Treść głównego artykułu

Abstrakt

Założeniem niniejszego artykułu jest przedstawienie refleksji nad działaniami sprzyjającymi świadomej i intencjonalnej integracji zespołów wielopokoleniowych w miejscu pracy oraz namysłu nad zastosowaniem poradnictwa właśnie w tym obszarze. W warunkach polskich działania podejmowane na rzecz integracji zespołów wielopokoleniowych w miejscu pracy realizowane są najczęściej w ramach interwencji stosowanych ze względu na różnorodność przygotowania zawodowego lub wiek pracowników, co powoduje, iż problematyka budowania zespołów wielopokoleniowych jest najczęściej postrzegana jako domena badań nauk z obszaru ekonomii i specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Celem tego artykułu, opracowanego z pozycji badacza humanisty, jest wskazanie potrzeby podjęcia szeroko rozumianych działań poradniczych ukierunkowanych na budowanie dialogu międzypokoleniowego w środowisku pracy oraz interwencji w obszarze wzmacniania potencjału klientów prezentujących różne pokolenia na rynku zatrudnienia.


 

Słowa kluczowe

zespoły wielopokoleniowe poradnictwo karier tożsamość pracownicza relacje pracownicze

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Blustein, D. L. (2011). A relational theory of working. Journal of Vocational Behavior, 79, 1-17.
 2. Bobako, M. (2012). Zaklinanie nowoczesności. Axel Honneth i moralna gramatyka filozoficznych przemilczeń. W: A. Honneth, Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych (s. XXVII–XLIII), Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 3. Bugdol, M. (2010). Zaufanie jako element systemu wartości organizacyjnych. Współczesne Zarządzanie, (2), 11–25.
 4. Bursh, D., Kelly, K. (2014). Managing the multigenerational workplace. Chapel Hill: UNC Kenan-Flagler Business School.
 5. Chirkowska-Smolak, T., Grobelny, J. (red.). (2015). Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia. Kraków: Wydawnictwo Libron.
 6. Conger, J. A., Kanungo, R. N. (1988). The empowerment process: Integrating theory and practice. The Academy of Management Review. 13(3), 471–482.
 7. Cybal-Michalska, A., Kanclerz, B., Myszka-Strychalska, L., Peret-Drążewska, P. (red.). (2018). Młodzież w sferze doświadczeń edukacyjno-zawodowych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 8. Czapiński, J., Panek, T. (red.). (2015). Diagnoza społeczna 2015: warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 9. Czerkawska, A. (2018). Ku dialogicznej więzi w poradnictwie humanistycznie zorientowanym/ Towards a dialogical bond in humanistic – oriented counseling. Studia Poradoznawcze/ Journal of Counsellogy, 7, 129–146/333–349.
 10. Deloitte Global. (2015). Mind the gaps: The 2015 Deloitte Millennial Survey: Summary of global findings. Pobrane z: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/about-deloitte/in-about-2015-millennial-innovation-survey.pdf
 11. Deloitte Global. (2016). The 2016 Deloitte Millennial Survey: Winning over the next generation of leadersf. Pobrane z: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-millenial-survey-2016-exec-summary.pdf
 12. Deloitte Global. (2018). 2018 Deloitte Millennial Survey: Millennials disappointed in business, unprepared for Industry 4.0. Pobrane z: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-2018-millennial-survey-report.pdf
 13. Di Fabio, A. (2014). Poradnictwo kariery i psychologia pozytywna w XXI wieku. Nowe konstrukty i sposoby oceny skuteczności działań doradczych/ Career counselling and positive psychology in the 21st century: New constructs and measures for evaluating the effectiveness of intervention. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 3, 13–40/193–213.
 14. Duarte, M. E. (2014). Poradnictwo w konstruowaniu życia. Cele, procesy, instrumenty/ Life designing: Objectives, processes, instruments. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 3, 41–58/214–230.
 15. Espinoza, C. (2016). Milenialsi w pracy. 7 umiejętności, które powinni posiąść dwudziestokilkulatkowie, by móc pokonywać progi i bariery w życiu i pracy. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 16. Eurofound. (2011). Young People and NEETs in Europe: First Findings. Dublin. https://doi.org/10.2806/3177
 17. European Commission. (2011). Demography report 2010: Older, more numerous and diverse Europeans. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2767/79004
 18. European Commission. (2016). Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The Youth Guarantee and Youth Employment Initiative three years on. Strasburg. Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0646
