Procedura recenzowania tekstów jest zgodna z wytycznymi MNiSW:

  1. Recenzenci tekstów publikowanych w Studiach Poradoznawczych/Journal of Counsellogy dobierani są pod względem kompetencji w danej dziedzinie, tak by gwarantowali wysoki standard i rzetelność recenzji.
  2. Recenzenci w swoich opiniach są niezależni.
  3. Lista recenzentów współpracujących umieszczona jest na stronie internetowej czasopisma.
  4. Tożsamość recenzentów poszczególnych numerów pisma nie jest ujawniana.
  5. Każdy tekst recenzowany jest przez dwóch recenzentów.
  6. Recenzenci i autorzy tekstów nie znają swoich tożsamości („double-blind review proces").
  7. Przydzielając tekst recenzentom redakcja kieruje się zasadą niewystępowania konfliktu interesów pomiędzy autorem i recenzentem.
  8. W przypadku, gdy recenzent i/ lub autor znają swoją tożsamość recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.
  9. Recenzja sporządzana jest pisemnie, a jej konkluzje są jasne i jednoznaczne. Recenzent może uzależnić dopuszczenie tekstu do publikacji od dokonania przez autora wskazanych przez recenzenta poprawek tekstu.
  10. Do recenzji dopuszczane są teksty spełniające wymagania sformułowane w „Ogólnych zasadach publikacji" oraz „Wymaganiach technicznych".