Treść głównego artykułu

Abstrakt

Czasopismo Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy wydawane przez Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze, wychodzi od 2012 roku. Do tej pory wyszło jedenaście tomów. Ten tekst jest rezultatem imersjonistycznego wglądu w treść tekstów ukazujących się w Studiach. W jego wyniku autorka wyodrębnia trzy płaszczyzny, na których podejmowano poradoznawcze analizy: płaszczyznę poradniczej praktyki, płaszczyznę poradniczego doświadczenia oraz płaszczyznę idei. Tym samym z jednej strony identyfikuje procesy imersyjne w różnych projektach badawczych idących ku antropologii poradnictwa, z drugiej strony zastanawia się, czy zwrot w kierunku podmiotu radzącego się jako podmiotu sprawczego, działającego, który wyraźnie dominuje, prowadzi do performatywnego zwrotu w poradnictwie oraz w poradoznawstwie.

Słowa kluczowe

imersja paradygmat imersjonistyczny poradoznawstwo performatywny zwrot w poradnictwie i w poradoznawstwie

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Baudrillard, J. (2009). Why hasn’t everything already disappeared (Ch. Turner, Trans.). Seagull.
 2. Czaja, D. (2010). Gdzieś dalej, gdzie indziej [Somewhere away, somewhere else]. Wydawnictwo Czarne.
 3. Demetrio, D. (2000). Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie [Autobiography: A therapeutic dimension of self-writing] (A. Skolimowski, Trans.). Oficyna Wydawnicza Impuls.
 4. Denzin N.K., & Lincoln Y.S. (Eds.) (2011). The SAGE handbook of qualitative research. 4th edition. Sage.
 5. Domańska, E. (2007) Zwrot performatywnym [The performative turn]. Teksty drugie 5, 48–61.
 6. Eco, U. (1992). Interpretation and overinterpretation, edited by S. Collini. Cambridge University Press.
 7. Eco, U. (2007). O bibliotece [On the library] (A. Szymanowski, Trans.). Wydawnictwo Świat Książki.
 8. Fatyga, B. (2011). Teren. Po horyzont (poznawczy) [Field: Up to the (cognitive) horizon]. In T. Buliński & M. Kiarski (Eds.), Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej [Field in anthropology: Research practice in cultural anthropology today] (pp. 93–110). Wydawnictwo Naukowe UAM.
 9. Kargulowa, A. (1986). Poradnictwo jako wiedza i system działań. Wstęp do poradoznawstwa [Counselling as knowledge and a system of actions: An introduction to counsellogy]. Wydawnictwo Naukowe UWr.
 10. Kargulowa, A. (2010). O poradnictwie społeczeństwa sieci [On counselling in network society]. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 2(50), 7–22.
 11. Kargulowa, A. (2016). Discourses of counsellogy: Toward an anthropology of counselling (P. Palmer & P. Poniatowska, Trans.). Societas Vistulana.
 12. Kargulowa A. (2023). Poradnictwo od nowa. Emergencja i relacja społecznego rezonansu w dyskursie poradoznawczym [Counselling from a new perspective. Emergence and relation of social resonance in counselling discourse]. Wyd. Nauk. PWN.
 13. Kłosiński M. (2018). Hermeneutyka gier wideo. Interpretacja, immersja, utopia [The hermeneutics of video games: Interpretation, immersion, utopia]. Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN.
 14. Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana [Studies in the methodology of qualitative research: Grounded theory]. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Mielczarek, M. (2020). Polityka aktywizacji w powiatowym urzędzie pracy. Logika działania pola pomocowego [Activation policies in a county-level job centre: The operational logic of the helping field]. Wydawnictwo Naukowe DSW.
 16. Plato (1899). ‘The apology of Socrates.’ In Dialogues of Plato. Containing the Apology of Socrates, Crito, Phaedo, and Protagoras (pp. 11–36) (B. Jowett, Trans.). The Colonial Press.
 17. Siarkiewicz, E. (2010). Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – iluzje – ambiwalencje [Veiled areas of counselling: Realities, illusions, ambivalences]. Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 18. Siarkiewicz, E. (2016). Poradnictwo jako performatywny projekt. Zaangażowanie i działanie [Counselling as a performative project: Engagement and action]. In E. Siarkiewicz & B. Wojtasik (Eds.), Uczenie się – Doświadczanie – Imersja. Poradnictwo zaangażowane [Learning, experiencing, immersion: Engaged counselling] (pp. 16–38). Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 19. Siarkiewicz. E. (2018). Poradnicze praktyki jako performatywny projekt. Kto? Kiedy? W jakim celu? [Counselling practices as a performative project. Who, when, what for?]. In W. Danilewicz, J. Nikitorowicz, & M. Sobecki (Eds.), Ku życiu wartościowemu. Idee – Koncepcje – Praktyki. Tom 2 [Towards a more valuable life: Ideas, concepts, practices] (pp. 357–71). Oficyna Wydawnicza Impuls.
 20. Turner, V. (1988). The anthropology of performance. Performing Arts Journal Publications.
 21. Winkin, Y. (2007). Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych [An anthropology of communication: From theory to field research] (A. Karpowicz, Trans.). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.