 19. European Economic and Social Committee. (2017). Impact of digitalisation and the on-demand economy on labour markets and the consequences for employment and industrial relations. Bruksela: Visits and Publications Unit. https://doi.org/10.2864/695900
 20. European Economic and Social Committee. (2018). Bridging the skills gap for growth and job creation. Bruksela: Visits and Publications Unit. https://doi.org/10.2864/91368
 21. European Lifelong Guidance Policy Network. (2015). Guidelines for policies and systems development for lifelong guidance: A reference framework for the EU and for the Commission. Jyväskylä. Pobrane z: http://www.elgpn.eu/publications/elgpn-tools-no-6-guidelines-for-policies-and-systems-development-for-lifelong-guidance
 22. Glińska-Neweś, A. (2017). Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 23. Główny Urząd Statystyczny. (2014). Prognoza ludności na lata 2014–2050. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html
 24. Gross-Głowacka, E. (2018). Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 25. Guichard, J. (2018a). Dialog konstruowania życia / Life Design. Nowa forma wspierających interwencji poradniczych/ Life Design Dialogue – A New Form of Career Life Design Intervensions. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 7, 57–97/267–304.
 26. Guichard, J. (2018b). Jakie interwencje w poradnictwie kariery i konstruowania życia mogą przyczynić się do globalnego, humanitarnego, sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju?/ What career and life design interventions may contribute to global, humane, equitable and sustainable development? Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 7, 99–127/305–331.
 27. Hannam, S., Yordi, S. (2011). Engaging a multi-generational workforce: Practical advice for government managers. Washington: IBM Center for The Business of Government.
 28. Hargreaves, A., Fullan, M. (2013). The power of professional capital: With an investment in collaboration, teachers become nation builders. JSD, 34(3), 36–39. Pobrane z: http://www.michaelfullan.ca/wp-content/uploads/2013/08/JSD-Power-of-Professional-Capital.pdf
 29. Honneth, A. (2012). Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 30. Juul, J. (2011). Twoja kompetentna rodzina. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MIND.
 31. Juul, J. (2014). Kryzys szkoły. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MIND.
 32. Juul, J. (2016). Zamiast wychowania. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MIND.
 33. Kargulowa, A. (2016). Doradztwo zawodowe w całożyciowym uczeniu się. W: E. Solarczyk- Ambrozik (red.), Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się (s. 13-30). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 34. Klimczuk, A. (2016). Modele ”srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym: próba wprowadzenia do dyskusji. Problemy Zarządzania, 14(2), 41-59.
 35. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. (2013). Długookresowa strategia rozwoju kraju –Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Warszawa. Pobrane z: http://kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/002_Strategia_DSRK_PL2030_RM.pdf
 36. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. (2012). Program Młodzi na rynku pracy. Działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia młodzieży. Warszawa. Pobrane z: http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/181145/I%20-%20Program%20M%C5%82odzi%20na%20Rynku%20Pracy.pdf/4efec128-47ce-4650-9cc0-b8c8d8d11afe?t=1403789577000 (18.03.2018).
 37. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. (2013a). Długofalowa polityka senioralna w Polsce na lata 2014–2020 w zarysie. Warszawa. Pobrane z: https://das.mpips.gov.pl/source/Dlugofalowa%20Polityka%20Senioralna%20w%20Polsce%20na%20lata%202014-2020%20w%20zarysie.pdf
 38. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (2013b). Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020. Pobrane z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20140000052/O/M20140052.pdf
 39. Newspoint. (2018). Raport Newspoint: Pokolenia w Polsce i potrzeba monitorowania ich rosnącej aktywności. Pobrane z https://blog.newspoint.pl/index.php/2018/03/21/raport-newspoint-pokolenia-w-polsce-i-potrzeba-monitorowania-ich-rosnacej-aktywnosci/
