Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Avissa, N. (2017). Israeli psychotherapy, politics and activism: Is there a way out of the trap? Journal of Contemporary Psychotherapy, 47, 125–134. https://doi.org/10.1007/s10879-016-9346-3
 2. Bell, L. A. (2003). Telling tales: What stories can teach us about racism. Race, ethnicity and education, 6(1), 3–28. https://doi.org/10.1080/1361332032000044567
 3. Bilon, A. (2016). Strukturacja poradnictwa kariery w Holandii: Między specyfiką kulturową a neoliberalną zmianą [Structuring career counseling in the Netherlands: Between cultural specificity and neoliberal change]. Wrocław: Wyd. DSW.
 4. Bilon, A., & Kargul, J. (2012). Socio-cultural contexts for defining the role of counsellors. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. 1, 265–287. https://doi.org/10.34862/sp.2012.5
 5. Bobrowska, A. (2013). Migracje Polaków po przystąpieniu do Unii Europejskiej [Migrations of Poles after joining the European Union]. Collquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych: Kwartalnik, 2, 49–64.
 6. Collins, S., Arthur, N., Brown, C., & Kennedy, B. (2013). Counsellor and supervisor wiews of multicultural and social justice education. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 2, 279-295. https://doi.org/10.34862/sp.2013.5
 7. Cushman, P. (1995). Constructing the self, constructing America: A cultural history of psychotherapy. Cambridge: Perseus Publishing.
 8. Eyerman, R. (2004). The past in the present: Culture and the transmission of memory. Acta Sociologica, 47(2), 159–169. https://doi.org/10.1177/0001699304043853
 9. Guichard, J. (2016). Life- and working-design interventions for constructing a sustainable human(e) world. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 5, 179–190. https://doi.org/10.34862/sp.2016.1
 10. Hanisch, C. (1970). The personal is political (76–78). In S. Firestone, & A. Koedt (Eds.). Notes from the second year. New York: Editors.
 11. Józefik, B. (2018). Dyskursy psychoterapii a rozumienie rzeczywistości społecznej [The discourses of psychotherapy and understanding social reality]. Kultura i Społeczeństwo, 2, 213-221.
 12. Kownacka, E., Piegat-Kaczmarczyk, M., Rejmer-Ronowicz, Z., & Smoter, B. (2007). Podejście wielokulturowe w doradztwie zawodowym: Praktyczny poradnik dla doradcy zawodowego pracującego z klientem odmiennym kulturowo [Multicultural approach in career counseling: A practical guide for a career counselor working with a culturally different client]. Warszawa: KOWEZiU.
 13. Łodziński, S. (2019). Uchodźcy jako „podejrzana społeczność” (suspect community): Polska opinia publiczna wobec udzielania pomocy uchodźcom w okresie maj 2015-grudzień 2018 [Refugees as the „suspect community”. Polish public opinion in front of providing assistance to refugees in the period May 2015 – December 2018]. Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa, 1(10), 31–60.
 14. Milton, M. (2018). The personal is political: Stories of difference and psychotherapy. London: Palgrave.
 15. Moi, T. (1981). Representation of patriarchy: Sexuality and epistemology in Freud's "Dora". Feminist Review, 9, 60–74.
 16. Orford, J. (2008). Community psychology: Challenges, controversies and emerging consensus. Chichester: Wiley & Sons.
 17. Samuels, A. (2004). Politics on the couch?: Psychotherapy and society – some possibilities and some limitations. Psychoanalytic Dialogues, 14(6), 817–834. https://doi.org/10.1080/10481881409348809
 18. Samuels, A. (2015). Polityka na kozetce: Obywatel i jego życie wewnętrzne [Politics on the couch: Citizenship and the internal life]. Warszawa: Eneteia.
 19. Słowik, A. (2013). Trzy fale polskiej emigracji: O doświadczeniach biograficznych polskich emigrantów z Newcastle upon Tyne [Three waves of Polish emigration: On the biographical experiences of Polish emigrants from Newcastle upon Tyne]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 20. Słowik, A. (2016). Transnarodowe sieci poradnicze polskich emigrantów [Transnational counseling networks of Polish emigrants]. Wrocław: Wyd. Nauk. DSW.
 21. Solomonov, N., & Barber, J. P. (2019). Conducting psychotherapy in the Trump era: Therapists’ perspectives on political self-disclosure, the therapeutic alliance, and politics in the therapy room. Journal of Clinical Psychology, 75(9), 1508–1518. https://doi.org/10.1002/jclp.22801
 22. Spinelli, E. (2014). Descriptive challenging in existential therapy. Dasein, 3, 11–27.