Opis czasopisma

Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy jest czasopismem redagowanym przez Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze we współpracy  z Uniwersytetem Wrocławskim, a w szczególności Międzynarodową Katedrą UNESCO Lifelong Guidance and Counseling, działającą od 2013 roku w Instytucie Pedagogiki, i wydawane jest przez Uniwersytet DSW we Wrocławiu.


Powołane zostało przez polskich badaczy, zainteresowanych utrzymaniem wysokiego poziomu badań nad poradnictwem i podniesieniem społecznej przydatności ich wyników. Czasopismo ma umożliwić wymianę myśli, refleksji teoretycznych, doświadczeń, wniosków nasuwających się z analiz poradnictwa, prowadzonych w Polsce i zagranicą.


Badacze skupieni w Naukowym Towarzystwie Poradoznawczym zapraszając do współpracy międzynarodowe wielodyscyplinarne grono autorów mają nadzieję, że nastąpi wzbogacenie tej dziedziny wiedzy, jaką jest poradoznawstwo. Uważają bowiem, że wiedza o poradnictwie nie może ograniczać się wyłącznie do opisu realnych wydarzeń, ale też rozwijana teoria poradnictwa nie może być zamkniętą z góry określoną strukturą. Zakładają więc, że podstawowe pytania dotyczące poradnictwa, będą uzyskiwać wielorakie odpowiedzi na łamach pisma, że rzucone zostanie nowe światło na wcześniej postawione i ciągle aktualne pytania/problemy:  • o jakich procesach psychicznych i społecznych mówimy mając na myśli poradnictwo?

  • jakie składają się na nie fakty, zdarzenia, sytuacje? jakie osiągane są w nim/dzięki niemu wartości?

  • jakie znaczenia nadają ludzie procesom poradniczym?

  • jakie są typy, rodzaje, kategorie poradnictwa?

  • jakie obszary/terytoria poradnictwa stają się dziś najważniejsze?

  • jaka jest siła/skuteczność jego oddziaływania?

  • jakimi środkami dysponują doradcy i jak te środki można ulepszać/wzbogacać?


Redakcja Studiów Poradoznawczych/Journal of Counsellogy  zakłada, że w prowadzonych na łamach pisma dyskusjach, poradoznawstwo będzie stawało się „teorią dostosowaną”, zawierającą rzetelne dane, zebrane w trakcie badań oraz że będzie „pracować”, a więc umożliwiać przewidywanie, wyjaśnianie i rozumienie zjawisk z obrębu poradnictwa, a tym samym stanie się ważne dla osób zajmujących się poradnictwem, a zwłaszcza refleksyjnych praktyków.


Czasopismo Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy  wydawane jest w formie papierowej i elektronicznej, w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) jako jeden numer rocznie począwszy od roku 2012.


Zostało wyodrębnionych w nim sześć działów:


Dział I. Studia i rozprawy
Dział II. Komunikaty z badań i opinie
Dział III. Rekomendacje dla praktyki poradnictwa
Dział IV. Recenzje
Dział V. Aktualności i kronika
Dział VI. Varia


Indeksowanie


Pismo zamieszczone jest w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN (z punktacją 70 pkt.).

Tom 11 (2022)

Opublikowane: gru 30, 2022

Problemy rodzinne podejmowane w poradnictwie i terapii. Refleksje terapeuty

97-112 PL; 217-232 ENG Andrzej Ładyżyński
46

O Autorach

251 PL; 251 ENG Redakcja
21
Wyświetl wszystkie numery