Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Beck, U. (2016). The Metamorphosis of The World. London: Polity Press.
  2. Berger, P.L., Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości: traktat z socjologii wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Guichard, J. (2018a). Doradztwo dotyczące zatrudnienia a poradnictwo Life Design: cele główne i szczegółowe oraz podstawy interwencji poradniczych/ Employability guidance & life design counselling: Objectives, ends and foundations of career and life design interventions, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 7, 21–56/235-266.
  4. Guichard, J. (2018b). Dialog konstruowania życia/Life Design. Nowa forma wspierających interwencji poradniczych/ Life Design Dialogue – A New Form of Career and Life Design Interventions, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 7, 57–97/267-304.
  5. Guichard, J. (2018c). Jakie interwencje w poradnictwie kariery i konstruowania życia mogą przyczynić się do globalnego, humanitarnego, sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju?/ What career and life design interventions may contribute to global, humane, equitable and sustainable development?, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 7, 99–127 / 305-331.
  6. Kargulowa, A. (red.). (2009). Poradoznawstwo - kontynuacja dyskursu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  7. Organizacja Narodów Zjednoczonych. (2015) Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030). Pobrane z https://undocs.org/en/A/RES/70/1 (08.10.2019).
  8. Wojtasik, B. (2009). Sytuacja poradnicza - między rytuałem interakcyjnym a prawdziwym spotkaniem. W A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo - kontynuacja dyskursu (s. 199-216). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.