Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł jest próbą pokazania problemów identyfikowalnych w transnarodowym środowisku drugiego pokolenia polskich emigrantów w Niemczech. Autorka rozpoczyna od wyjaśnienia rozumienia problemu w psychologii i poradoznawstwie oraz charakterystyki drugiego pokolenia polskich emigrantów w Niemczech. Interpretując narracje biograficzne emigrantów wskazuje z jakimi problemami zmagali się w transnarodowej przestrzeni oraz w jakich obszarach potrzebowali poradniczego wsparcia. Przywołuje również podmioty oferujące poradnicze wsparcie. W zakończeniu podkreśla rosnące zapotrzebowanie na ten rodzaj wsparcia w różnych pokoleniach, społecznościach i wspólnotach migranckich.

Słowa kluczowe

migracja transnarodowość poradnictwo problemy drugie pokolenie polskich emigrantów

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Alba, R. (2005). Bright vs. blurred boundaries: Second-generation assimilation and exclusion in France, Germany, and the United States. Ethnic and racial studies 28 (1), s. 20–49.
 2. Aleksik, J. (2002). Polska Misja Katolicka w Niemczech, [w:] L. Nowak, M. Szczerbiński (red.). Ze studiów nad polskim dziedzictwem w świecie. Księga dedykowana Profesorowi
 3. Edmundowi Gogolewskiemu, Gorzów Wielkopolski, s. 98–106.
 4. Apitzsch, U. (1990). Zur Konstitution des Interkulturellen in den Bildungsgängen junger Erwachsener der 2. Migrantengeneration, Bremen: Universität Bremen.
 5. Auernheimer, G. (2006). Schüler und Eltern italienischer Herkunft im deutschen Schulsystem, [w:] M. Libbi, N. Bergmann, V. Califano (red), Berufliche Integration und plurale
 6. Gesellschaft. Zur Bildungssituation von Menschen mit italienischem Migrationshintergrund in Deutschland, Cologne: Novaimpresa, s. 56–71.
 7. Baros, W. (2001). Familien in der Migration. Eine qualitative Analyse zum Beziehungsgefüge zwischen griechischen Adoleszenten und ihren Eltern im Migrationskontext, Frankfurt/M:
 8. Peter Lang Publishing.
 9. Bean, F.D., Brown, S.K., Bachmeier, J.D., Fokkema, T., Lessard-Phillips, L. (2012). The dimensions and degree of second-generation incorporation in US and European cities:
 10. A comparative study of inclusion and exclusion. International Journal of Comparative Sociology, 53(3), s. 181–209.
 11. Breckner, R. (2009). Migrationserfahrung – Fremdheit – Biografie. Zum Umgang mit polarisierten Welten in Ost-West-Europa, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 12. Brzozowski, S. M. (1989). Polacy na studiach gospodarstwa wiejskiego w Niemczech w XIX i XX wieku, Wrocław: Wyd. Ossolineum.
 13. Budzyń, B. (1990). Z dziejów polskiej wyższej szkoły technicznej w Esslingen/Niemcy 1945–1949, Nowy Jork-Kraków: Nakł. Stowarzyszenia Absolwentów Polskiej Wyższej Szkoły
 14. Technicznej.
 15. Czerkawska, A. (2006). Instrumentalne i egzystencjalne problemy zawodowe w życiu człowieka. Dyskursy Młodych Andragogów, 7, s. 161–170.
 16. Czerkawska, A. (2009). Poradnictwo w perspektywie egzystencjalizmu, [w:] A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 125–145.
 17. Czerkawska, A. (2013). Poradnictwo egzystencjalne. Założenia – inspiracje – rozwiązania praktyczne, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 18. Faist, T., Özveren, E. (red.) (2004). Transnational social spaces. Agents, networks and institutions. Hants: Ashgate.
 19. Hładkiewicz, W. (2006). Po upadku muru berlińskiego. Polacy czy polska mniejszość narodowa w Niemczech? Wybrane aspekty, [w:] B. Halczak (red.), Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej po upadku komunizmu, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, s. 277–285. Kalczyńska, M. (2003). Pracownicy polskiej książki i prasy w Niemczech: koncepcja badań biograficznych. Opole: Instytut Śląski.
 20. Kargulowa, A. (2015). Poradnictwo w(y)pisane w neoliberalizm. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2(70), s. 7–21.
 21. King, R., Christou, A. (2010). Diaspora, migration and transnationalism. Insights from the study of second-generation “returnees”, [w:] R. Bauböck, T. Faist (red.), Diaspora and transnationalism. Concepts, theories and methods, Amsterdam: Amsterdam University Press, s. 167–183.
 22. Kłodkowska, J. (2014). Radzenie sobie pracowników ze zmianami w organizacji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 23. Kozielecki, J. (1992). Myślenie i rozwiązywanie problemów, [w:] T. Tomaszewski (red.), Psychologia ogólna. Warszawa: PWN.
 24. Kristen, C., Granato, N. (2007). The educational attainment of the second generation in Germany. Social origins and ethnic inequality. Ethnicities, 7(3), s. 343–366.
