Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bańka, A. (2017). Ewolucja potrzeb i kontekstów rozwoju transnarodowego poradnictwa zawodowego/Evolution of needs and contexts of development in transnational vocational counselling. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, Vol. 6, s. 13–43/161–189.
 2. Bilon, A., Kargul, J. (2012). Społeczno-kulturowe konteksty definiowania roli doradcy/Socio-Cultural Contexts for Defining the Role of Counsellors. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy , Vol 1. s. 85–109/265–287.
 3. Bilon, A. (2013). Współczesne tendencje w badaniach poradnictwa kariery/ Career Counselling: Current Trends in Research and Theory. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. Vol. 2. s. 42–63/218–236.
 4. Bilon. A. (2016). Strukturacja poradnictwa kariery w Holandii. Między specyfiką kulturową a neoliberalną zmianą, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław.
 5. Casanova M. L, Bilon, A., Alexander, R., Toiviainen, S., Albien, A.-J. Lawthom, R. Joaquim Luis Coimbra, J.L., (2020). Sprawiedliwość społeczna w doradztwie zawodowym i poradnictwie (Career Guidance and Counselling – CGC) jako postulat niezbędny do wspierania nawigowania życiem w szybko zmieniającym się świecie. Sympozjum 17. edycji konferencji EARA Nastolatki w gwałtownie zmieniającym się świecie. 2–5 września 2020 roku/The Symposium: “Social justice in Career Guidance and Counselling as a requirement to navigate a fast-paced world” at the 17th EARA Conference – Adolescence in a rapidly changing world, 2–5 September, 2020. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, Vol. 9. s. 257–262/534–538.
 6. Cohen-Scali, V. (2019). Myśląc o poradnictwie zawodowym młodzieży w kontekście nowych interwencji projektowania kariery i życia (Life Design)/ Thinking about youth’s vocational counseling in the context of renewed career and Life Design (LD) interventions. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. Vol. 8. s. 15–30/237–250.
 7. Collins, S., Arthur, N., Brown, C., Kennedy, B. (2013). Opinie doradców i opiekunów praktyk na temat kształcenia w obszarze wielokulturowości i sprawiedliwości społecznej / Counsellor and Supervisor Views of Multicultural and Social Justice Educiational. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, Vol. 2. s. 109–126/279–295.
 8. Czerkawska, A. (2018). Ku dialogicznej więzi w poradnictwie humanistycznie zorientowanym/Towards a dialogical bond in a humanistic-oriented Counseling. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, Vol. 7. s. 129–146/333–349.
 9. Di Fabio, A. (2014). Poradnictwo kariery i psychologia pozytywna w XXI wieku. Nowe konstrukty i sposoby oceny skuteczności działań doradczych/Career counselling and positive psychology in the 21st. Century: New constructs and measures for evaluating the effectiveness of intervention. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. Vol. 3, s. 13–40/193–213.
 10. Drabik-Podgórna, V. (2005). Innowacja edukacyjna. Aplikacja rozwiązań francuskich w polskim poradnictwie zawodowym. Kraków: Impuls.
 11. Duarte, M.E. (2014). Poradnictwo w konstruowaniu życia. Cele, procesy, instrumenty/Life- -designing: Objectives, processes, instruments. Studia Poradoznawcze/ Journal of Counsellogy, Vol. 3. s. 41–71/214–230.
 12. Duarte, M. E. (2019). Zadzieżgnięcie więzi: „Jesteś odpowiedzialny za twoją różę”/Establishing ties: „You are responsible for your rose”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, Vol. 8, s. 222–229/432–439.
 13. Gamatos,L. (2015). Wartości emancypacyjne szkoły a projekty włączające ideę Uczenia się Opartego na Pracy: jednomyślność czy sprzeczność?/ School’s liberating values and Initial VET that incorporates Work Based Learning: a contradiction? Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, Vol. 4. s. 106–117/283–292.
 14. Guichard, J. (2016). Poradnictwo konstruowania życia i pracy na rzecz budowy zrównoważonego ludzkiego świata/ Life- and working-design interventions for constructing a sustainable human(e) world. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, Vol. 5. s. 13–23/179–190.
 15. Guichard, J. (2018a). Doradztwo dotyczące zatrudnienia a poradnictwo Life Design: cele główne i szczegółowe oraz podstawy interwencji poradniczych/ Employability guidance & life design counselling: Objectives, ends and foundations of career and life design interventions. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, Vol. 7. s. 21–56/235–266.
 16. Guichard, J. (2018b). Dialog konstruowania życia – Life Design. Nowa forma wspierających interwencji poradniczych/ Life Design Dialogue – A New Form of Career and Life Design Interventions. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, Vol.7. s. 57–97/267–304.
 17. Guichard, J. (2018c). Jakie interwencje w poradnictwie kariery i konstruowania życia mogą przyczynić się do globalnego, humanitarnego, sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju?/ What career and life design interventions may contribute to global, humane, equitable and sustainable development?. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, Vol. 7. s. 99–127/305–331.
 18. Hodkinson, P. (2008). Understanding career decision-making and progression: Careership revisited. The Fifth John Killeen Memorial Lecture, October 2008. Retrieved from http://www.cegnet.co.uk/uploads/resources/ Careership.pdf.
