Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Alheit, P. (2011). Podejście biograficzne do całożyciowego uczenia się. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 14(3), 7–21.
 2. Drabik-Podgórna, V. (2016). Pozytywne poradnictwo kariery, czyli poradnictwo (coraz mniej) zawodowe. Od diagnozowania przeciwwskazań do zawodu. W: V. Drabik-Podgórna, M. Podgórny (red.), Zawód czy kompetencje? Wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery (s. 185–198). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 3. Guichard, J. (2016). Poradnictwo konstruowania życia i pracy na rzecz budowy zrównoważonego ludzkiego świata/ Life- and working-design interventions for constructing a sustainable human(e) world. Studia Poradoznawcze/Journal of Counselling, 5, 13–24/179–190.
 4. Guichard, J. (2018). Jakie interwencje w poradnictwie kariery i konstruowania życia mogą przyczynić się do globalnego, humanitarnego, sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju?/ What career and life design interventions may contribute to global, humane, equitable and sustainable development? Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 7, 99–127/305–331.
 5. International Labor Organization. (2015). Decent work. Pobrane z: https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm
 6. Kargulowa, A. (2017). Pacjent, klient, homo consultans – perspektywa andragogiczna. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 20(3), 7–20.
 7. Kołaczek, B. (2009). Dyskryminacja kobiet w zatrudnieniu. Polityka Społeczna, (5–6), 2–6.
 8. Lenart, J. (2016). Zrównoważony rozwój i godna praca – centralne idee poradnictwa kariery i Life Design przedmiotem międzynarodowej debaty. O nową semiotechnikę poradnictwa/ Sustainable growth and decent work as central ideas of career counseling and life design in an international debate: For a new semio-technique of counseling. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 5, 107–124/271–286.
 9. Nota, L., Santilli, S., Ginevra, M.C., Soresi, S. (2014). Employer attitudes towards the work inclusion of people with disability. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 27(6), 511–520. https://doi.org/10.1111/jar.12081
 10. Podgórny, M., Drabik-Podgórna, V. (2015). Jak rozpoznać coaching? Przyczynek do dyskusji nad coachingiem w refleksji andragogicznej i poradoznawczej/ How to recognize coaching: A voice in the discussion of coaching in andragogy and counsellogy. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 4, 30–51/209–229.
 11. Podgórny, M. (2018). Supporting personal knowledge management for sustainable development and decent work. W: V. Cohen-Scali, J. Pouyaud, M. Podgórny, V. Drabik-Podgórna, G. Aisenson, J.-L. Bernaud, I. Abdou Moumoula, J. Guichard (Eds.), Interventions in career design and education: transformation for sustainable development and decent work (s. 231–247). Cham: Springer International Publishing.
 12. PwC. (2014). The future of work: A journey to 2022. Pobrane z: https://www.pwc.ie/publications/2014/the-future-of-work-a-journey-to-2022.pdf
 13. Savickas, M. L. (2015). Life-Design Counseling Manual. Pobrane z: http://www.vocopher.com/LifeDesign/LifeDesign.pdf
 14. Standing, G. (2002). Beyond the new paternalism: Basic security as equality. London: Verso.
 15. Szaban, J. M. (2013). Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.