 25. Kristen, C., Reimer, D., Kogan, I. (2008). Higher education entry of Turkish immigrant youth in Germany. International Journal of Comparative Sociology, 49(2–3), s. 127–151.
 26. Kulczycki, M. (1998). Rozważania wokół zagadnień psychologicznego poradnictwa życiowego. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 27. Levitt, P., Glick Schiller, N. (2004). Conceptualizing simultaneity. A transnational social field perspective on society. International Migration Review, 38(3), s. 1002–1039.
 28. Liman, S. (1987). Polonia i deportowani Polacy (DP-isi) w okupowanych Niemczech. Odradzanie się ZPwN, [w:] A. Poniatowska, S. Liman, I. Krężałek (red.), Związek Polaków w Niemczech w latach 1922–1982, Warszawa: Wyd. Polonia, s. 152–197.
 29. Lutz, H. (1991). Welten verbinden: türkische Sozialarbeiterinnen in den Niederlanden und der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt am Mein: IKO.
 30. Martini, C. (2001). Italienische Migranten in Deutschland. Transnationale Diskurse. Berlin: Reimer Verlag.
 31. Moj, M. (2009). Und doch sind die Bäume nicht grüner. Zarys, 8, s. 167–175.
 32. Necel, W., Ochalski, S., Gembala, B. (red.) (2005). Śladami współczesnego migranta… w Niemczech, Pelplin: Bernardinum.
 33. Nibbs, F.G., Brettell, C.B. (dir.) (2016). Identity and the Second Generation: How Children of Immigrants Find Their Space. Nashville: Vanderbilt University.
 34. Pietrzik, K. (2010). Identität und Heimat. Zarys, 9, s. 160–163.
 35. Pries, L. (2001). New transnational social spaces. International migration and transnational companies in the early twenty-first century. New York: Routledge.
 36. Ryan, L. (2011). Transnational relations: Family migration among recent polish migrants in London. International Migration, 49(2), s. 80–103.
 37. Schittenhelm, K. (2011). Overcoming barriers. Career trajectories of highly skilled members of the German second generation. W: M. Wingens. M. Windzio, H. de Valk, C. Aybek, (red.) A life course perspective on migration and integration, Dordrecht Heidelberg
 38. London New York: Springer, s. 101–119.Schittenhelm, K. (2009). Social Risks in Successful Educational careers of Young Female Immigrants in the German Education System: Coping Strategies, Self-Help and Support Services. International Journal of Migration, Health and Social Care, 5(3), s. 3–16.
 39. Siarkiewicz, E. (2010). Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – iluzje – ambiwalencje. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 40. Siouti, I. (2003). Migration, Education, and Biography: A Biographical-analytical Study of Transnational Paths of Education in the Second Generation of Greek Immigrants in Germany. Diplomarbeit. Faculty of Social Sciences at the Johann Wolfgang Goethe University of Frankfurt am Main, Germany.
 41. Siouti, I. (2013). Transnationale Biographien. Eine biographieanalytische Studie über Transmigrationsprozesse bei der Nachfolgegeneration griechischer Arbeitsmigranten. Bielefeld:
 42. Transcript.
 43. Sirkeci, I., Şeker, B. D., Çağlar, A. (red.) (2015). Turkish Migration, Identity and Integration. London: Transnational Press London.
 44. Słowik, A. (2012). Trajektoria uczenia się emigrantów w sytuacji doświadczania „zawieszenia” (floating). Ku rozumieniu poradnictwa międzykulturowego. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 1, s. 48–68.
 45. Słowik, A. (2013). Trzy fale powojennej emigracji. O doświadczeniach biograficznych polskich emigrantów z Newcastle upon Tyne. Kraków:Impuls.
 46. Słowik, A. (2016). Transnarodowe sieci poradnicze. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 47. Straś-Romanowska, M. (1996). Poradnictwo wobec problemów egzystencjalnych człowieka, [w]: A. Kargulowa (red.), Dramaturgia poradnictwa, AUW. Wrocław: Wydawnictwo
 48. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1989.
 49. Straś-Romanowska, M. (2009). Doświadczenia graniczne w rozwoju człowieka: wyzwania dla poradnictwa, [w:] A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 65–84.
 50. Strumph-Wojtkiewicz, S. (1963). Książka szła za emigrantem. Wrocław: Wyd. Ossolineum.
 51. Szumigraj, M. (2009). O problemie w poradnictwie, [w:] A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 173–198.
 52. Trębińska-Szumigraj, E., (2010). Współuzależnienie matek narkomanów. Gdańsk: Wydawnictwo GWP.
 53. Vertovec, S. (1999). Conceiving and researching transnationalism. Ethnic and Racial Studies, 22, s. 447–462.
 54. Vertovec, S. (2012). Transnarodowość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 55. Wojtasik, B. (1997). Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 56. Wolff-Powęska A., Schulz E., (2000). Być Polakiem w Niemczech. Poznań: Instytut Zachodni. Wollny, C., (2005). Europejka. Zarys, 5, s. 197–199.