Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest scharakteryzowanie scenariuszy rynku pracy przyszłości, opracowanych przez Infuture Institute Natalii Hatalskiej (np. Jobs are for robots; Hollywood work mode; Always under control; Social workers for planet and nature; Unending Employee) oraz scenariuszy edukacji przyszłości (Hyperpersonalised education; Technologised humanism; Reactive adaptation; Inclusive innovation), powstałych także w Infuture Institute Natalii Hatalskiej we współpracy z Collegium Da Vinci w Poznaniu. Wskazują one na zasadnicze tendencje zmian przewidywanych w nadchodzącym ćwierćwieczu. Niezależnie od skuteczności predykcyjnej tych scenariuszy mogą się one stać podstawą refleksji dotyczących wyzwań przyszłości w kontekście globalnym i jednostkowym. Ten ostatni wymiar wiąże się z szeregiem sytuacji trudnych/kryzysowych w konstruowaniu i przebiegu karier edukacyjno--zawodowych ludzi, z których wybrane wskazano w tekście. Deskrypcji dokonano w oparciu o metodę desk research. Prowadzone analizy prowadzą do wniosku o rosnącym zapotrzebowaniu na różnego rodzaju pomoc i poradnictwo, co uwarunkowane jest dynamizacją zmian społecznych i ich nieprzewidywalnością.

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bańka, A., Trzeciak, W. (2017). Rozwój myśli i profesjonalizacji poradnictwa zawodowego. Tropy, Dokonania, Perspektywy. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Uniwersytet SWPS.
 2. Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność. Wydawnictwo Literackie
 3. Bauman, Z. (2007a). Płynne czasy. Życie w epoce niepewności. Wydawnictwo Sic!
 4. Bauman, Z. (2007b). Płynne życie. Wydawnictwo Literackie.
 5. Dominice, P. (2006). Uczyć się z życia: biografia edukacyjna w edukacji dorosłych. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.
 6. Drabik-Podgórna, V. (2012). Continuity and change in vocational counseling – towards the lifelong career counselling. Czech-polish Historical and Pedagogical Journal, 4(2), 61-70.
 7. Drabik-Podgórna, V., Podgórny, M. (2022). Decent work in Poland: a preliminary study. Suggestions for educational and counselling practice. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 22, 759-784. https://doi.org/10.1007/s10775-022-09548-w
 8. Furmanek, W. (2020a). Podstawowe idee rewolucji cywilizacyjnych (przemysłowych). W: R. Tomaszewska (red.), Praca i kariera w warunkach nowego millennium. Implikacje dla edukacji (s. 31-43). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 9. Furmanek, W. (2020b). Współczesność wynikiem nowej pracy człowieka. W: R. Tomaszewska (red.), Praca i kariera w warunkach nowego millennium. Implikacje dla edukacji (s. 66-82). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 10. Future of Work. (b.d.). Infuture Institute, Collegium da Vinci. http://infuture.institute/trendy/future-of-work/
 11. Gerlach, R. (2014). Edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych. Przegląd Pedagogiczny, (2), 11-19. http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1730
 12. Gerlach, R. (2020). Edukacja dla zatrudnienia w pierwszych dekadach Nowego Millennium. W: Tomaszewska R. (red.), Praca i kariera w warunkach nowego millennium. Implikacje dla edukacji (s. 102-114). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 13. Götz, M., Gracel, J. (2017). Przemysł czwartej generacji (Industry 4.0) – wyzwania dla badań w kontekście międzynarodowym. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, (1), 217-235. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-237b8c1c-ff6c-48ed-b4ef-dd8fdc7f3397
 14. Guichard, J. (2016a). Career guidance, education and dialogues for a fair and sustainable human development. W: J. Guichard, V. Drabik-Podgórna, M. Podgórny (red.), Counselling and dialogue for sustainable human development (s. 17-43). Wydawnictwo Adam Marszałek.
 15. Guichard, J. (2016b). Poradnictwo konstruowania życia i pracy na rzecz budowania zrównoważonego ludzkiego świata. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 5, 13-24. https://doi.org/10.34862/sp.2016.1
 16. Guichard, J. (2018). Dialog konstruowania życia / Life design. Nowa forma wspierających interwencji poradniczych. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 7, 57–97. https://doi.org/10.34862/sp.2018.2
 17. Kwiatkowski, S.M. (red.). (2018). Kompetencje przyszłości. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 18. Piasecka, A. (2011). Coaching jako metoda wsparcia pracownika. W: M. Piorunek (red.), Poradnictwo. Kolejne przybliżenia (s. 287-304). Wydawnictwo Adam Marszałek.
 19. Piorunek, M. (2015). Kariera zawodowa w ponowoczesnej rzeczywistości. Nowy paradygmat i jego edukacyjno-pomocowe implikacje. W: J. Matejek, K. Białożyt (red.), Praca w życiu człowieka i jej społeczno-edukacyjne uwarunkowania (s. 15-30). Wydawnictwo „scriptum”.
 20. Piorunek, M. (2020). Poradnictwo kariery – wyzwania rynkowe i edukacyjne. W: R. Tomaszewska (red.), Praca i kariera w warunkach nowego millennium. Implikacje dla edukacji (s. 129-144). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 21. Piorunek, M., Kozielska, J., Drabik-Podgórna, V., Podgórny, M. (2020). Postmodern market scenarios and career patterns: Challenges for education. African Journal of Career Development, 2(1), 1-8. https://doi.org/10.4102/ajcd.v2i1.17
 22. Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046. (2021). Infuture Institute, Collegium da Vinci. https://infuture.institute/raporty/przyszlosc-edukacji/
 23. Savickas, M.L. (2011). Career counseling. American Psychological Association.
 24. Savickas, M.L. (2012). Life design: A paradigm for career intervention in the 21st century. Journal of Counseling & Development, 90(1), 13-19. https://doi.org/10.1111/j.1556-6676.2012.00002.x
 25. Surzykiewicz, J., Kulesza, M. (red.). (2013). Coaching społeczny. W poszukiwaniu efektywnych form wsparcia osób w trudnych sytuacjach życiowych. Difin.
 26. Tokarska, U. (2011). Kształcenie kompetencji biograficznej jako forma profilaktyki problemów egzystencjalnych współczesnego człowieka. W: M. Piorunek (red), Poradnictwo. Kolejne przybliżenia (s. 57-81). Wydawnictwo Adam Marszałek.
 27. Tomaszewska, R. (2020). W kierunku nowej i pracy. Prognozy dla edukacji. W: Tomaszewska R. (red.), Praca i kariera w warunkach nowego millennium. Implikacje dla edukacji (s. 44-65). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 28. Tomaszewska-Lipiec, R. (2018). Praca zawodowa – życie osobiste. Dysonans czy synergia?. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 29. Wołk, Z. (2020). Zorientowanie na zróżnicowanie i personalizację dróg do pracy zawodowej ważnym wymogiem współczesnej edukacji. W: R. Tomaszewska (red.), Praca i kariera w warunkach nowego millennium. Implikacje dla edukacji (s. 115-128). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.