Treść głównego artykułu

Abstrakt

Mapa Karier to istniejące od 2016 roku darmowe, cyfrowe narzędzie wspierające projektowanie kariery, przeznaczone przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych w Polsce oraz szkolnych doradców zawodowych. Cechuje je przemyślany kompromis pomiędzy atrakcyjnością, niezbędną do przyciągnięcia i utrzymania uwagi młodych ludzi, a skutecznością przekazywania kluczowych treści w sytuacji braku bezpośredniego kontaktu z odbiorcą. Celem artykułu jest prezentacja celów i założeń Mapy Karier, zastosowanych metod poradnictwa zapośredniczonego oraz możliwości i ograniczeń jej wykorzystania w obszarze poradnictwa kariery.

Słowa kluczowe

Mapa Karier aplikacja poradnictwo niebezpośrednie

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G., & Pastorelli, C. (2001). Self‐efficacy beliefs as shapers of children’s aspirations and career trajectories. Child Development 72(1), 187–206.
 2. Bańka, A. (2014). Bezdecyzyjność kariery jako psychospołeczny wzór tranzycji do dorosłości: Konstrukcja i charakterystyka psychometryczna Skali Decyzyjności Kariery [Career indecision as a psychosocial model of transition to adulthood: The construction and psychometric features of the Career Decision Scale]. Czasopismo Psychologiczne 20(2), 237–46.
 3. Buchner, A., Fereniec-Błońska, K., & Wierzbicka, M. (2021). Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021. Fundacja Orange.
 4. Ginzberg, E. (1988). Toward a theory of occupational choice. The Career Development Quarterly 36(4), 358–63.
 5. Gottfredson, L. S. (1996). Gottfredson’s theory of circumscription and compromise. In D. Brown & L. Brooks (Eds.), Career choice and development (3rd ed.) (pp. 179–232). Jossey-Bass.
 6. Guichard, J., & Huteau, M. (2005). Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego [Psychology of vocational guidance and counselling] (L. Demkowicz et al., Trans.). Impuls. (Original title: Psychologie de l’orientation)
 7. Hirschi, A. (2011). Career-choice readiness in adolescence: Developmental trajectories and individual differences. Journal of Vocational Behavior 79(2), 340–8.
 8. Holland, J.L. (1985). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments. Prentice-Hall.
 9. Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux.
 10. Krzychała, S. (2003). Codzienność późnej nowoczesności – gdy ‘oczywistość’ staje się problemem [Everyday realities of late modernity: When ‘the obvious’ becomes a problem]. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, Special Issue, 141–153.
 11. Magnuson, C. S., & Starr, M. F. (2000). How early is too early to begin life career planning? The importance of the elementary school years. Journal of Career Development 27(2), 89–101.
 12. Mann, A., Denis, V., Schleicher, A., Ekhtiari, H., Forsyth, T., Liu, E., & Chambers, N. (2020). Dream jobs? Teenagers’ career aspirations and the future of work. OECD.
 13. MEN (2010). Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach [Ordinance of the Minister of Education of 17 November 2017 on the principles of the organisation of psycho-educational help-provision in public kindergartens, schools and facilities]. Dz. U. Nr 228 poz. 1487 z późn. zm. [Journal of law, no 228 item 1487 as amended].
 14. Musset, P., & Mytna Kurekova, L. (2018). Working it out: Career guidance and employer engagement, OECD Education Working Papers, 175. OECD Publishing.
 15. NIK (2019). Nauczanie matematyki w szkołach—informacja o wynikach kontroli [Teaching mathematics at school: Information on review findings]. Naczelna Izba Kontroli [Supreme Audit Office], KNO.430.003.2018, Nr ewid. 30/2018/P/17/026/KNO.
 16. Oleszkowicz, A. (1993). Przebieg kryzysu adolescencyjnego w aspekcie przezwyciężania niezgodności między celami a możliwościami jednostki [The crisis of adolescence: Overcoming the difference between individuals’ goals and possibilities]. In A. Oleszkowicz (Ed.), Adolescencja [Adolescence]. Wyd. UWr.
 17. Piorunek, M. (2004). Projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji [Educational and career future designing in adolescence]. Wyd. Nauk. UAM.
 18. Piorunek, M. (2010). Dziecko wobec świata pracy i zawodów. Empiryczne przyczynki. Obraz fenomenu [The child vis-à-vis the world of work and jobs: Empirical remarks. Portraying the phenomenon]. Studia Edukacyjne 11, 139–55.
 19. Sargant-Florence, P. (1948). Investment, location and size of plant: A realistic enquiry into the structure of British and American industries. Journal of Economic Geography 10(5) (September 2010), 745–62.
 20. Savickas, M., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J.P., Duarte, M., Guichard, J., Soresi, S., Esbroeck, R., & van Vianen, A. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior 75(3), 239–50.
 21. Wojtasik, B. (2011). Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli [The basics of career counselling: A handbook for teachers]. KOWEZiU.