Treść głównego artykułu

Abstrakt

Poradnictwo adopcyjne to szczególna forma poradnictwa rodzinnego, stawiająca sobie za cel udzielanie wsparcia podmiotom uczestniczącym w procesie przysposobienia dziecka. Należą do nich: rodzina biologiczna, dziecko oraz kandydaci na rodziców adopcyjnych. Każdy z wymienionych podmiotów potrzebuje specyficznej pomocy. Poradnictwo adopcyjne trudno jednoznacznie przypisać do jednego z klasycznych rodzajów: dyrektywnego, liberalnego czy dialogowego. Posiada bowiem cechy każdego z nich. Szczególna jest tu rola doradców, którzy wywierają silny wpływ na radzących się, a którym równocześnie zależy na procesie dojrzewania podmiotów, budowania zaufania oraz możliwości towarzyszenia im w formach pomocy postadopcyjnej, nawet, przez okres wielu lat.

Słowa kluczowe

adopcja poradnictwo adopcyjne rodzina biologiczna dziecko adoptowane kandydaci na rodziców adopcyjnych

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bielicka I., Stelmachowski A., Sztekiel E. (1966) O przysposobieniu (adopcji) dzieci, mówią lekarz, działacz społeczny i prawnik, Warszawa.
 2. Brammer L.M. (1984) Kontakty służące pomaganiu. Procesy i umiejętności, przeł. J. Miescicki, M. Żardecka, Warszawa, Studium Pomocy Psychologicznej PTP.
 3. Cattabeni G. (2008) Dziecko przybyłe z daleka. Adopcja i rodzina zastępcza, przeł. P. Borkowski, Warszawa, Pax.
 4. Gutowska A. (2008) Rodzicielstwo adopcyjne. Wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych, Lublin, Wyd. KUL.
 5. Kargulowa A. (2004) O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu, Warszawa, Wydawnictwo naukowe PWN.
 6. Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r.
 7. Ładyżyński A. (1996) Poradnictwo w działalności ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, [w:] Dramaturgia poradnictwa. Materiały VII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, pod red. A. Kargulowej, Wrocław 12 -13 czerwca 1995, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1889, Prace Pedagogiczne, Wrocław, s. 169 -180.
 8. Ładyżyński A. (2009) Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 9. Szymborska A. (1976) Adopcja, Warszawa, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia.
 10. Szyszkowska-Klominek W. (1976) Adopcja a co potem?, Warszawa, Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
 11. Termińska K. (2008) Rodzina i Ty. Fenomenologia wiązania, Warszawa, Eneteia.
 12. Netografia:
 13. www.niusy.onet.pl, z dnia 4 stycznia 2005. http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=69, z dnia 14 września 2012.