 19. Kargulowa, A. (2012). Poradnictwo ery komunikacji satelitarnej/Counselling in the satellite communication era. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. Vol. 1. s. 19–34/201–215.
 20. Kargulowa A. (2016). Discourses of Counsellogy: Toward an Anthropology of Counselling. Kraków: Societas Vistulana.
 21. Kassan, A.; Green, A. R.; Nathoo, J. (2017). Kompetencje wielokulturowego doradcy pracującego z młodzieżą. Fenomenologiczne badania doświadczeń klientów/ Multicultural Counselling Competencies with Newcomer Youth: A Phenomenological Study of Client Experiences. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, Vol. 6. s. 75–96/221–241.
 22. Kola, A.M. (2020). Teoria i praktyka poradnictwa w kształceniu pracowników socjalnych w Polsce/ Theory and practice of counsellogy in the education of social workers in Poland. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, Vol. 9. s. 206–234/485–510.
 23. Lenart, J. (2020). Od tradycyjnego poradnictwa zawodowego dla młodzieży do poradnictwa konstruowania kariery i życia. Ciągłość i zmiana/ From traditional career guidance to life design counselling. Continuity and change. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, Vol. 9. s. 24–43/304–321.
 24. Mendel, M. (2016). Doradztwo w uczelni związane z potwierdzaniem efektów uczenia się kandydatów przed startem na studia/ Pre-enrolment RPL guidance for candidates at HEIs. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, Vol. 5. s. 95–106/ 259–270.
 25. Minta, J. (2016). Tranzycje w konstruowaniu karier przez młodych dorosłych. Przesłania dla poradnictwa. Wrocław: Wyd. Nauk. DSW.
 26. Misiejuk, D. (2017). Konstruowanie tożsamości kulturowej wyzwaniem dla międzykulturowego poradnictwa/ Constructing cultural identity as a challenge for international counselling Studia Poradoznawcze/Journal of Counselling, Vol. 6. s. 44–57/190–203.
 27. Naraghi, N. M., Kassan, A., Herzog, A. (2020). Fenomenologiczna analiza kulturowej tranzycji nowo przybyłej młodzieży. Przesłanki dla poradnictwa międzykulturowego/ A phenomenological analysis of cultural transition among newcomer youth. The rationale for intercultural counseling. Studia Poradoznawcze/Journal of Counselling, Vol. 9, s. 140–170/420–448.
 28. Podgórny, M., Drabik-Podgórna, V. (2015). Jak rozpoznać coaching? Przyczynek do dyskusji nad coachingiem w refleksji andragogicznej i poradoznawczej/ /How to recognize coaching: A voice in the discussion of coaching in andragogy and counsellogy. Studia Poradoznawcze/ Journal of Counsellogy. Vol. 4. s 30–51/209–229.
 29. Ribeiro, A. M., da Conceição Coropos Uvaldo M., da Silva F. F. (2016). Znaczenie relacji rodzajowych w konstruowaniu tożsamości pracowniczych. Studium przypadku brazylijskich pracowników obszaru miejskiego/ Impact of gender relations on the narrative patterns of working identity constructions: A case study with Brazilian urban workers. Studia Poradoznawcze/Journal of Counselling. Vol. 5. s. 71–91/237–256.
 30. Roberts, K. (2009). Opportunity structures then and now. Journal of Education and Work, 22, 355–368. doi:10.1080/13639080903453987
 31. Rosalska, M. (2018). Doradztwo akademickie jako forma wspierania karier edukacyjnych i zawodowych studentów/Academic advising as form of support for students’ educational and professional careers. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy. Vol. 7. s. 163–175/ 367–378.
 32. Rose, N. (1990). Governing the enterprising self. w: P. Heelas & P. Morris (Eds.), The values of the enterprise culture—The moral debate (pp. 141–164). London, UK: Unwin Hyman.
 33. Słowik, A. (2012). Trajektoria uczenia się emigrantów w sytuacji doświadczania „zawieszenia” (floating). Ku rozumieniu poradnictwa międzykulturowego/The Learning Trajectory of Emigrants during the Experience of ‘Floating’. Towards the Meaning of Intercultural
 34. Counselling. Studia Poradoznawcze/Journal of Counselling. Vol. 1.s. 48–68/228–247.
 35. Słowik, A. (2017). O problemach w transnarodowym środowisku drugiego pokolenia polskich emigrantów w Niemczech/ Problems in transnational environment of second generation Polish emigrants in Germany. Studia Poradoznawcze/Journal of Counselling. Vol. 6. s. 97–118/242–262.
 36. Słowik, A. (2020). Poradnictwo w życiu polskiego emigranta/ Counselling in the life of Polish emigrants. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, Vol. 9. s. 93–117/371–395.
 37. Szumigraj, M. (2011). Poradnictwo kariery. Systemy i sieci. Warszawa: Łośgraf.
 38. Wojtasik, B. (1993). Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa. Wrocław: Wyd. UWr.
 39. Zielińska-Pękał, D. (2012). Od pomocy do przemocy w poradnictwie: Dwie narracje/From Helping to Hurting in Counselling: Two Narrations. Studia Poradoznawcze/Jounal of Counsellogy, Vol 1. s. 110–125/294–309.