Opis czasopisma

Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy jest czasopismem redagowanym przez Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze i wydawanym przez Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu. Powołane zostało przez polskich badaczy, zainteresowanych utrzymaniem wysokiego poziomu badań nad poradnictwem i podniesieniem społecznej przydatności ich wyników. Czasopismo ma umożliwić wymianę myśli, refleksji teoretycznych, doświadczeń, wniosków nasuwających się z analiz poradnictwa, prowadzonych w Polsce i zagranicą.


Badacze skupieni w Naukowym Towarzystwie Poradoznawczym zapraszając do współpracy międzynarodowe wielodyscyplinarne grono autorów mają nadzieję, że nastąpi wzbogacenie tej dziedziny wiedzy, jaką jest poradoznawstwo. Uważają bowiem, że wiedza o poradnictwie nie może ograniczać się wyłącznie do opisu realnych wydarzeń, ale też rozwijana teoria poradnictwa nie może być zamkniętą z góry określoną strukturą. Zakładają więc, że podstawowe pytania dotyczące poradnictwa, będą uzyskiwać wielorakie odpowiedzi na łamach pisma, że rzucone zostanie nowe światło na wcześniej postawione i ciągle aktualne pytania/problemy:


o jakich procesach psychicznych i społecznych mówimy mając na myśli poradnictwo?


jakie składają się na nie fakty, zdarzenia, sytuacje? jakie osiągane są w nim/dzięki niemu wartości?  • jakie znaczenia nadają ludzie procesom poradniczym?

  • jakie są typy, rodzaje, kategorie poradnictwa?

  • jakie obszary/terytoria poradnictwa stają się dziś najważniejsze?

  • jaka jest siła/skuteczność jego oddziaływania?

  • jakimi środkami dysponują doradcy i jak te środki można ulepszać/wzbogacać?


Redakcja Studiów Poradoznawczych/Journal of Counsellogy  zakłada, że w prowadzonych na łamach pisma dyskusjach, poradoznawstwo będzie stawało się „teorią dostosowaną”, zawierającą rzetelne dane, zebrane w trakcie badań oraz że będzie „pracować”, a więc umożliwiać przewidywanie, wyjaśnianie i rozumienie zjawisk z obrębu poradnictwa, a tym samym stanie się ważne dla osób zajmujących się poradnictwem, a zwłaszcza refleksyjnych praktyków.


Czasopismo Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy  wydawane jest w formie papierowej i elektronicznej, w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) jako jeden numer rocznie począwszy od roku 2012.


Zostało wyodrębnionych w nim sześć działów:


Dział I. Studia i rozprawy
Dział II. Komunikaty z badań i opinie
Dział III. Rekomendacje dla praktyki poradnictwa
Dział IV. Recenzje
Dział V. Aktualności i kronika
Dział VI. Varia


Indeksowanie


Pismo zamieszczone jest w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW (z punktacją 20 pkt.) oraz jest beneficjentem programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tom 10 (2021)

 

Studia i rozprawy

Maria Passeggi - Poradnictwo jako dialogiczna sztuka wyłonienia się podmiotu autobiograficznego

Lucyna Kopciewicz - Poradoznawstwo i poradnictwo w czasach globalnego kryzysu klimatycznego

Ewa Solarczyk-Ambrozik - Przeobrażenia w obszarze pracy i nowe wyzwania kompetencyjne a zmiany paradygmatyczne w doradztwie zawodowym

 Sanna Vehviläinen - Kierunki i dylematy poradnictwa. Próba syntezy

Opinie i komunikaty z badań

Gaston Pineau - Paradygmatyczne przejścia w tworzeniu koncepcji „doświadczeniowe uczenie się” z poradnictwem w tle

Elżbieta Siarkiewicz, Aneta Słowik, Anna Bilon-Piórko - Poradnictwo w międzynarodowym środowisku zróżnicowanym kulturowo na łamach Studiów Poradoznawczych/ Journal of Counsellogy

Viviana Valenzuela - Orkiestry młodzieżowe i dziecięce jako instytucje doradcze. Ku poradnictwu przez sztukę

Marie-Anne Mallet, Aneta Słowik - Wsparcie w rozwoju zawodowym francuskich nauczycieli i dyrektorów szkół przez federację Formiris

Rekomendacje dla praktyki

Sabrina Labbé - Etyka zawodowa jako "mądrość praktyczna" i źródło zaangażowania zawodowego

Agnieszka Chojnacka - Poradnictwo w żałobie (grief counseling) dla kobiet doświadczających straty prokreacyjnej

Recenzje książek

Jolanta Lenart - Peter J. Robertson, Tristram Hooley, Phil McCash (Eds.) (2021). The Oxford Handbook of Career Development, New York: Oxford University Press, 2021, ss. 397

Lucyna Kopciewicz - Michał Mielczarek Polityka aktywizacji w powiatowym urzędzie pracy. Logika działania pola pomocowego, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW, 2020, ss. 271

Marcin Szumigraj - Ewa Dębska, Profile refleksyjności i typy karier. Perspektywa poradoznawcza, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2020, ss. 370

Aktualności i kronika

Joanna Nawój-Połoczańska, Agnieszka Skowrońska-Pućka - Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Między teorią a praktyką wspierania jednostki w życiu osobistym, edukacji i pracy, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań, 25 marca 2021 roku

Ewa Dębska, Monika Mazur-Mitrowska - Solidne podstawy - profesjonalne działania. XXXI konferencja szkoleniowa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Warszawa, 24-25 września 2021 roku

Joanna Kuźmińska-Zaucha - Doktorat Macieja Jeża: Wielowymiarowość poradnictwa w społeczności Tarahumara w Meksyku. Ujęcie interdyscyplinarne. Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 13 grudnia 2021 roku

Varia

Miika Kekki - Platformy łączące starszych i młodszych naukowców. Doświadczenia z trzech Szkół Letnich Europejskiego Programu Doktoranckiego z zakresu Poradnictwa i Doradztwa Zawodowego (ECADOC)

Thomas K. Kaiser, Olga Leśniak - Streszczenie wykładu Catherine Nafti-Malherbe Małoletni imigranci we Francji

Opublikowane: gru 31, 2021

Wyświetl wszystkie numery