Treść głównego artykułu

Abstrakt

Wśród głównych zadań stawianych szkole ważne miejsce zajmuje wspieranie młodzieży w planowaniu kariery zawodowej i prowadzących do niej ścieżek kształcenia. Polityka oświatowa państwa poprzez kolejne nowelizacje rozporządzenia o zasadach udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych coraz precyzyjniej określa powinności szkoły i jej pracowników w zakresie realizacji poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Jednocześnie wiele badań ukazuje rozłączność modelu teoretycznego z jego implementacją. W artykule omówiono badania własne prowadzące do wyodrębnienia czynników zakłócających funkcjonowanie szkolnego poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Przedstawiono wyniki analiz towarzyszących identyfikacji przyczyn trudności i przeszkód, na jakie natrafiają osoby odpowiedzialne za poradnictwo adresowane do uczniów gimnazjów.

Słowa kluczowe

poradnictwo edukacyjno-zawodowe koordynatorzy wewnątrzszkolnego systemu doradztwa doradcy zawodowi

Szczegóły artykułu

Referencje

  Czepiel, A. P. (2013). Dlaczego należy zwiększyć efektywność doradztwa zawodowego w polskich szkołach? [On the necessity of increasing effectiveness of career counselling in Polish schools]. Warszawa, PL: Warszawa: Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR.
  Domecka, M. & Mrozowicki, A. (2008). Robotnicy i ludzie biznesu. Wzory karier zawodowych a zmiana społeczna w Polsce [Physical workers and business people: Career patterns and social change in Poland]. Przegląd Socjologii Jakościowej, 4(1), 136-155.
  Kargulowa, A. (2005). O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu [On the theory and practice of counseling: Varieties of counsellogy discourse]. Warszawa, PL: PWN.
  Karska, K. (2013). Poradnictwo zawodowe w gimnazjach – założenia a rzeczywistość (unpublished PhD dissertation) [Career counselling in secondary schools: Initial assumptions vs. the reality]. Warszawa, PL: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
  Kędzierska, H. (2011). Kariery zawodowe nauczycieli [Teachers’ professional careers]. Przegląd Pedagogiczny, 2, 78-87.
  Kotarba-Kańczugowska, M. (2010) Praca metodą projektu [The project method in use]. Warszawa, PL: ORE.
  Kotarbiński, T. (1965). Praxiology: An introduction to the science of efficient action. Trans. O. Wojtasiewicz. Oxford, UK: Pergamon Press/Warszawa, PL: PWN.
  Krawczyk, P. (2016). Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w kształceniu ogólnym [Educational and vocational counselling in general education.]. In M. Wolan-Nowakowska (Ed.), Poradnictwo zawodowe w szkole – ku możliwościom przeciw ograniczeniom [Career counselling in schools: Towards opportunities and against limitations] (pp. 46-62). Warszawa, PL: APS.
  Minta, J. (2012). Od aktora do autora: Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery [From an actor to an author: Supporting young people in career construction]. Warszawa, PL: KOWEZiU.
  Pilch T. & Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych [Principles of educational research]. Warszawa, PL: WA “Żak.”
  Savickas, M. L. et al. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75(3), 239-250. doi:10.1016/ j.jvb.2009.04.004.
  Wojtasik, B. (2010). Proces zmian w poradnictwie edukacyjno-zawodowym: Dążenie do spójności, współpracy i dobrej jakości [The process of change in educational and vocational counseling: A quest for coherence, cooperation and high quality.]. Edukacja Dorosłych, 1, 27-39.
  Wolan-Nowakowska, M. (2013). Młodzież w sytuacji planowania kariery zawodowej. Badania porównawcze uczniów z dysfunkcją narządu ruchu i pełnosprawnych [Young people and future career planning: Comparative studies of students with and without motor dysfunctions]. Warszawa, PL: Wydawnictwo APS.
  Education Office (2013). Education development programme in Warsaw for 2013-2020. Education Office (2015). Report on the Warsaw Career Counselling System. Warsaw: Education Office for the Capital City of Warsaw.
  Education Office (2016). http://docplayer.pl/3149664-Warszawski-system-doradztwa-zawodowego.html.
  Educational Research Institute (2013). Thematic report on the survey Working time and conditions as reported by teachers. Warsaw: Educational Research Institute.
  Educational Research Institute (2015). Diagnosis of the condition of educational and career counselling in lower and upper secondary schools as reported by school heads and people providing counselling. Warsaw: Educational Research Institute.
  National Centre for Supporting Vocational and Continuing Education (2008). School career counsellor. Warsaw: NCSVCE.
  Ministry of National Education (2001). Regulation of the Minister of National Education of 21 May 2001 on the general statutes of public kindergartens and public schools.
  Ministry of National Education (2010). Regulation of the Minister of National Education of 17 November 2010 concerning rules on providing and organisation of psychological and pedagogical help in public pre-schools, schools and other establishments.
  Ministry of National Education (2013). Regulation of the Minister of National Education of 30 April 2013 concerning rules on providing and organisation of psychological and pedagogical help in public pre-schools, schools and other establishments.
  EIS (2016). Educational Information System.