 40. Nordplus. (b.d.). The pension system and labour market for 55+ in the Baltic and Nordic countries. Pobrane z: https://www.nordplusonline.org/Media/Files/The-pension-system-and-labour-market-for-55-in-the-Baltic-and-Nordic-countries (15.03.2019)
 41. Nowak-Dziemianowicz, M. (2016). Walka o uznanie w narracjach. Jednostka i wspólnota w procesie poszukiwania tożsamości. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 42. OECD. (2015). Ageing and Employment Policies: Denmark 2015: Working Better with Age. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264235335-en
 43. Ribeiro, M.A., Uvaldo, M.C.C., Da Silva, F.F. (2016). Znaczenie relacji genderowych w konstruowaniu tożsamości pracowniczych. Studium przypadku brazylijskich pracowników obszaru miejskiego/ Impact of gender relations on the narrative patterns of working identity construction: A case study with Brazilian urban workers, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 5, 71–91/237–256.
 44. Rodzice obchodzili się z nimi jak z jajkiem. Nowe pokolenie na rynku pracy wyzwaniem dla pracodawców. (2017, 1 września). Serwis Gazeta Prawna. Pobrane z: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1068031,pokolenie-platkow-sniegu-na-rynku-pracy.html (5.04.2018).
 45. Rosalska, M. (2012). Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela i doradcy. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 46. Rosalska, M. (2013). Perspektywy projektowania celów doradztwa zawodowego w systemie edukacyjnym. Studia Edukacyjne, (24), 257–269.
 47. Rosalska, M. (2016). Rozwój profesjonalny dyrektora szkoły – przesłanki dla rozwiązań instytucjonalnych. Studia Edukacyjne, (42), 205–216.
 48. Rzechowska, E. (2014). Pięćdziesięciolatek w obliczu zagrożenia utratą pracy, czyli o czym powinien wiedzieć doradca. Perspektywa psychologiczna/ 50+ workers at risk of redundancy, or what counsellors should know: A psychological perspective. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 3, 75–105/247–277.
 49. Sinnott, E., Koettl-Brodmann, J. (2015). Aging with growth in Central Europe and the Baltics: what’s next for old Europe? Washington: World Bank Group. Pobrane z: http://documents.worldbank.org/curated/en/559001468000582442/Aging-with-growth-in-Central-Europe-and-the-Baltics-what-s-next-for-old-Europe
 50. Solarczyk-Ambrozik, E. (red.). (2016). Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 51. Solarczyk-Ambrozik, E. (2018). Transformacja pracy i zatrudnienia a kariera zawodowa. Perspektywa jednostkowa i organizacyjne. W: E. Solarczyk-Ambrozik, M. Barańska (red.), Uczenie się przez całe życie. Rozwój – kariera – praca (s. 19–36). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 52. Solarczyk-Ambrozik, E., Barańska, M. (red.). (2018). Uczenie się przez całe życie. Rozwój – kariera – praca. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 53. Taibbi, R. (2017). 8 Essential Emotional Skills for Every Adult Create your own vision of the adult you want to be. Pobrane z: https://www.psychologytoday.com/us/blog/fixing-families/201705/8-essential-emotional-skills-every-adult (24.04.2018).
 54. Wawrzonek, A. (2016). Kompetencje miękkie jako narzędzie porozumienia międzypokoleniowego na rynku pracy. W: E. Solarczyk-Ambrozik (red.), Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się (s. 161–176). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 55. Wawrzonek, A. (2018a). Sukces i jego implikacje dla kształtowania tożsamości młodego człowieka. W: E. Solarczyk-Ambrozik, M. Barańska (red.), Uczenie się przez całe życie. Rozwój – kariera – praca (s. 99–114). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 56. Wawrzonek, A. (2018b). Tranzycja młodych na rynek pracy a zmiany pokoleniowe. W: A. Cybal-Michalska, B. Kanclerz, L. Myszka-Strychalska, P. Peret-Drążewska (red.), Młodzież w sferze doświadczeń edukacyjno-zawodowych (s. 215–230). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 57. Wiktorowicz, J., Warwas, I., Kuba, M., Staszewska, E., Woszczyk, P., Stankiewicz, A., Kliombka-Jarzyna, J. (2016). Pokolenia – co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 58. World Health Organization. (2002). Active ageing: a policy framework. Pobrane z: https://www.who.int/ageing/publications/active_ageing/en/ (27.10.2018).
 59. Worthington, H., Simmonds, P., Farla, K., Varnai, P. (2018). The silver economy: Final report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2759/685036
 60. Zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2013/C 120/01). Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32013H0426%2801%29