Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule podjęto analizę mediacji w perspektywie poradoznawczej, eksponując zarówno podobieństwa, jak i różnice tych form pomocy. Ukazano etapy przebiegu procesu poradniczego i mediacji, wskazując na zakres kompetencji doradcy niezbędny dla wspierania klienta na każdym etapie procesu. Przybliżono też kluczowe kompetencje operacyjne, społeczne i komunikacyjne mediatora. Pokazanie odmiennego, od prezentowanych dotychczas, obrazu mediacji pozwoliło odsłonić możliwości ingerencji mediatora w proces rozwiązywania konfliktu z poradoznawczego punktu widzenia. Być może, takie spojrzenie na praktykę prowadzenia mediacji będzie odpowiedzią na prośby doradców praktyków o konkretne


wskazówki do działania.

Słowa kluczowe

mediacja poradoznawstwo praktyka poradnicza zakres kompetencji mediatora-doradcy

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Brammer, L.M. (1973). The Helping Relationship: Processes and Skills. Engelwood Cliffs: Prentice-Hall. (Polish edition: Kontakty służące pomaganiu. Procesy i umiejętności., tłum. J. Mieścicki, M. Żardecka, Polskie Towarzystwo Psychologiczne).
 2. Cybulko, A., Siedlecka-Andrychowicz, A. (2009). Mediator: role, umiejętności, osobowość (The Mediator: Roles, Skills, Personality). W: E. Gmurzyńska, R. Morek, (red.), Mediacje. Teoria i praktyka [Mediations: Theory and Practice] (s. 167-178). Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o.
 3. Czerkawska, A. (2009). Poradnictwo w perspektywie egzystencjalizmu (Counselling: An Existentialist Perspective). W: A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu [Counselling Studies: The Discourse Continues] (s. 125–145). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Czerkawska, A., Czerkawski, A. (2005). Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego [The Ethical Dimension of Vocational Counselling]. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 5. Drążkowska-Zielińska, E. (2005). Pierwsza próba (The First Attempt). W: K. Drat-Ruszczak, E. Drążkowska-Zielińska (red.), Podręcznik pomagania. Podstawy pomocy psychologicznej. Szkoły i kierunki psychoterapii [The Handbook of Helping: Basics of Psychological Help. Psychotherapy: Schools and Approaches] (s. 53-67). Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”.
 6. Duarte, M.E. (2014). Poradnictwo w konstruowaniu życia. Cele, procesy, instrumenty/Life-designing: Objectives, processes, instruments. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 2014, 41–58/214–230.
 7. Egan, G. (2002). Kompetentne pomaganie. Model pomocy oparty na procesie rozwiązywania problemów [The Skilled Helper: A Problem-Management and Opportunity Development Approach to Helping], tłum. J. Gilewicz, E. Lipska. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 8. Gmurzyńska, E. (2009). Etapy mediacji (Stages of Mediation). W: E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje. Teoria i praktyka (Mediations: Theory and Practice) (s. 129–147). Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o.
 9. Kargulowa, A. (2007). O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu. Podręcznik akademicki [On Counselling Theory and Practice: Varieties of Counsellogical Discourse – A Textbook for Students]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Kargulowa, A., Ferenz, K. (1991). Społeczny kontekst poradnictwa [The Social Context of Counselling]. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.
 11. Kressel, K. (2006). Mediation Revisited. W: M. Deutsch, P.T. Coleman, E.C. Marcus (red.), The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice. San Francisco: John Wiley Sons. 726–757. Polish edition: Mediacje. W: M. Deutsch, P.T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka (s. 519–543). Wydawnictwo UJ.
 12. Kujan, P. (2014). Różne wymiary działalności naprawczej, czyli o (nie)mierzalnej skuteczności postępowania mediacyjnego [Dimensions of Repair Action: Or, on the (Non) Measurable Efficacy of Mediation]. W: E. Zierkiewicz, A. Ładyżyński (red.), Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa (s. 65–82). Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego and Wydawnictwo CHRONICON.
 13. Moore, Ch.W. (1996). The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass. (Polish edition: Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania problemów. Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o.).
 14. Okun, B.F. (2002). Skuteczna pomoc psychologiczna [Effective Psychological Help], tłum. J. Suchecki. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
 15. Savickas, M., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J-P., Duarte, M.E., Guichard, J., Soresi, S., Van Esbroeck, R., Van Vianen, A.E.M. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75, 239-250.