Opis czasopisma

Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy jest czasopismem redagowanym przez Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze we współpracy  z Uniwersytetem Wrocławskim, a w szczególności Międzynarodową Katedrą UNESCO Lifelong Guidance and Counseling, działającą od 2013 roku w Instytucie Pedagogiki, i wydawane jest przez Uniwersytet DSW we Wrocławiu.


Powołane zostało przez polskich badaczy, zainteresowanych utrzymaniem wysokiego poziomu badań nad poradnictwem i podniesieniem społecznej przydatności ich wyników. Czasopismo ma umożliwić wymianę myśli, refleksji teoretycznych, doświadczeń, wniosków nasuwających się z analiz poradnictwa, prowadzonych w Polsce i zagranicą.


Badacze skupieni w Naukowym Towarzystwie Poradoznawczym zapraszając do współpracy międzynarodowe wielodyscyplinarne grono autorów mają nadzieję, że nastąpi wzbogacenie tej dziedziny wiedzy, jaką jest poradoznawstwo. Uważają bowiem, że wiedza o poradnictwie nie może ograniczać się wyłącznie do opisu realnych wydarzeń, ale też rozwijana teoria poradnictwa nie może być zamkniętą z góry określoną strukturą. Zakładają więc, że podstawowe pytania dotyczące poradnictwa, będą uzyskiwać wielorakie odpowiedzi na łamach pisma, że rzucone zostanie nowe światło na wcześniej postawione i ciągle aktualne pytania/problemy:  • o jakich procesach psychicznych i społecznych mówimy mając na myśli poradnictwo?

  • jakie składają się na nie fakty, zdarzenia, sytuacje? jakie osiągane są w nim/dzięki niemu wartości?

  • jakie znaczenia nadają ludzie procesom poradniczym?

  • jakie są typy, rodzaje, kategorie poradnictwa?

  • jakie obszary/terytoria poradnictwa stają się dziś najważniejsze?

  • jaka jest siła/skuteczność jego oddziaływania?

  • jakimi środkami dysponują doradcy i jak te środki można ulepszać/wzbogacać?


Redakcja Studiów Poradoznawczych/Journal of Counsellogy  zakłada, że w prowadzonych na łamach pisma dyskusjach, poradoznawstwo będzie stawało się „teorią dostosowaną”, zawierającą rzetelne dane, zebrane w trakcie badań oraz że będzie „pracować”, a więc umożliwiać przewidywanie, wyjaśnianie i rozumienie zjawisk z obrębu poradnictwa, a tym samym stanie się ważne dla osób zajmujących się poradnictwem, a zwłaszcza refleksyjnych praktyków.


Czasopismo Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy  wydawane jest w formie papierowej i elektronicznej, w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) jako jeden numer rocznie począwszy od roku 2012.


Zostało wyodrębnionych w nim sześć działów:


Dział I. Studia i rozprawy
Dział II. Komunikaty z badań i opinie
Dział III. Rekomendacje dla praktyki poradnictwa
Dział IV. Recenzje
Dział V. Aktualności i kronika
Dział VI. Varia


Indeksowanie


Pismo zamieszczone jest w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN (z punktacją 70 pkt.).

Tom 12 (2023)

Zapowiedzi:

Studia Poradoznawcze 2023

 

Studia i rozprawy

 

 Alicja Kargulowa

Cztery podejścia w budowaniu poradoznawstwa. Wkład polskich badaczy w tworzenie nowej dziedziny wiedzy

Four Avenues in Constructing Counsellogy: The Contribution of Polish Researchers to the Rise of a New Field of Knowledge

Elżbieta Siarkiewicz

Imersja. Wgląd w poradnictwo na łamach Studiów Poradoznawczych/Journal of Counsellogy 2012 -2022

Immersion: Insights into Counselling in Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy

Zdzisław Wołk

Długotrwale bezrobotni XXI wieku. Stary problem w nowych uwarunkowaniach

Long-Term Unemployed People in the 21st Century: An Old Problem amid a New Conjuncture

 

Opinie i komunikaty z badań

Marcelo Afonso Ribeiro

Walidacja dyskursywna: narzędzie narracyjne w doradztwie zawodowym z wrażliwymi wschodzącymi dorosłymi

Discursive Validation: A Narrative Tool for Career Counselling with Vulnerable Emerging Adults

 

Rekomendacje dla praktyki poradnictwa  

Andrzej Pieńkowski

Mapa Karier – poradnictwo kariery bez międzyosobowego kontaktu

The Mapa Karier Portal:  Implementing Career Counselling without Personal Contact

 

Recenzje

Aleksandra Aszkiełowicz

Andrzej Ładyżyński Życie rodzinne jako szansa rozwoju osobowego z perspektywy pedagogicznej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2020, ss. 173.

A review of Andrzej Ładyżyński’s Życie rodzinne jako szansa rozwoju osobowego z perspektywy pedagogicznej [Family Life as an Opportunity for Personal Development: A Pedagogical Perspective]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT–Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2020, 173 pp.

 

Aktualności i kronika

Tristram Hooley, Marcelo Afonso Ribeiro, Ronald Sultana, Anna Bilon-Piórko

Webinar “Poradnictwo kariery dla sprawiedliwości społecznej”, 11.03.2022 

Webinar “Career guidance for social justice”, 11.03.2022

 

Joanna Nawój-Połoczańska

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zasady i cele poradnictwa dla zrównoważonego rozwoju w czasach turbulencji”, Wrocław 19-20 październiak 2022

The 5th International Conference of the UNESCO Chair The Principles and Aims of Guidance and Counselling for Sustainable Development in the Times of Turbulence, Wrocław, 19–20 October 2022

 

Varia

Jacek Ozimek

Potencjalności i konflikty wewnętrzne w perspektywie transkulturowej psychoterapii pozytywnej Nossrata Peseschkiana. Kontekst poradniczy

Capabilities and Internal Conflicts from the Perspective of Nossrat Peseschkian’s Transcultural Positive Psychotherapy: A Counselling Context

Opublikowane: lis 16, 2023

Wyświetl wszystkie numery