Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule autor prezentuje własną interpretację koncepcji Pierre’a Bourdieu badania pola społecznego. Na początku przybliża ogólną teorię pola, a następnie przedstawia praktykę poradnictwa jako przejaw działania pola poradniczego. W dalszej kolejności prezentuje metodologiczne aspekty badania efektów tego pola, a więc dokonuje konceptualizacji głównych kategorii analitycznych, czyli jednocześnie takich obserwowalnych fenomenów społecznych, jak doxa, illusio, generatywne zasady klasyfikacji i podziałów pola czy stawki gry poradniczej. Podsumowując, zwraca uwagę na potencjał i ograniczenia teorii pola.

Słowa kluczowe

teoria pola Pierre Bourdieu pole poradnicze efekty pola

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Berger P. L., Luckmann T. (2010), Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. i słowo wstępne J. Niżnik, Warszawa: PWN.
 2. Bourdieu P. (1986), The forms of capital, [w:] J. Richardson (red.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood, New York, s. 241–258.
 3. Bourdieu P. (1988), Homo Academicus, Stanford University Press, Stanford.Bourdieu P., Wacquant L. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 4. Bourdieu P. (2004), Męska dominacja, przeł. Lucyna Kopciewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 5. Bourdieu P. (2005), Dystynkcja, Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa: Wyd. Nauk. SCHOLAR,
 6. Bourdieu P., Passeron J-C. (2006a), Reprodukcja, Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa.
 7. Bourdieu P. (2006b), Medytacje Pascaliańskie, tłum. K. Wakar, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 8. Bourdieu P., Wacqant L. (2006c), Logika pól, [w:] Jasińska-Kania A., Nijakowski L.M., Szacki J., Ziółkowski M. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, (t.2) Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa, s. 651–662.
 9. Bourdieu P. (2007a), Reguły sztuki: geneza i struktura pola literackiego, tłum. Andrzej Zawadzki, Universitat, Kraków.
 10. Bourdieu P. (2007b), Nowomowa neoliberalna: Uwagi na temat nowej globalnej wulgaty, z Loїc J. D. Wacquant, tłum. M. Starnawski, Recykling Idei, nr 9. Online: http://www.recyklingidei.pl/bourdieu_wacquant_nowomowa_neoliberalna
 11. Bourdieu P. (2008), Zmysł praktyczny, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego, Kraków.
 12. Bourdieu P. (2009), Rozum praktyczny, O teorii działania, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego, Kraków.
 13. Bourdieu P. (2013), Homo academicus. Posłowie – 20 lat później, [w:] „Praktyka Teoretyczna” nr 1 (7), s. 31–50.
 14. Bourdieu P. (2014), Opinia publiczna nie istnieje, Nowa Konfederacja, nr 14. Online: http://nowakonfederacja.pl/opinia-publiczna-nie-istnieje-2rozszerz/
 15. Foucault M. (1998a), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. Tadeusz Komendant,Warszawa: Aletheia.
 16. Foucault M. (1998b), Podmiot i władza, Lewą Nogą, nr 9, s. 174–192.
 17. Foucault M. (2012), Narodziny biopolityki, tłum. Michał Herer, WN PWN, Warszawa.
 18. Kargulowa, A. (2014). Counselling situation and its ambiguities/Lo stato del counseling e lesue ambiguità. Counseling Giornale Italiano di Ricerca e Applicazioni, 7(2), s. 121–132.
 19. Kopciewicz L. (2007), Rodzaj i edukacja. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu, WN DSWE, Wrocław.
 20. Magala S. (1986), Michel Foucault, czyli władza we krwi i aerozolu, Miesięcznik Literacki, nr 10–11, s. 170–173.
 21. Martin J. Levi (2010), Co to jest teoria pola?, [w:] Manterys A., Mucha J. (red.), Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów, NOMOS, Kraków, s. 375–418.
 22. Mielczarek M. (2014), „Kapitał aktywizacyjny” w polu społecznym Powiatowego Urzędu Pracy – o pomaganiu osobom bezrobotnym, Dyskursy Młodych Andragogów 15, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, s. 39–48.
 23. Mielczarek M. (2015), Inspiracje teorią Pierre’a Bourdieu w poradoznawstwie, „Edukacja Dorosłych”, nr 1 s. 55–68.
 24. Mielczarek M. (2016), Współczesna doxa poradnicza – czyli o fundamentalnych i nie zawsze uświadamianych zasadach pomagania, ujawniających się w „zdrowym rozsądku”doradców, [w:] Siarkiewicz E., Wojtasik B. (red.), Uczenie się, doświadczanie, imersja: poradnictwo zaangażowane. Wrocław: WN DSW, s. 146–158.
 25. Savickas M. (2013), Career construction theory and practice, [w:] R.W. Lent i S.D. Brown (red.) Career development and counseling, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, s. 147–183.
 26. Szacki J. (2007), Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa.
 27. Sztompka P., Bogunia-Borowska M. (2008), Socjologia codzienności, Znak, Kraków.
 28. Sztompka P. (2007), Socjologia, Znak, Kraków.