and the Sophists: learning from history’. British Journal of Educational Studies 46(2), 201-213.
 19. Kergoat, P., Capdevielle-Mougnibas, V. (2013). Les formations par apprentissage: un domaine de recherche à développer. Revue française de Pédagogie, 183, 5-14. Lyon: INRP.
 20. Kozan, S., Di Fabio, A., Blustein, D.L., Kenny, M.E. (2014). The role of social support and work-related factors on the school engagement of Italian high school students. Journal of Career Assessment, 22, 345-354.
 21. Lave, J., Wenger, E. (1991). Situated Learning: legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press.
 22. Moodie, G. (2002). Identifying vocational education and training, Journal of Vocational Education &Training, 54(2), 249-266.
 23. Moreau, G. (2003). Le monde apprenti. Paris: la Dispute, 2003.
 24. Ostendorf, A. (2012). Informal workplace ‘educators’: The hidden protagonists of workplace learning. W: L.A. Chisholm, K. Lunardon, A. Ostendorf, P. Pasqualoni (red.), Decoding the meaning of learning at work in Asia and Europe (s. 67-76). Innsbruck: University Press.
 25. Pastré, P., Mayen, P., Vergnaud, G. (2006). La didactique professionnelle. Revue française de pédagogie, 154, 145-198. Lyon, INRP.
 26. Shavit, Y., Müller, W. (2000). Vocational Secondary Education, Where diversion and where safety net? European Societies, 2(1), 29-50.
 27. Tanguy, L. (2003). Apprentissage en enterprise et formation professionnelle en école: une mise en perspective des années 1950 aux années 1990. Revue française de Pédagogie, 183, 27-38. Lyon: INRP.
 28. Tur Porres, G., Wildemeersch, D., Simons, M. (2014). Reflections on the emancipatory potential of vocational education and training practices: Freire and Rancière in dialogue. Studies in Continuing Education, 36(3), 275-289.
 29. UNESCO, (2001). Revised Recommendation Concerning Technical and Vocational Education and Training. Paris: UNESCO. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13145&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
 30. Vickerstaff, S. (2007). ‘I was just the boy around the place’: What made apprenticeships successful? Journal of Vocational Education & Training, 59(2), 331-348.
 31. Wringle, C. (1991). Education, schooling and the world of work. W: D. Corson (red.), Education for work (s. 37-51). Clevedon: Multilingual Matters.